AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2

Лала ГУСЕЙНЛИ

Бакинская Академия Хореографии

Старший преподаватель

Адресс: Р. Бейбутова 75

Email: l.d.hadjieva@gmail.com

UOT: 786/789      

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА

АКШИНА АЛИЗАДЕ В БАЛЕТЕ «ВАЛЬС НАДЕЖДЫ»

 endir

 

PDF

 

 

Резюме: В статье рассматриваются особенности музыкального языка в балете Акшина Ализаде «Вальс надежды», а также анализируется  взаимосвязь драматургии балета и музыкального языка. Подчеркивается преобладание в музыкальной ткани лирических, экспрессивных элементов. Лирические сцены отличаются общностью драматургии и музыкального языка.

Ключевые слова: Акшин Ализаде, балет, музыка, мелодика, мотив, лад

 

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Балет «Вальс надежды» — еще одно напоминание о вечном //Азертадж, 19.06.2008 URL:https://azertag.az/ru/xeber/BALET_VALS_NADEZHDY___ESHCHE_ODNO_NAPOMINANIE_O_VECHNOM-687048
  2. Цуккерман В. Выразительные средства лирики Чайковского. М.: Музыка, 1971, 244 с.

 

Lalə HÜSEYNLİ

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının

baş müəllimi

AKŞİN ƏLİZADƏNİN “ÜMİD VALSI” BALETİNDƏKİ MUSİQİ DİLİNİN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

Xülasə: Məqalədə Akşin Əlizadənin «Ümid Valsı» baletinin lirik musiqi dilinin xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Məqalədə balet dramı ilə musiqili dil arasında qarşılıqlı əlaqələr təhlil edilir. Musiqi toxumasının lirik, ekspressiv ifadəli element­lərə həsr edilməsi vurğulanır. Lirik səhnələr dramaturgiya   və musiqi dilinin bağlılığı ilə  fərqlənir.

Açar sözlər: Akşin Əlizadə, balet, musiqi, melodika, motiv, məqam

 

 

Lala HUSEYNLİ

Baku Choreography Academy

Senior Lecturer

SOME FEATURES OF THE MUSICAL LANGUAGE IN AKSHIN

ALIZADEH’S BALLET «THE WALTZ OF HOPE»

 

Summary: In the article, the features of the musical language of lyrics in the Akshin Alizade’s ballet «Waltz of Hope» are considered. Alongside with this, it analyzes the interrelations between the drama of the ballet and the musical language. The commitment of musical fabrics by lyrical and expressive elements is highlighted. Lyrical scenes are distinguished by both the commonness of drama and musical language.

Key words: Akshin Alizade, ballet, music, melodic, motive, mode

 

Rəyçilər:

professor Tamilla Kəngərli

professor Ülviyyə Hacıbəyova

Mövzuya uyğun