AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 3, 2015

 

 

Fəridə MƏLIKOVA

AMK-nın baş müəllimi

 

 “Heyratı” zərbi muğamının ifa xüsusiyyətləri

 

Açar sözlər: muğam, zərbi muğam, “Heyratı”, ifa, Ü.Hacıbəyli, instru­mental və vokal-instrumental ifalar

 

Zərbi muğamlar illər uzunu maraqlı inkişaf yolu keçərək xalqın milli təfəkkürü, həyat tərzi, məişəti və milli keyfiyyətləri təsiri altında forma­laş­mış, tarixi inkişaf nəticəsində müəyyən ifadə vasitələri, yalnız özünə­məx­sus xüsusiyyətlər əldə etmişdir. Zərbi muğamlar Azərbaycanda şifa­hi ənənəli professional musiqinin janrlarından biri olub, instrumental mü­şa­yiəti dəqiq və sabit ölçülü musiqidən ibarət, vokal hissəsi isə sər­bəst improvizasiyaya əsaslanan birhissəli vokal-instrumental əsərdir.

Muğam sənəti bir çox Şərq və Orta Asiya xalqları arasında yayılmış­dı­sa, zərbi muğamlar öz mənşəyinə görə sırf Azərbaycan xalqı ilə bağlıdır. Bu da hər şeydən əvvəl zərbi muğamların tarixinin yaxın keç­mişdə ya­ran­ması və yayılması ilə əlaqədardır. Çünki şifahi ənənəli musiqi nümu­nə­lərinin başqa regionlarda yayılması üçün uzunmüddətli bir dövr lazım­dır.

Ü.Hacıbəyli Azərbaycan xalq musiqisini “bəhrli” (xalq mahnıları, rəqs ha­vaları, rənglər, dringilər və təsniflər) və “bəhrsiz” (instrumental və vo­kal-instrumental muğamlar) olmaqla iki qrupa bölmüş, zərbi (və ya ritmik) muğamları bu 2 qrupdan heç birinə aid etməmişdir. M.C.İsma­yı­lov bu iki qrupdan əlavə “Qarışıq bəhirli” qrupunu da ayırır və bura “zərbi muğamları” aid edib.

Zərbi muğamların yaranma amillərinin mühüm cəhəti ondan ibarətdir ki, onların ifa üslubu, xüsusən vokal partiyasının müşayiəti vaxtı instru­mental ifada müəyyən ritmlərdən geniş istifadə edilir. Melodiyanın xa­rakterik xüsusiyyəti onun aşıq musiqisindən bəhrələndiyindən xəbər verir. Qə­dim aşıq havaları içərisində “Ovşarı”, “Heydəri”, “Heyratı”, “Kor­oğ­lu”, “Osmanlı” (“Mani”) və s. adlara rast gəlirik. Bu da aşıq musiqi ha­va­la­rı ilə zərbi muğamlar arasında sıx bağlılıqdan xəbər verir. Zərbi mu­ğam­ların axırında bir çox xanəndələr “təsnif”lərə də müraciət edir. Vax­tilə bö­yük sə­­nətkar, xanəndə S.Şuşinskinin məharətli ifa üsullarından indi müasir xanəndələr geniş istifadə edirlər. Zərbi muğamlarda dəst­gahların tərkib his­sələri: 1) muğamların vokal partiyası; 2) ins­t­rumental musiqi nömrələri (rənglər, diringilər); 3) təsniflər.

Zərbi muğam janrının özünəməxsus səciyyəvi cəhətləri var. Öz inki­şa­fı cəhətdən tarixən qədim olan vokal-instrumental zərbi muğamların po­pulyarlığına baxmayaraq, bir janr kimi indiyə qədər lazımınca təd­qiq edilib öyrənilməmişdir. Bunun da əsas səbələrindən biri son illərə qədər zərbi muğamların not yazısının olmaması idi [3, s. 173].

