AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  2021 № 2 (51)  

Aynur İSGƏNDƏROVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı və müəllimi

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

professor, Ülviyyə İmanova

Ünvan: Bakı ş, Nəsimi r, Ş.Bədəlbəyli küç.,98

E-mail:aynur.iskenderova.93@mail.ru

UOT: +78.02

FİKRƏT ƏMİROVUN FLEYTA VƏ FORTEPİANO ÜÇÜN PYESLƏRİNİN ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

Xülasə: Məqalədə Fikrət Əmirovun fleyta və fortepiano üçün yazılmış altı pyesinin təhlili təqdim olunur. Araşdırılan bu pyeslər proqramlıdır, hər biri müəyyən obraz daşıyıcısıdır və yığcam olduğu qədər mənalı və yadda qalandır. Azərbaycan bəs­tə­karı burada onun üçün doğma olan muğamın improvizə xüsusiyyətləri, xalq mu­si­qi ənənələrindən məharətlə istifadə etmişdir. Hər pyes özünəməxsus obraz və mu­si­qi dilinə malikdir. Məqalədə pyeslər ilk dəfə nəzəri cəhətdən araşdırılmışdır. Bu­ra­da əsas məqsəd hər bir pyesin üslub xüsusiyyətlərini açmaqdır. Dövrü üçün ak­tual­lıq və əhəmiyyət kəsb edən bu silsilənin bir sıra fərdi xüsusiyyətləri onları bu gün də ifaçıların həm tədris, həm də konsert repertuarında xüsusi yerlərdən birini tut­masına imkan verir.

Açar sözlər: Fikrət Əmirov, fleyta, fortepiano, muğam, pyes

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

 1. Adıgözəlov Z. Fikrət Əmirovun fortepiano üçün miniatürləri. B.: İşıq , 1979, 31 s.
 2. Əmirov F. Fleyta və fortepiano üçün pyeslər. : Музыка, 1976, 32 s. URL:http://musakademiya.musigi-dunya.az/noti/amirov_pyesi_dla_fleyti.pdf
 3. Əmirov F. Miniatür. : Azərnəşr, 1963, 21s.
 4. Hacıbəyli. Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Şərq-Qərb, 2019, 355 s.
 5. Qasımova S., Abdullayeva Z. Fikrət Əmirov. B.: Nağıl evi, 2004, 210 s.
 6. Məmmədova L. Fikrət Əmirov və Elmira Nəzirovanın fortepiano əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri. B.: ULU, 2014, 75 s.
 7. Mazel L.A. Musiqi əsərlərinin quruluşu. B.: Maarif, 1988, 510 s.
 8. Виноградов В.С. Мир музыки Фикрета. Б.: Язычы, 1983, 130 с.
 9. Искендеров А. М. Стилевые и исполнительские особенности произведений для флейты. Б.: Адилоглы, 2002, 194

 

Saytoqrafiya:

 1. Fikrət Əmirov — Fleyta və f-no üçün «6 pyes». URL:https://www.youtube.com/watch?v=BkKUBrUoMPo
 2. Sona xanımın C.Cabbarlı ilə bağlı xatirələri. URL:https://kayzen.az/blog/az-proza/12206/sona-xan%C4%B1m%C4%B1n-c.cabbarl%C4%B1-il%C9%99-ba%C4%9Fl%C4%B1-xatir%C9%99l%C9%99ri.html

 

Айнур ИСКЕНДЕРОВА

Докторант и преподаватель

БМА им. У.Гаджибейли

 

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ПЬЕС ДЛЯ ФЛЕЙТЫ И ФОРТЕПИАНО ФИКРEТА АМИРОВА

 

Резюме: В статье представлен анализ шести пьес выдающегося азер­бай­джан­ского композитора Фикрета Амирова, написанных для флейты и фор­те­пиа­но. Все пьесы програмные, лаконичные по форме, каждая из них несет в себе опре­де­ленный образ. Композитор виртуозно использовал в этих пьесах имп­ро­ви­зи­ро­ван­ные свойства мугама, традиции народной музыки. Основная цель статьи — раскрыть стилистические особенности каждой пьесы.

Ключевые слова: Фикрет Амиров, флейта, фортепиано, мугам, пьеса

 

Aynur ISGANDAROVA

Doctoral Student of U.Hacibeyli BMA and

Lecturer of BMA

 

STYLE FEATURES OF PIECES FOR FLUTE AND PIANO BY FIKRET AMİROV

 

Summary: The article presents an analysis of Fikret Amirov’s six pieces for flute and piano. These plays are laconic, bear extra-musical, program, each of them carries a certain image. F. Amirov skillfully used the improvisational features of mugham and the folk music traditions. Tithe main objective of the article is to disclose stylistic features of each piece and find the characteristic features of composer’s musical language.

Keywords: Fikrat Amirov, flute, piano, mugham, piece

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Ülviyyə İmanova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Könül Nəsirova

Mövzuya uyğun