AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2021 №4 (53) 

Vəfa XANBƏYOVA

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ünvan: Yasamal r. Ə.Ələkbərov küç. 7

E-mail: vafa_musician@mail.ru

 

CAHANGİR CAHANGİROVUN YARADICILIĞINDA HÜSEYN CAVİD İRSİ

(“ORATORİYA – 59” ƏSƏRİ TİMSALINDA)

 UOT: 78.071.         

Xülasə: Məqalə C.Cahangirovun xor yaradıcılığına həsr olunub. Burada bəs­tə­ka­rın “Oratoriya – 59” əsəri nəzərdən keçirilib və onun yaranma tarixindən söh­bət açı­lıb, “59” rəqəminin Hüseyn Cavidin həyatında faciəli rol oynamasından bəhs edi­lib. Eyni zamanda məqalədə oratoriyanın dramaturgiya və kompozisiya xü­su­siy­yət­ləri təhlil olunub. Bununla yanaşı oratoriyada öz əksini tapmış Hüseyn Cavid ir­si­nə nəzər yetirilir. Burada istifadə olunan dramların bədii- ideya həlli araş­dırılır.

Açar sözlər: Cahangir Cahangirov, Hüseyn Cavid, “Oratoriya – 59”, xor musiqisi, mənzum dramlar

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Мирзоева Н.A. “Пути становление ораториально-кантатного жанра в Азер­байд­жане”, диссертация на соиск. учен. степени кандидата ис­кус­ство­ве­де­ния . Б., 1994, 206 c.
  2. Cahangir Cahangirov: Biblioqrafiya /tərt. ed. T.Məmmədova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. B.: 2011. 99 s.
  3. Qəniyev T.X. Cahangir Cahangirovun kantata və oratoriya yaradıcılığında lad-mə­qam və ritmik xüsusiyyətlər. B.: Аdiloğlu, 2004, 102 s.
  4. Bəxtiyar Vahabzadə. Əsərləri. On iki cilddə. V cild (1980-1989). B.: Еlm, 2008. 584 s.
  5. Hüseyn Cavid. Əsərləri. 1.c., B.: Elm, 2005, 256 s.
  6. Hüseyn Cavid. Dram əsərləri.B.: Avrasiya press, 2007, 460 s.
  7. Əsgərzadə L.S. Hüseyn Cavid: mühiti və müasirləri. B.: AFPoliqrAF, 2015, 288 s.
  8. Əliyev H. Ə. Hüseyn Cavidin adı və irsi yaşayacaqdır. / Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı (Nitqlər, məruzələr, çıxışlar). B.: Ozan, 1999, 495 s.

 

Saytoqrafiya

  1. Suleymanova R. Hüseyn Cavid və Musiqi. // Musiqi dünyası.

URL: http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=449

  1. Fikrət Qoca. Şeirimlə zaman gəzintisi. URL:https://525.az/news/6367-seirimle-zaman-gezintisi

 

Вафа ХАНБЕКОВА

Доктор философии по искусствоведению, доцент АНК

НАСЛЕДИЕ ГУСЕЙН ДЖАВИДА В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАХАНГИРА ДЖАХАНГИРОВА (НА ПРИМЕРЕ «ОРАТОРИИ-59»)

  

Резюме: Статья посвящена хоровому творчеству Дж. Джахангирова. Особое внимание здесь уделяется «Оратории-59» и истории её создания. Го­во­риться о трагической роли цифры «59» в жизни Гусейн Джавида. В тоже время анализируется драматургические и композиционные свойства оратории. В статье также прослеживается наследие Гусейн Джавида, раскрываются художественно-идейное воплощение драм на примере данной оратории.

Ключевые слова: Джахангир Джахангиров, Гусейн Джавид, «Оратория-59», хоровая музыка, стихотворные драмы

 

Vafa KHANBAYOVA

Ph.D, Associate professor of ANC

 

THE LEGACY OF HUSEYN JAVID IN THE WORK OF JAHANGIR JAHANGIROV (ON THE EXAMPLE OF «ORATORIO-59»)

 Summary: The article is devoted to the choral creativity of J. Jahangirov. Here, special attention is paid to «Oratorio-59» and the history of its creation. The tragic role of the number «59» in the life of Huseyn Javid is revealed. At the same time, the dramatic and compositional properties of the oratorio are analyzed. The article also traces the heritage of Huseyn Javid, reveals the artistic and ideological embodiment of dramas on the example of this oratorio.

Keywords: Jahangir Jahangirov, Huseyn Javid, «Oratorio-59», choral music, poetic dramas

 

Rəyçilər:           

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Zemfira Qafarova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əfsanə Babayeva

Mövzuya uyğun