Maraqlıdır ki, janrın mahiyyəti onun adını müəyyənləşdirir. Məhz zərbi muğam sözü instrumental-vokal muğamların ifası zamanı müğən­ni­ni müşayiət edən instrumental ansamblların tərkibində zərb alətlərinə böyük yer verilməsi ilə əlaqədardır. Onu da qeyd edək ki, xanəndə mu­ğam hissələrini oxuyan zaman zərb alətlərinin ritmik formullarını xalq çalğı alətləri ansamblına daxil olan başqa alətlər də ifa edir. Bu keyfiyyət digər tərəfdən janrın başqa səciyyəvi cəhətini də müəyyənləşdirir. Mə­lum­dur ki, dəstgahlar süitayabənzər çoxhissəli vokal-instrumental əsər­dir. Onun səciyyəvi xüsusiyyəti vokalın aparıcı rolundadır. Zərbi mu­ğam­lar isə birhissəli kompozisiya təşkil edir. Sərbəst metro-ritmə əsas­la­nan dəstgahların əksinə olaraq zərbi muğamlarda vokal musiqi instru­men­tal müşayiətin dəqiq ölçülü fonuna əsaslanır.

Adətən, zərbi muğamlar fəal, emosional səciyyəli inkişaf etmiş ins­tru­­men­tal müqəddimə ilə başlayır. Dəqiq ölçülü bu müqəddimənin mu­si­qi ibarələri əsasında melodiya şərh edilir. Vokal partiya yüksək kompo­zi­si­yaya əvvəlcə yüksək registrdə (məqamın oktava yuxarı zilində) giriş ni­da­sı ilə daxil olur. Uzadılmış səsdən sonra isə vokal melodiya reçitativ da­nışıq tərzində oxuma ilə inkişaf etdirilir. Məhz bu səbəbdən də zərbi mu­ğamları ancaq yüksək tessituraya malik xanəndələr oxuya bilir. Lakin improvizə zamanı xanəndə mütləq müəyyən sxemə riayət etməlidir. Xü­su­si­lə o, zərbi muğamın əsaslandığı məqamın intonasiya çərçivə­sin­dən kənara çıxmamalıdır [3, s. 175].

Azərbaycanda “Heyratı”, “Arazbarı”, “Mənsuriyyə”, “Səmayi-şəms”, “Os­manlı”, “Ovşarı”, “Heydəri”, “Bakı şikəstəsi” (“Kəsmə şikəstə”), “Qa­rabağ şikəstəsi”, “Şirvan şikəstəsi” ki­mi sevilib ifa olunan zərbi mu­ğam­lar məşhurdur.

Bu məqalədə “Heyratı-Ka­bili” haqqında məlumat verəciyik. “Heyratı” mu­ğamı Azərbaycanın mü­rək­kəb və ifası çətin olan zərbi muğam­la­rın­dan biridir. O, qəhrəmanlıq ehti­raslarını özündə cəmləşdirən marş xarak­ter­li sadə vokal-instrumental muğamdır.

“Rast” muğam ailəsinə daxil olan “Heyratı” zərbi muğamının toni­ka­sı­nı “do” səsi təşkil edir. XIX əsrin II yarısında Kabili geniş yayıl­mış mu­ğamlardan biri kimi “Rast” və “Şur” dəstgahlarınıda da istifadə olunardı. Məşədi Süleymanın əlyazmasında “Rast” dəstga­hında “Kabili”, “Gərayi” və “Rak” hissələrindən sonra verilib. “Şur” dəstgahın­dan daha çox “Rast” və “Mahur-hindi” dəstgahlarının məqam-intonasiya xü­su­siyyətinə uyğundur. Bu mənada “Kabili”nin “Şur” dəstgahında istifadə edilməsi məqam-intonasiya və məqam-tonal xüsusiyyətləri baxımından öyrənil­məsi təqdirəlayiqdir.

Əvvəllər “Heyratı” zərbi muğamı “Əraq-Kabili” adlanıb. 1-ci şö­bə­sinə “Əraq”, 2-ci şöbəsinə “Kabili” deyilən və indi konkret olaraq “Hey­ra­tı” adlanan bu muğam xarakter baxımından coşqun və qəhrəmanidir. Bu zərbi muğamı adətən “Könlüm açılır zülfi pərişanını görcək, nitqim tu­tulur qönçeyi-xəndanını görcək”, “Gözüm aydın gözümə surəti-canan gö­rünür”, “Sən zülfünü aç tök üzünə şanəsi məndən, Zənciri nişan ver mə­nə divanəsi məndən” mətləli qəzəllərlə oxunur. İlk ifaçısı böyük xa­nən­­dəmiz Cabbar Qaryağdıoğlu olub. Sonralar bu muğamı Xan Şuşinski və baş­qaları da ifa edib. Zərbi muğamları ifa edən xanəndələr öz yaradı­cı­lıq­larında qlissandovari oxuma üsullarından, trellərdən, zəngulələrdən də geniş istifadə edir. Xanəndənin ifasının adətən orkestr və ansambl os­ti­natolu tərzdə müşayiət edir. Sazəndə dəstəsinin, yəni tarın, kamançanın, qavalın müşayiətində isə daha rövnəqli sərbəst xarakter alır ki, burada sa­zən­dələrin ifaya yaradıcı münasibət bəsləyərək onun müxtəlif ifa məziy­yət­ləri ilə zənginləşdirmək imkanı genişlənir.

