AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 1

Fəxrəddin BAXŞƏLİYEV

AMK-nın müəllimi, dosent

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email:salimhak@mail.ru

 UOT: 530.145.3                                                                           

MUSİQİDƏ KVANT TƏXMİNLƏRİ

endir

PDF

Xülasə: Məqalədə kvant mexanikası ilə musiqi arasındakı qəribə və göz­lə­nil­məz əla­qə­lərdən söhbət açılır. Kvant fizikasının ana mövzusu olan mikro aləm­də­ki qeyri-müəy­yənlik və qeyri-səlisliyin musiqidəki və xüsusilə də Şərq məqam mu­siqisindəki, ey­ni zamanda təsəvvüf-sufi fəlsəfəsindəki qarşılıqları və tə­za­hür­ləri araşdırılır.

Açar sözlər: Kvant, mexanika, mikroaləm, makroaləm, musiqi, mikroton, Tanrı

 ƏDƏBİYYAT:

 1. AlbertEinstein «Tanrı Zar Atmaz» DerkenYanılıyormuydu? // “Ekşişeyler” saytı, 16 Kasım 2017, URL:https://seyler.eksisozluk.com/albert-einstein-tanri-zar-atmaz-der­ken-yaniliyor-muydu
 2. Kvant fiziğivetasavvuf aynı şeyi söylüyor. Sonmucid’sBlog. URL:­https:­//sonmucid.­wordpress.com/2011/02/04/kvant-fizigi-ve-tasavvuf-ayni-se­yi-soylu­yor/­
 3. Məhəmməd Füzuli, əsərləri, altı cilddə, II cild, B:. Şərq-Qərb, 2005, 354 s.

      4.https://listelist.com/i-ching/

 1. Mailce.com. Peygamberimizin 6 rakamısırrı URL:https://www.­mailce.com/­peygam­be­rimizin­-6-rakami-sirri.html
 2. «Godot’yuBeklerken» Asla UnutmamamızGereken 16 SamuelBeckett Sözü // “One­dio” saytı, 14 Mart 2015, URL:https://onedio.com/haber/-godot-yu-beklerken-asla-unutmamamiz-gereken-samuel-beckett-sozleri-470850
 3. İmadədin Nəsimi, Seçilmiş əsərləri, iki cilddə, I cild, B:. Lider nəşriyyat, 2004, 345 s.
 4. Seyid Əzim Şirvani, Seçilmiş əsərləri, üç cilddə, I cild, B:. Avrasiya press, 2005, 399 s.
 5. Кузнецов И.К., Никольцев И.Д. Микротоновыесистемы в отечественной и зарубежноймузыке. //Искусствомузыки: теория и история №1-2, 2011, с. 4-70 URL:http:/­/lukashevichus.info/­knigi/kuznetsov­_nikoltsev_­mikrotonovyi­e_sistemy.­pdf­
 1. Музыкальнаяэнциклопедия. МикрохроматикаURL:https://dic.academic­.ru/­dic.nsf/enc_music/4997/Микрохроматика
 2. Холопов Ю.Н. Четвертитоноваясистема, четвертитоноваямузыка // Belcanto.ru. URL:https://www.belcanto.ru/chetvton.html

  Фахраддин БАХШАЛИЕВ

  Доцент АНК

   

  КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА И МУЗЫКА

   

  Резюме: В статье рассматриваются вопросы соотношения между кван­товой ме­ханикой и музыкой. Исследуются способы проявления ос­нов­ных предметов кван­товой физики – теория неопределенности и не­чет­кой логики микромира в му­зыке и, особенно, в восточной музыке, а так­же в суфийской философии.

  Ключевые слова: Квантовая механика, микромир, макромир, музыка, микротоны, Бог

   

  Fakhraddin BAKHSHALIYEV

  Associate Professor of ANC

   

  QUANTUM MECHANICS AND MUSIC

   

  Summary: The article discusses the relationship between quantum mechanics and music. The ways of manifestation of the basic subjects of quantum physics — the theory of uncertainty and the fuzzylogic of the microcosmin music and, especially in Oriental music, and also in Sufi philosophy are investigated.

  Keywords: Quantum mechanics, microcosm, macrocosm, music, microtons, God

   

  Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova

  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Fəttah Xalıqzadə 

Mövzuya uyğun