AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  2021 № 2 (51)  

Şanə MƏMMƏDOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

professor Gülzar Mahmudova

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov 7

E-mail: pikkolo.velizade@mail.ru

 

VASİF ALLAHVERDİYEVİN MAHNI YARADICILIĞININ BƏZİ QURULUŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR

 UOT: +78.02                     

Xülasə: Məqalədə müasir Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin nümayəndələrindən biri, xalq artisti Vasif Allahverdiyevin mahnı yaradıcılığı təhlil olunub. Bəstəkar səs və kamera orkestri üçün çoxsaylı mahnı nümunələri yazmışdır. Azərbaycan bəs­təkarlarının yaradıcılıq irsində xüsusi yer tutan mahnı janrına bəstəkar özü­nə­məxsus şəkildə yanaşaraq, fərdi üslubunu yaratmağa nail olmuşdur. Məqalədə Azər­baycan bəstəkarlıq məktəbinin nümayəndələrinin yaradıcılığında vokal mu­si­qi­nin keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salınmış, bu kontekstdə Vasif Allahverdiyevin mah­nıları araşdırılmışdır.

Açar sözlər: xalq musiqisi, vokal janr, Vasif Allahverdiyev, mahnılar, üslub xüsusiyyətləri, obraz aləmi

endir

PDF

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Гусейнова Т. М. Азербайджанская камерная вокальная музыка. Б.: Орхан, 2005, 137 с.
  2. Гусейнова Т. М. Камерно-вокальные циклы в азербайджанской музыке. Б.: Ширваннешр, 2005, 192 с.
  3. Эфендиева И.М. Азербайджанская советская песня. Б.: 1983. 150с.
  4. Bəstəkarın şəxsi arxivi
  5. Mahmudova C.E. Azərbaycan bəstəkar mahnılarında poeziya ilə musiqi. B.: Mars Print, 2009, 253 s.
  6. Vasif Allahverdiyev — O yollar. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-VGkF96wEWM
  7. Vasif Allahverdiyev – Azərbaycanım.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=d2Op04Dhjqs

  1. Vasif Allahverdiyev — Hara gedirsən?

URL: https://www.youtube.com/watch?v=MPoD026lbeo

  1. Vasif Allahverdiyev — Bəlkə görüşdük.

URL:https://www.youtube.com/watch?v=_LjAdUTT0sU

  1. Vasif Allahverdiyev — Gözləyəcəm səni.

URL:https://www.youtube.com/watch?v=zWC8q59mQx4

 

Шана МАМЕДОВА

Докторант БМА

им. У. Гаджибейли

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ ПЕСЕН В ВОКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИФА АЛЛАХВЕРДИЕВА

 

Резюме: В статье анализируется творчество народного артиста Васифа Аллахвердиева, представителя современной азербайджанской композиторской школы. Композитором написано множество прекрасных песен для голоса с различными составами оркестров. Композитор сумел создать свой стиль, уни­каль­ным образом подойдя к песенному жанру, занимающему особое место в твор­чес­ком наследии азербайджанских композиторов. В данной статье просле­жи­вает­ся путь развития вокальной музыки в творчестве азербайджанских ком­по­зи­торов и в этом контексте рассматриваются песни Васифа Аллахвердиева.

Ключевые слова: Васиф Аллахвердиев, народная музыка, песни, особенности стиля, образность, стиль

 

Shana MAMMADOVA

PhD Student of Uzeyir Hajibeyli BMA,

Senior Lecturer of ANC

 

ON SOME FEATURES OF THE STRUCTURE OF SONGS IN THE VOCAL WORKS OF VASIF ALLAKHVERDIEV

 

Summary: The article analyzes the creative output of People’s Artist Vasif Allahverdiyev, a representative of modern Azerbaijani composition school. The composer has written numerous nice songs for voice with various kinds of orchestra. The composer managed to create his own style by approaching in a unique way the song genre, which has a special place in the creative heritage of Azerbaijani composers. This article analyzes the development of vocal music in the works of the representatives of the Azerbaijani school of composition and examines the songs of Vasif Allahverdiyev in this context.

Keywords: Vasif Allahverdiyev, folk music, songs, features of style, imagery, style

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Gülzar Mahmudova;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Akif Quliyev

Mövzuya uyğun