AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA» 2022 №1 (54)

Nəsibə CƏFƏROVA

AMK-nın dissertantı

Elmi rəhbər: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

dosent Fəxrəddin Baxşəliyev

Ünvan: Yasamal r., Ə.Ələkbərov küç. 7

E-mail:ceferova-nesibe@mail.ru

 UOT:78.031.4                         

ŞİMAL-QƏRB REGİONUNDA NİNNİ VƏ LAYLALARIN TOPLANMASINA DAİR

 

Xülasə: Məqalə Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində (Şəki, Zaqatala, Qax, Ba­la­kən) alim və tədqiqatçıların ekspedisiya zamanı toplanan folklor nümunələri, lay­la və ninnilərdən bəhs edir. Azərbaycanın Şimal Qərb bölgəsi janr zənginliyi ilə se­çi­lir. Anaların oxuduğu ninni və laylalar bu bölgədə geniş yayılsa da, mənbələrdə çox az rastlaşır. Araşdırmada əsas məqsəd mövcud tədqiqatlarda yer alan folklor nü­munələrini müqayisəli təhlil edərək janrların səciyyəvi cəhətlərini üzə çıxarmaq və regional özəlliklərini işıqlandırmaqdan ibarətdir. Bu sahədə apardığımız araş­dır­malar bir daha sübut etdi ki, hələ də qeydə alınmamış musiqi nümunələri ya­şa­maq­dadır. Bu folklor nümunələrini aşkara çıxarmaq etnomusiqişünaslıq elmi üçün vacib və əhəmiyyətlidir.

Açar sözlər: folklor, xalq musiqisi, şimal-qərb regionu, ninnilər, laylalar, təsnifat

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

 1. Abdurrahmanova X. Şəkidə musiqi etnoqrafik ekspedisiyalar. // “Konservatoriya” jur­nalı 2017, №1, s.50-55
 2. Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti (4 cilddə) B.: Şərq-Qərb, II cild, 2006, 672 s.
 3. Bülbül. Bir ekspedisiya tarixi. / Seçilmiş məruzə və məqalələri. B.: EA nəş­riy­yatı, 1968, 237 s.
 4. Çələbi F.İ. Şəkinin folkloruna bir nəzər. Azərbaycan folkloru antologiyası, VI ki­tab. Şəki folkloru. Red. Y.Qarayev. B.: Səda, II cild, 2002, 366 s.
 5. Kərimova T.M. Ana folkloru. B.: Azərbaycan, 1994, 48 s.
 6. İsazadə Ə; Məmmədov N. Azərbaycan xalq mahnıları və oyun havaları. B.: Elm və təhsil, 1984, 74 s.
 7. Xalıqzadə F.X. Yeni əsrdə Azərbaycan etnomusiqişünaslığın vəzifələri / “Azər­bay­­canşünaslığın cəmiyyəti” konfransının materialları, Bakı, 2001, s.114-117.
 8. Xalıqzadə F.X. İlisunun musiqi etnoqrafiyası dünən və bu gün. //“Musiqi dün­ya­sı” jurnalı, 2002, № 1-2(11), s.130-139.
 9. Xalıqzadə F.X. Azərbaycanın ənənəvi xalq musiqisi atlası (ilk ekspedisiyanın ümu­mi icmalı) // “Musiqi dünyası” jurnalı, 2003, № 3-4(17), s.152-159.
 10. Şirinova S.T. Şəki musiqi folklor ənənələri. B.: Nərgiz, 2016, 224 s.
 11. Yanoş Ş. Azərbaycan el havaları. B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları. 2006, 604 s.

 

Rus dilində:

 1. Халыкзаде Ф.Х. Песни из Шеки. // “Фольклор и этнография”, №3-4, 2006, с.44-53.

Saytoqrafiya:

 1. Hacıbəyli Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. Elektron versiyası. URL:http://musbook.musigi-dunya.az

 

Nasiba JAFAROVA

Doctoral student of the Azerbaijan National Conservatory

 

ON THE COLLECTION OF LULLABİES IN THE NORTH-WESTERN REGION OF  AZERBAIJAN 

 

Summary: The article talks about folklore examples of children’s music-lullabies collected by researchers during the expedition in the North-West region of Azerbaijan (Sheki, Zagatala, Gakh, Balaken). The North-West region stands out for its genre richness. Although lullabies are widespread in this region, we did not find many sources. The main goal of the research is to collect the folklore samples included in the current research and during the expedition, make a comparative analysis of these samples to reveal the specific aspects of the genres and highlight the regional peculiarities. Collecting these folklore samples is important for the science of ethnomusicology.

Keywords: folklore, folk music, northwest region, lullabies, classification

 

Насиба ДЖАФАРОВА

Диссертант АНК

 

О СОБРАНИИ КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Резюме: В статье раскрываются фольклорные образцы детских и колыбельных песен, собранных исследователями в ходе экспедиций в Северо-Западный регион Азербайджана (Шеки, За­га­та­ла, Гах, Балакен). Данный регион выделяется жанровым разнообразием. Хотя колыбельные широко распространены в этом регионе, мы не нашли много источников. Основная цель исследования – соб­рать фольклорные образцы, сделать сравнительный анализ для выяв­ле­ния жанровой специфики и выделения региональных особенностей. Наше ис­сле­до­ва­ние в этой области еще раз доказали, что несобранные образцы музыки все еще су­щес­твуют. Сбор этих фольклорных образцов важен для развития отечественной эт­но­музы­кологии.

Ключевые слова: фольклор, народная музыка, северо-западный регион, колыбельные, классификация 

 

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fəxrəddin Baxşəliyev

 

Mövzuya uyğun