“Heyratı” zərbi muğamının məqam-intonasiya əsasını “Mahur-hindi” dəstgahı təşkil edir. Vokal partiyasının musiqi materialı “Əraq” şöbəsinin məqam-intonasiya xüsusiyyətləri əsasında qurulduğu üçün qədim və qo­ca­man muğam ifaçıları “Heyratı”nın vokal partiyasını “Əraq-Kabili”, ins­tru­mental müşayiətdə səslənən partiyanı isə “Heyratı-Kabili” adlan­dı­rıb. “Əraq” (İraq) “Mahur-hindi” dəstgahının əsas şöbələrindən biridir. Bura­da mayənin oktava zildə işlədilməsi həm funksional, həm də məqam-intonasiya əlaqələri baxımından son dərəcə lazımlı və əhəmiy­yət­lidir.

“Mahur-hindi” dəstgahının kulminasiyası sayılan “Əraq” şöbəsində va­hid su­jet ətrafında birləşən musiqi obrazlarının dramaturji düyünləri açıl­dığı üçün melodik inkişaf daha vüsətli, emosional təsir bağışlayır. Bir çox ifaçılar məhz bu şöbəni ifa edərkən ən çətin texniki passajları, mü­rək­kəb ifa məziyyətlərini öz ifalarına daxil edir və onu xüsusi ustalıqla, məha­rətlə çalırlar.

Musiqili poetik məzmunun açılması üçün və melodik obrazların inkişafına əsasən, “Heyratı” məqamın ən yüksək registrində səsləndirilir. Fəqət son anda, yəni bütün zərbi muğama yekun vurarkən melodiyanın dinamik inkişafı “Mahur-hindi” dəstgahının “Mayə” şöbəsinə enir. Nəti­cə etibarı ilə məqamın bir oktava yarım hüdudunda səssırası əhatə olu­nur.

“Heyratı” zərbi muğamı instrumental və vokal partiyaların ifasında səs­lənən bütün notları bir səs sırasında toplasaq, onda aşağıdakı diapazon alınar.

  1. İnstrumental müşayiətin diapazonu:

heyrati

  1. Vokal partiyanın diapazonu:

heyrati2

“Heyratı” zərbi muğamında 1-ci epizod giriş funksiyasını daşıyır. Onu ancaq ümumi planda “Dəraməd” və “Bərdaşt”la müqayisə etmək olar. “Heyratı” zərbi muğamının vokal partiyası “Əraq” şöbəsinin mə­qam-into­nasiya xüsusiyyətləri əsasında ifa edilir. “Mahur-hindi” muğam dəstgahında dramaturji düyünlər əksər hallarda “Əraq” şöbəsində açılır. Bu şöbənin mayənin oktava münasibətində, yüksək registrdə səslənməsi həm musiqili dramatik obrazların, həm poetik məzmunun açılmasında, həm də xanəndədə gözəl vokal imkanlar, böyük ustalıq, məharətdən baş­qa, şifahi professional ənənəvi musiqinin qanunauyğunluqlarını dərin­dən bilməyi tələb edir.

“Heyratı” və digər zərbi muğamlar üçün xarakterik olan iki cür melo­dik hərəkət mövcuddur: 1. enən; 2. yüksələn və enən. Vokal və instru­mental partiyalarda hər iki melodik hərəkət növü qarşılıqlı əlaqədə istifa­də edilir ki, bu məqam xüsusiyyətlərini qabarıq tərzdə üzə çıxmasını zən­gin­ləşdirir. Eyni zamanda melodiyanın tərənnümünə özünəməxsus milli çalarlar gətirir. İnstrumental partiyanın melodik əsasını yüksələn və enən melodik hərəkət tipi təşkil edir. “Heyratı”nın bütün instrumental partiya­la­rı üçün tədrici dinamik xüsusiyyət xarakterikdir. Bu zərbi muğamın metroritmik quruluşu digər zərbi muğamlarda olduğu kimi iki formada – instrumental və vokal partiyalarda özünü göstərir.

