ƏNƏNƏ BƏRPA OLUNDU: ŞUŞA – “XARIBÜLBÜL” FESTİVALI

    Artıq musiqimizin beşiyi olan Şuşamız illər sonra ən gözəl baharını yaşayır. Əsirlikdən qurtulmuş Şuşamız bu gün muğamımızın sədaları altında rahat nəfəs alır. Günəş bu bahar onu bir başqa salamlayır.

     Vətən, oğullarınla fəxr edə bilərsən!

   Kürəyi elinə dayaq, sinəsi düşmənə çəpər olan oğulların, sənin nisgilinə son qoy­du. Həsrət qaldığımız Cıdır düzündə, indi dünya bizim mədəniyyətimizin şa­hi­di olur. Buna görə şəhidlərimizə borcluyuq. Hər zaman doğru qərarlarla xalqını dü­şünən cənab prezidentimiz İlham Əliyevin ətrafında bir yumruq kimiyik. O də­mir yumruğun bir hissəsiyik.

    İgid oğul və qızlarımız tarixdə şanlı salnamələr yazıb. İkinci Qarabağ mü­ha­ribəmiz bu tarixin yeni bir səhifəsi oldu. Ənənə halını almış, lakin ayrılığımızla əla­qəli yarımçıq qalmış festivallar yenidən keçirilməyə başladı.

   Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Mədəniyyət pay­tax­tı Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı hər birimizi qürurlandırdı. Bil­diyimiz kimi, “Xarıbülbül” festivalı məşhur xanəndə Seyid Şuşinskinin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar 1989-cu ildən keçirilməyə başlayıb. Müxtəlif ölkələrdən olan musiqi qruplarının iştirakı bu günədək yaddaşlarda xoş xatirələrlə iz qoyub. Nəhayət, 12 may 2021-ci il tarixində doğma Şuşanın səmasında illər əvvəl olduğu kimi Qarabağ şikəstəsi eşidildi. Bununla da illər sonra “Xarıbülbül” festivalına start verildi.

xb1

   Açılışda Cənab Prezidentimiz, müzəffər ordumuzun ali baş komandanı İlham Əliyevinin çıxışı həm tamaşaçıları, həm iştirakçıları ruhlandırdı. Şəhid­lə­ri­mi­zin əziz xatirəsinə həsr olunun “Xarıbülbül” festivalı xoş günlərinin əvvəlidir, Əziz Şuşa. Axı sənsiz bu festivalı necə keçirə bilərdik? Həsrətimizi ifadə edə bil­mə­diyimiz kimi, sevincimizi də ifadə etmək mümkün deyil. Bu festival tək mu-si­qiçilər üçün deyil, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün böyük bayramdır.

   Festivalın birinci günü Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların musiqinə böyük yer verildi. Bu da təsadüfü deyildir. Məhz Cənab Prezidentin vurğuladığı kimi, 44 gün ərzində torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün bütün etnik və dini icmaların nümayəndələri vahid amal, vahid bayraq altında birləşərək çiyin-çiyi­nə döyüşmüşdür. Bu da eyni zamanda, Azərbaycanda əsrlərlə mövcud olmuş tole­rant mühitin, multikulturalizm ənənələrinin qorunmasının sübutudur. Vətən mü­haribəsindəki Qələbədə bütün icmaların payı, töhfəsi vardır. Beləliklə də, Azər­baycan Prezidentinin tövsiyəsi ilə builki “Xarıbülbül” festivalı həm də Azər­bay­can multikulturalizm ənənələrinin simvoluna çevrildi. Burada biz, milli mu­si­qi nümunələriylə yanaşı, müxtəlif folklor qruplarının ifasında avar, talış, kürd, ləz­gi, udin, slavyan, tat, yəhudi, gürcü, saxur xalqlarının musiqisini dinlədik. Bu dost­luğun, həmrəyliyin sübutudur. Festival həm azərbaycanlılara, həm də azsaylı xalq­ların nümayəndələrinə qələbə hədiyyəsi idi. Zaqatala rayonunun ”Micaqna” folk­lor kollektivinin ifa etdiyi “Salam Alek” saxur xalq mahnısı insanlara müd­rik­lik mesajı idi. Hətta tanımadığın bir insanla salamlaşmaq, əl uzatmaq, hal-əhval almaq səmimi qəlbdən gələn hissdir ki, mahnıda öz əksini tapmışdır.

