AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

Abbasqulu NƏCƏFZADƏ

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

E-mail: a.najafzade@yahoo.com 

 UOT 793.3     

CƏFƏR CABBARLININ BƏSTƏLƏDİYİ “ON DÖRDÜ” RƏQSİNİN TARİXÇƏSİ

endir

PDF

 

Xülasə: Məqalə Cəfər Cabbarlının bəstələdiyi “On dördü” rəqsindən bəhs edir. Burada rəqsin yaranma tarixi, etimologiyası ilə yanaşı, onun siyasi motivlər daşıdığından söz açılır.

Açar sözlər: Cəfər Cabbarlı, Nuru Paşa, Türk-Qaf­qaz İs­­­lam Or­du­su, rəqs sənəti, ansambl

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Azərbaycan radiosu, “On dördü” rəqsi. İfa: Səfərəli Vəzirov, 22.08.1953, №8852.
 2. Cabbarlı C.Q. Əsərləri. Dörd cilddə, I c. B.: Şərq-Qərb, 2005, 328 s.
 3. Cabbarlı M.H. Mirzəmi və mən. // “Mühakimə” qəzeti, №11 (354), 02-08 aprel, 2009, s. 13.
 4. Həsənov K.N. Qədim Azərbaycan xalq rəqsləri. B.: İşıq, 1983, 60 s.
 5. Nəcəfzadə A.İ. Rəqslərin adında rəqəmlərin ma­hiyyəti və onla­rın açıqlanması. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (25), 2014, s. 97-108.
 6. Nəcəfzadə A.İ. Nəğmələr. Notoqrafiya. B.: MBM, 2009, 16 s.
 7. Rüstəmli A.H. Cəfər Cabbarlı: Hə­ya­tı və mü­­hiti. B.: Elm, 2009, 416 s.
 8. Rüstəmov S.Ə. Azərbaycan rəqs havaları. Notoqrafiya. B.: Azərnəşr musiqi sektoru, 1936, 28 s.
 9. Rüstəmov S.Ə. Azərbaycan xalq rəqsləri. Notoqrafiya. B.: Azərbaycan Dövlət Mu­si­qi Nəşriyyatı, 1950, 28 s.
 10. Muğam ensiklopediyası. Baş redaktor: M.A.Əliyeva. Heydər Əliyev Fondu. B.: 2008, 216 s.

  Аббасгулу НАДЖАФЗАДЕ

  Доктор искусствоведения, профессор

  ИСТОРИЯ ТАНЦА «ОН ДЁРДЮ» («ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ»), СОЧИНЕННЫЙ ДЖАФАРОМ ДЖАББАРЛЫ

  Резюме: В статье рассматривается танец «Он дёрдю» («Четырнадцатый»), сочиненный Джафаром Джаббарлы. Автор проливает свет  на историю возникновения, на этимологию названия танца, а также на некоторые политические моменты его создания.

  Ключевые слова: Джафар Джаббарлы, Нуру Паша, Турецко-Кавказская Исламская армия, танцевальное искусство, ансамбль

  Abbasgulu NAJAFZADE

  Doctor of study of Art, professor

  THE HISTORY OF THE DANCE “ON DORDU”(“FOURTEEN”), COMBINED BY JAFAR JABBARLI

  Summary: The article mentions the dance “On dordu” (“Fourteen”), composed by Jafar Jabbarli. Here, together with the history of the creation and its etymology, is also told about its political motives.

  Key words: Jafar Jabbarli, Nuru Pasha, Turkish-Caucasian Islamic Army, dance art, ensemble

   

  Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Malik Quliyev;

  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor İlham Nəcəfov

 

Mövzuya uyğun