Zərbi muğamlarda əsas aparıcı rolu vokal partiya oynayır. Dəst­gah­lar­dan fərqli olaraq zərbi muğamlarda iki əsas mövzu aparıcı paralel su­rət­də inkişaf etdirilir: 1. instrumental müşayiətin baş mövzusu; 2. xanən­də­nin ifa etdiyi vokal partiya. Burada instrumental musiqi par­ti­yası zərbi muğamın məqam-tonal strukturunu müəyyənləşdirirsə, vokal par­ti­yada isə musiqili-poetik məzmun, eyni zamanda bütün silsilənin musiqi dra­ma­turgiyasının düyünləri açılır. Məhz bu iki mövzu (vokal və instru­mental) zərbi muğamlarn üslubunu və struktur formasını müəyyən­ləş­di­rir.

İnstrumental musiqinin ritmini tar, kamança, qaval və ya ansambl, or­kestr müəyyənləşdirir. Əksər halda ritmik konfiqurasiyanı sadə 2/4 ritmik ölçü təşkil edir. Bəzi hallarda isə müxtəlif epizodlarda instrumental parti­yaların sadə 2/4 metroritmik ölçünün mürəkkəbləşdirilmiş ritmik şəkillə­rinə də rast gəlmək olur. Vokal-instrumental epizodlarda ritmik ölçü özü­nü mürəkkəb və özünəməxsus formada göstərir. Burada vokal partiyanın və instrumental müşayiətin müxtəlif ritmik ölçüləri bir-birinin üzərinə düşür. Yəni eyni zamanda paralel şəkildə biri sərbəst vəznli (vokal partiyası), digəri isə dəqiq ritmik (instrumental partiya) müşayiət edilir. “Heyratı”nın vokal partiyasının ritmi sərbəst vəznli əsasda qurul­muşdur. Vokal partiyaların qəzəl oxunan epizodlarında melodiyanın ritmi qəzəlin bəhrinin vəzninə tabedir. “Heyratı” zərbi muğamında bu ritm əsasında ifa edilir.

heyrati-ritm

“Heyratı” zərbi muğamı Ü.Hacıbəyli tərəfindən Şərqin ilk operası olan “Leyli və Məcnun” operasında istifadə edilib. Bəstəkar bu zərbi mu­­ğa­mın köməyilə müxtəlif təzadlı səhnələrin musiqi dili ilə canlan­ma­sı­na nail olub. Bu isə musiqinin qəhrəmanlıq, hərbi yürüş xüsusiyyətilə bağlıdır.

  

ƏDƏBİYYAT: 

  1. Hacıbəyli Ü.Ə. Bədii publisistik əsərlər. B.: Şərq-Qərb, 2008, 544 s.
  2. İsmayılov M.C. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. : İşıq, 1984, 100 s.
  3. Zöhrabov R. Muğam. B.: Azərnəşr, 1991, 219 s.

 Фарида МЕЛИКОВА

Старший преподователь АНК

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РИТМИЧЕСКОГО

МУГАМА «ХЕЙРАТЫ»

Резюме

В статье раскрывается особенности музыки устной традиции. Представлена характеристика ритмического мугама «Хейраты», выявляются особенности исполнения представленного мугама.

Ключевые слова: мугам, ритмический мугам, Хейраты, исполнение, У.Гаджибейли, вокальное и инструментальное исполнение.

 Farida MALIKOVA

Senior lecturer  of ANC

FEATURES OF PERFORMANCE OF RHYTHMIC MUGHAM «HEYRATI»

Resume

In article reveals features of music of oral tradition. The characteristic and features of performance of rhythmic mugham «Heyraty» are presented

Key words: mugham, percussion music, Heyrati, performance, U.Hajibeyli, instrumental and vocal performance

 

Rəyçilər:

professor Ağasəlim Abdullayev;

professor Fəxrəddin Dadaşov.

Mövzuya uyğun