    Bülbül, Xan Şuşinski, Seyid Şuşinski, Rəşid Behbudov, Şövkət Ələk­bə­ro­va­nın video ifalarının təqdimi keçmişlə bu günün bağlantısı təəssüratı bağışl­a­yır­dı.

xb2

   “Xarıbülbül” festivalına etinasız qalmaq mümkün deyil. Baxmayaraq ki, Şu­şada deyildik, lakin böyük həyəcanla, şövqlə, fəxr hissi ilə festivalı izlədik. Sə­ma­da pərvaz edən qartal da, sanki şəhidlərimizin dilindən iştirakçılara xeyir dua verirdi. Qartalın simasında Şuşamız da sanki qəfəsdən çıxdı, azad oldu.

   Festivalın ikinci günündə artıq Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Sim­fo­nik Orkestri və Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının ifasında bəstəkarlarımızın bən­zərsiz klassik əsərlərini dinlədik. Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından Uver­türa bu dəfə bir başqa səsləndi. Azərbaycanın vizit kartına çevrilmiş uver­tü­ra­mız qələbəmizi, uğurumuzu təntənəli şəkildə Cıdır düzündən dünyaya car çək­di.

    Festivalda tək musiqi deyil, incəsənətin bütün sahələri təqdim olunurdu. Qo­naqları əhatə etmiş rəngarəng Xarıbülbül maketləri diqqəti cəlb edirdi. Ma­ket­lə­rin üzərində Qarabağı səyahət etmiş yerli və xarici rəssamların təəssüratları əks olun­muşdu. Al-əlvan maketlərdəki bülbül indicə çiçəyin üzərindən qalxıb, qanad çalıb, çiçəkdən-çiçəyə qonaraq cəhcəh vuracaq. Onlar sanki qonaqları qarşılayıb bağ­rına basırdılar. Bütün bunlara tamaşa etdikcə təbiətlə musiqinin vəhdətini du­yur­duq, hiss edirdik. Konsertdə səslənən muğam, mahnılar, ifa edilən rəqslər, bəs­təkar musiqisi bir səma altında birləşib, təbiətin al-əlvan rənglərinə boyanırdı, çiçək­lərin ətri duyulurdu.

xb3

   Bütün musiqi nümunələri gözəlliyi, məhəbbəti təqdim edirdi. Bunlar bizi şah əsərə – V.Adıgözəlovun “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyasına gətirib çıxardı. Bu, mu­siqidə atəşfəşanlıq idi. Bildiyimiz kimi, oratoriyada qəmli notlar var. Lakin, əsər bu dəfə daha təntənəli səsləndi. Bununla, sanki “Məhz bu torpağın sahibləri Qa­rabağ şikəstəsini yaradanlardır” deyirdi. Son 30 ildə Şuşaya, Qarabağa aid nəğ­mələr, mahnılar, klassik əsərlər yazıldı. Hər birində Qarabağa qayıdış ümidi var idi, hər birində bir həsrət, yaşanan kədər, bir nisgil hiss olunurdu. Artıq dö­nüş, qayıdış iri həcmli əsərlərdə, oda və simfoniyalarda əks olunmalıdır. Hə­min əsərlərdə məğrurluğumuz, dillərə dastan olan qələbəmiz tərif olunmalıdır.

xb4

   Başqa bir sevindirici hal isə festival çərçivəsində Azərbaycan bəstəkarlıq mək­təbinin görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin notlarından ibarət “Əbədi im­za­lar” toplusunun təqdim edilməsi idi. Layihə birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilib. Bu təqdirəlayiq bir təşəbbüsdür. Bu layihənin davamı da var. Məhz festival çər­çi-və­sində notların təqdimatı vacib idi, “Əbədi imzalar” toplusu Azərbaycan bəs­tə-kar­larının əsərlərinin dünyada təbliği üçün əhəmiyyətli layihədir. Biz həmişə deyi­rik Qarabağ istedadlar diyarıdır. Onlar Natəvan bulağından su içmiş, təbiə­tin­dən ruhlanmışlar. Məhz belə tədbirlər sahib olduqlarımızı yeni nəslə ötürməyimiz üçün vasitədir. “Xarıbülbül” festivalı yeni istedadların üzə çıxmasına səbəb ola­caq, onlar bizim olanı dirçəldib, davam etdirəcəklər.

xb5

   Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Şuşa hər bir Azərbaycanlı üçün iftixar nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir” söylədiyi səs yazısını dinlərkən və cənab Prezidentin nitqini izləyərkən qürurlanmamaq, kövrəlməmək mümkün deyildi.

   Beləliklə, festival çərçivəsində açıq səma altında, ana təbiətin qoynunda, Cıdır düzündə teatrlaşmış möhtəşəm konsertə tamaşa etdik. Əzəmətli “Xarı­bül­bül” festivalı mədəniyyətimizin, incəsənətimizin uğurudur.

 

Adilə YUSİFOVA

bəstəkar, əməkdar müəllim, professor,

F.Əmirov adına Onbirillik İncəsənət Məktəbinin direktoru

endir

 PDF

Mövzuya uyğun