AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2

Həcər MƏMMƏDLİ

Musiqişünas

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email:hecer-memmedli@mail.ru

 UOT: 78.031.4                                                                                             

“TELLİ SAZIM” PEŞROVU

 

Xülasə: Məqalə Aşıq İslam və atası Aşıq Rza Qobustanlının ifasında səslənmiş “Telli sazım” peşrovunun musiqi təhlilinə həsr edilib. Hər iki ifada bu peşrov nota salınaraq müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır.

Açar sözlər: Aşıq İslam, Telli sazım, müqayisəli  təhlil, Aşıq  Rza Qobustanlı

endir

 
Məqalə tam

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Köçərli İ.T. Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığında şikəstə. B.: Səda, 2003, 171
  2. Nəbiyev A.M. Azərbaycan aşıq məktəbləri. B.: Nurlan. 2004, s. 312
  3. Eldarova Ə.M. Azərbaycan aşıq sənəti. B.: 1996, s. 202
  4. Həkimov M.İ. Aşıq sənətinin poetikası. B.: ADMİU.2017, s. 306

 

Гаджар МАММЕДЛИ

Музыковед

ПЕШРОВ «ТЕЛЛИ САЗЫМ»

 

Резюме: В статье представлен музыкальный анализ песни «Телли сазым» в исполнении Ашуга Ислама и его отца – Ашуга Рза Гобустанлы. Представлена нотная запись песни.

Ключевые слова: Ашуг Ислам,Телли сазым, сравнительный анализ

 

 

Hajar MAMMADLİ

Musicologist

TELLI SAZIMPESHROV

 

Summary: The article is based on musical analysis of the «Telli sazim» professional Ashyq Islam and his father, Ashig Rza Gobustan. Both plays have been comparatively studied.

Key words: Ashiq Islam, Telli sazim, Comparative Analysis, Ashig Rza Gobustanli

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Leyla Quliyeva;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cəmilə Mirzəyeva

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur