AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

Sabir ƏLƏKBƏROV

AMK-nın baş müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

 UOT: 781,7                                                            

“XOCƏSTƏ” VƏ “ŞİKƏSTEYİ-FARS” MUĞAM ŞÖBƏLƏRİNİN FƏRQİ

endir

PDF

Xülasə: Məqalədə muğam şöbələri “Şikəsteyi-fars” və “Xocəstə”nin fərqindən danışılır. Müxtəlif ifaçıların çalğı nümunələrinin not yazıları ilə nümayiş etdirilməsi məsələnin gizli məqamlarına aydınlıq gətirir. Qeyd olunan fərqlərə xüsusi diqqət verilməsi tövsiyə olunur.

Açar sözlər: “Şikəsteyi-fars”, “Xocəstə”, Mirzə Mansur, Hacı Məmmədov, kadensiya

ƏDƏBİYYAT:

  1. Quliyev T. “Rast” muğamı M.Mansurovun ifasında. B.: Azərnəşr, 1936, 60 s.
  2. Musazadə R. Muğamın tədrisi metodikası. B.: MBM, 1912, 192 s.

Сабир АЛЕКБЕРОВ

Старший преподаватель АНК

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МУГАМНЫМИ РАЗДЕЛАМИ

«ХОДЖЕСТЕ» И «ШИКЕСТЕЙИ-ФАРС»

Резюме: Представленная статья посвящена актуальной проблеме — шобе «Шикестейи-фарс» и «Ходжесте» на примере мугама «Раст». В нотных примерах раскрываются скрытые моменты в исполнении разных исполнителей одного того же шобе, разъясняется роль и значения этих мелодий.

Ключевые слова: «Шикестейи-фарс, «Ходжесте», Мирза Мансур, Гаджи Мамедов, каденция

Sabir ALAKBAROV

Senior lecturer of ANC

DISTINCTION BETWEEN “XOJESTE” AND “SHIKESTEYI-FARS”

Summary: The article says about the pressing problem of the distinction between “Shikesteyi-fars” and ”Xojeste”. In music examples is shown hidden moments in performance of the different performers of this goushe, the role and values of these melodies is explained.

Key words: “Shikesteyi-fars”, “Xojeste”, Mirza Mansur, Haji Mammadov, cadency

 

Rəyçilər: dosent Malik Mansurov

dosent Ramiz Əzizov

Mövzuya uyğun