AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERBVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 №2 (44)

Leyla QULİYEVA

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

AMK-nın dosenti,

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

E-mail: leylaquliyeva-80@mail.ru

 

AZƏR RZAYEVİN “NƏSİMİ POEMASI”

endir

PDF

 UDK: 78.071.1                                                                 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə XIV əsrin sonunda yaşayıb-yaratmış böyük Azər­ba­y­can şai­ri və mütəfəkkiri Nəsimi yaradıcılığının Azərbaycan bəstə­kar­la­rı­nın əsər­lə­rində istifadə olun­masından söhbət açılır. Bu əsərlərdə dahi şairin fikir və dü­şün­cə­lərini, keçirdiyi hiss və hə­yəcanlarını əks etdirən lirik-fəlsəfi şeir­lərindən istifadə olun­muşdur. Həmçinin məqalədə gör­kəmli Azərbaycan bəs­tə­karı Azər Rzayevin “Nə­simi” simfonik poemasının geniş təhlili ve­rilmişdir. A.Rza­yevin bəstəkar, pe­da­qoq və ictimai xadim kimi fəaliyyətinin Azərbaycan mə­­dəniyyətinin inkişafındakı bö­yük rolu və yüksək qiymətləndirilməsi qeyd edil­miş­dir.

Açar sözlər: simfonik poema, Nəsimi, Azər Rzayev, ud, qiraətçi

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Böyük şairə musiqi tövhəsi. // “Bakı” qəz., Bakı, 1973, 27 iyun
  2. Qasımova S. İstedadın töhfələri. // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., Bakı, 1980, 18 iyul.
  3. Quliyeva L. Azər Rzayevin həyat və yaradıcılığı. Metodik vəsait, B.: 2016, 34 s.
  4. Səlimzadə A. Musiqimizin əks-sədası. // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., Bakı, 1985, 24 may.
  5. Касимова С. Азер Рзаев. Баку: Ишыг, 1981, 72 s.
  6. Мустафаева С. Азер Рзаев. Б.: Ширваннешр, 23 (126); 1999, 130 s.
  7. Способин И.В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 1972, 140 c.
  8. Симфоническая поема Насими. // Газета “Бакинский рабочий”, 22 августа, 1973, №196
  9. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı “Nəsimi və musiqi” silsilə tədbirləri keçirir 08.02.2019. URL: https://azertag.az/xeber/­Azerbaycan­_Bestekarlar_­Ittifaqi_Nesimi_ve_­musiqi_silsile_ ­ted­birleri_­kechirir-1243764

 

Лейла ГУЛИЕВА

Доцент АНК,

Доктор философии по искусствоведению

 

ПОЕМА «НАСИМИ» АЗЕРА РЗАЕВА

 

Резюме: В представленной статье раскрывается творчествo великого азер­бай­джан­ского поэта конца XIV века Насими, которое нашло свое отражение в про­из­ве­де­ниях композиторов Азербайджана В этих произведениях была использована лирико-фи­ло­софская поэзия Насими, которая отражает широту и гуманизм его воззрений. В стат­ье проанализирована Симфоническая поэма «Насими» известного азер­бай­джан­ско­го композитора, народного артиста Азера Рзаева.

Ключевые слова: cимфоническая поэма, Насими, Азер Рзаев, уд, чтец

 

Leyla GULIYEVA

PhD in art,

Associate Professor of ANC

 

AZER RZAYEV’S “NASIMI” POEM

 

Summary: The article identifies the use of creation of the great Azerbaijani poet and phylosopher — Nasimi, who lived at the end of XIV century, in the works of Azerbaijani composers. In these works, lyric-philosophical poems that reflect the poet’s thoughts and feelings have been applied. Additionally, the article provides the extensive analysis of “Nasimi” symphonic poem of the famous Azerbaijani composer Azer Rzayev. The great role of Azer Rzayev’s performance as a composer, educator and public figure in the development of Azerbaijani culture has been indicated.

Keywords: symphonic poem, Nasimi, Azer Rzayev, oud, transmitter

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Zemfira Qafarova;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Akif Quliyev

 

Mövzuya uyğun