AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2022 №3 (56)

Samirə İMANOVA

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Yasamal r, Ə.Ələkbərov küç. 7

E-mail: samira.imanova@gmail.com

UOT: 81.22

 

UNİVERSİTETLƏRDƏ QEYRİ-LİNQVİSTİK İXTİSASLARIN TƏLƏBƏLƏRİNƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

Xülasə: Məqalədə tədrisin əsas aspekti və qeyri-linqvistik ixtisasların tələbələri üçün layihə fəaliyyətinin təşkili metodları əks olunur, ingilis dilində dil layi­hə­lə­ri­nin həyata keçirilməsi prosesində müəllim və tələbələr arasında ənənəvi və aktiv qar­şılıqlı əlaqə formaları haqqında anlayışı genişləndirir.

Açar sözlər: Layihə fəaliyyəti, aktiv təhsil formaları, dil səriştəsi, dərslərin təşkili üsulları

endir

PDF

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Artemyeva, O. A. Mədəniyyətlərarası ünsiyyətə əsaslanan mütəxəssisin peşə hazırlığının təşkili metodologiyası / O. A. Artemyeva, M. N. Makeeva, R. P. Milrud // Tambov: Tambov nəşriyyatı. dövlət texniki un-ta, 2005 -160 s.
  2. Borisenko E. N., Jdanova G. A. Xarici dilin tədrisində tələbələrin sosial səriştəsinin formalaşması üçün pedaqoji dəstəyin ilkin şərtləri URL:http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology -411/
  3. Obraztsov P.I., İvanova O.Yu. Universitetlərin qeyri-linqvistik fakültələrində xa­ri­ci dilin peşəyönümlü tədrisi: Dərslik / Ed. P.I. Obraztsova. Qartal, 2005.-114c.
  4. Wil lis, J. A flexible framework for task — based learning. In: J.Willis (eds), Challenge and Change in Language Teaching. Oxford: Heinemann, 1996, -17 p. URL:https://docviewer.yandex.ru/view/

 

Самира Иманова

Педагог АНК

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В ВУЗАХ СТУДЕНТАМ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

 

Аннотация: Статья отражает основной аспект обучения и методики орга­­низации проектной деятельности для студентов неязыковых специальностей, рас­ширяет понимание традиционной и активной форм взаимодействия препо­да­ва­теля и учащихся в процессе выполнения языковых проектов на английском языке.

Ключевые слова: Проектная деятельность, активные формы обучения, языковая компетентность, методика организации занятий

 

Samira Imanova

Lecturer of ANC

 

PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH IN UNIVERSITIES TO STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES

 

Summary: The article reflects the basic aspect of learning and methods of organization of project activities for students of non-linguistic faculties, expanding the understanding of traditional and active forms of interaction between teacher and students in the process of doing of language projects in English.

Keywords: Project activities, active forms of learning, language competence, methods of organization of classes

 

Rəyçilər:

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Firudin Qurbanov

filologiya elmləri doktoru Fəridə Əzizova

Mövzuya uyğun