AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3 (41)

Fəxrəddin DADAŞOV

Xalq artisti, professor

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Ağasəlim ABDULLAYEV

Xalq artisti, professor

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

UOT: 781,7

MUĞAM SƏNƏTİNİN TARİXİ KÖKLƏRİNƏ DAİR

 endir

 

PDF

 

 

Xülasə: Məqalədə muğam sənətinin tarixi kökləri araşdırılır. Qeyd edilir ki, muğam və folklor musiqi nümunələrində melodiyanın quruluşunda rast gəldiyimiz təkrar frazalar hər iki sənət janrı arasında müəyyən paralellər aparmağa əsas versə də bunlar bir-birindən fərqli cəhətlərdir.

Açar sözlər: muğam, şərq fəlsəfəsi, folklor

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Redaktor: İlham Əliyev. ―Azərbaycan‖ cildi. :―Azərbaycan Milli Ensiklopediyası‖ Elmi Mərkəzi, 2007, 884 s.
  1. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası B.: 1980, 819 s
  2. Bədəlbəyli Ə. B. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: Elm, 1969, 248
  3. Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri. (Tərtibçilər: Ə.İsazadə və Q.Qasımov). Azərbaycan SSR EA-nın nəşriyyatı, 1968, 277
  4. Bayat F. Folklor dərsləri. B.: Elm və Təhsil, 2012, 424
  5. Кулизаде З. А. Из истории азербайджанской философии VII-XVI в. Б.: Азернешр, 1992. 200 с.
  6. Кулизаде З.А. Хуруфизм и его представители в Азербайджане. Б.: Элм, 1970. 120 с.
  7. Hacıbəyli Ü. Ə. Əsərləri II cild. B.: AEA-nın nəşri, 1965, 408

 

Фахраддин ДАДАШЕВ

Народный артист, профессор

Агасалим АБДУЛЛАЕВ

Народный артист, профессор

 

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ КОРНЯХ МУГАМНОГО ИСКУССТВА

 

Резюме: В статье рассматриваются исторические корни мугамного исскуства. Отмечается их общие и отличительные черты. Выявляются повторные фразы в мелодических структурах, которые встречаются в мугамных и фольклорных образцах дающих почву для параллелей между двумя этими жанрами.

Ключевые слова: мугам, восточная философия, фольклор

 

 

Fakhraddin DADASHOV

People`s artist, professor

Agasalim ABDULLAYEV

People`s artist, professor

 

THE HISTORICAL ROOTS OF MUGAMIC ART

 

Summary: The article examines the historical roots of mugham art. It is noted that repeated phrases in melodic structures that occur in mugham and folklore examples give the ground for parallels between the two genres, but they are qualitatively different from each other.

Keywords: mugham, east philosophy, folklore

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Rafiq Musazadə;

dosent Elçin Həşimov

 

Mövzuya uyğun