AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  20211 (50

Akif QULİYEV

Əməkdar İncəsənət Xadimi, sənətşünaslıq

üzrə fəlsəfə doktoru, professor

E-mail:quliyev_akif@mail.ru

İslam ƏLİZADƏ

AMK-nın magistrantı

Ünvan:Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email- elizadeislam06@gmail.com

 

AZƏRBAYCANDA DİNİ MAHNI ƏNƏNƏSİNİN TƏDQİQİ MƏSƏLƏLƏRİ

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda icra olunan islam dini mərasimləri ilə bağlı yeni musiqi formalarının — dini mahnıların “dirçəlişi” məsələlərinə baxılır. İslam dini ideyalarının yayılması və təbliği funksiyasını yerinə yetirən yaranmış yeni musiqi kollektivlərinin rolu və repertuarının öyrənilməsinin aktuallığı qeyd edilir.

Açar sözlər: din, islam, mahnı, “ilahi”, “Əhli-beyt”

endir

PDF

 

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Abdullayeva Z. Azərbaycan toy mərasim musiqisi (Dərviş toyunun təhlili əsasında). Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi….dissertasiyanın Avtoreferatı. B., 1996.
  2. Babayeva Ə. İslamda musiqi: tarix və müasirlik. // “Konservatoriya”, 2009, № 5-6, s.63-72.
  3. Babayeva Ə. Azərbaycanda islam və musiqi. B. Nurlan, 2001. 177 s.
  4. Pekşen Q. Ələvi mərasimlərində musiqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (Türkiyə və Azərbaycan dini musiqisinin müqayisəli kontekstində). Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi….dissertasiyanın Avtoreferatı. B., 2003. 148 s.
  5. Seyidova S. Qədim Azərbaycan mərasim musiqisi. B., Bakı, 1994. 99 s.
  6. Фархадова С. Обрядовая музыка Азербайджана. Б. Элм, 1991

Акиф ГУЛИЕВ

Заслуженный деятель искусств,

PhD, профессор

Ислам АЛИЗАДЕ

Магистрант АНК

 

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ПЕСЕННОЙ ТРАДИЦИИ

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

 

Резюме: В статье впервые рассматривается возрождение новых музы­каль­ных форм, таких как духовные песни, связанные с исламскими религиозными обря­дами, проводимыми в Азербайджане. Отмечается актуальность изучения роли и репертуара новосозданных музыкальных групп, коллективов, которые выпол­няют функцию пропаганды и распространения исламских религиозных идей.

Ключевые слова: религия, ислам, песня, «илахи», «Эхли-бейт»

 

Akif GULIYEV

Honored art worker, PhD, professor

Azerbaijan, Baku

Islam ALIZADE

Master of Arts of ANC

 

ISSUES OF STUDYING RELIGIOUS SONG TRADITION IN AZERBAIJAN

 

Summary: For the first time, the revival of new music forms –religious songs whichrelate to Islamic ceremonies in Azerbaijan are under consideration in the article. The importance of studying the repertoire and role of newly emerging musical collectives that serve thew function of the dissemination and promotion of Islamic religious ideas is emphasized.

Keywords: religion, islam, song, «ilahi», «Ahli-Beyt».

 

Rəyçilər:

 sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Əfsanə Babayeva

 sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Sevda Mütəllimova

Mövzuya uyğun