AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 3 (45)

Vəfa XANBƏYOVA

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Əlləkbərov 7

Email: vafa_musician@mail.ru

UOT: 785,11

AQŞİN ƏLİZADƏNİN SİMFONİK YARADICILIĞINDA MİLLİ MUSİQİDƏN İSTİFADƏ PRİNSİPLƏRİ

endir

 

 

PDF

 

 

Xülasə: Məqalə A.Əlizadənin simfonik yaradıcılığına həsr edilib. Burada muğam, aşıq, folklor materiallarının estetik, konstruktiv, janr xüsusiyyətlərindən irəli gələrək milli üslubun təzahür prinsipləri təhlil edilir.

Açar sözlər: Aqşin Əlizadə, muğam, aşıq sənəti, simfoniya, neofolklorizm, milli üslub

ƏDƏBİYYAT:

 1. Aqşin Əlizadə: publisistik irs, məqalələr, müsahibələr. Tərt.-red. Hüseynova L.Ş. B.: Avrasiya Press, 2012, 524 s.
 2. Bəhmənli R. Azərbaycan yallıları. Dərs vəsaiti. B.: Mütərcim, 2019, 140 s.
 3. Dadaşzadə Z.A. Aqşin Əlizadə. Broşür. B.: Şur, 1992.
 4. Dadaşzadə Z.A. Azərbaycan simfoniyası (1960-1980-ci illər). B.: Ziya, 2012, 240 s.
 5. Əliyeva F.Ş. Azərbaycan musiqisində üslub axtarışları. B.: 1996,118 s.
 6. Əliyeva F.Ş. Aqşin Əlizadə. // “Musiqi dünyası” jurnalı, №1-2/2003, s.121-123.
 7. Növrəsli A. Aqşin Əlizadə yaradıcılığında yeni təmayüllərin əksi // Rast Müzikoloji Dergisi. Uluslararası Müzikoloji Dergisi, 2016.04.02.00076, 1200-1204 s.

 

Rus dilində

 1. Тагизаде А.З. Акшин Ализаде. Монография.Б.: Ишыг,1986, 136 с.
 2. Новая фольклорная волна / Фраёнова О. В. // Николай Кузанский М.: Океан. Большая российская энциклопедия, 2013, 135 c.
 3. Мамедова А. Оркестровое письмо Азербайджанских композиторов в сим­фо­ни­чес­кой музыке 60-80-х годов. Автореф. дис. на соиск. …..доктора философии, Б.: 2010, 29 с.
 4. Соколов А. Теория стиля. М.: Искусство, 1968, 224 с.
 5. Янов-Яновская Н.Я. Узбекская симфоническая музыка. (Процессы освоения симфонического жанра восточной монодийной культурой – опыт типологизации). Автореф. дис. … докт. иск-я. М.: 1983, 34 c.
 6. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2003, 248 с.

Saytoqrafiya

 1. Aqşin Əlizadə: “Mən başdan-ayağa Azərbaycan bəstəkarıyam” URL:https://news.day.az/culture/488617.html

Вафа ХАНБЕКОВА

Доктор философии по искуствоведению, доцент АНК

 

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

В СИМФОНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВА АКШИНА АЛИЗАДЕ

 

Резюме: Статья посвящена симфоническому творчеству А.Ализаде. В ней ана­ли­зи­руются принципы проявления национального стиля на примере своеобразного пре­тво­рения композитором эстетических, конструктивных, жанровых свойств муга­м­ного, ашуг­ского, фольклорного материалов.

Ключевые слова: Акшин Ализаде, мугам, искусство ашугов, симфония, неофольклоризм, национальный стиль

 

Vafa KHANBAYOVA

Ph.D, Associate professor of ANC

 

PRINCIPLES OF USE OF FOLK MUSIC INSIMFONIC CREATIVITY

AKSHINA ALIZADE

 

Rezume: The article is devoted to the symphonic works of A. Alizadeh. It analyzes the principles of manifestation of the national style on the example of the composer’s distinctive implementation of aesthetic , constructive, genre properties of mugham, ashug, folk materials.

Keywords: Akshin Alizadeh, mugham, the art of ashugs, Symphony, neofolklorism, national style

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Zemfira Həsən qızı Qafarova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əfsanə Ağayar qızı Babayeva

 

Mövzuya uyğun