AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2 

Coşqun SADIQOV

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

 UOT: 786/789     

BALABAN ALƏTİNİN İNKİŞAFINDA İFAÇILARIN ROLU

endir

PDF

Xülasə: Məqalədə balaban alətinin inkişafında ifaçıların rolundan söhbət açılır. Burada balaban ifaçılarının yaradıcılığı haqqında məlumat və bu alətin dünyada təbliği istiqamətində aparılan işlər öz əksini tapır. Həmçinin, balaban alətinin ədəbi-tarixi qaynaqlarda şərhi məsələləri də vurğulanır.

Açar sözləri: balaban, musiqi, sənətkar, ifaçı, mədəniyyət

ƏDƏBİYYAT:

 1. Abdullayeva S.A. Azərbaycan çalğı alətləri dünyanı valeh edir. B.: Nurlar, 2016, 288 s.
 2. Bünyadov T. Əsrlərdən gələn səslər. B.: Azərnəşr, 1993, s.231
 3. Bayramova Z. Azərbaycan musiqisi yeni inkişaf mərhələsini yaşayır. // “Səs” qəzeti. 2008, 15 oktyabr, s. 11
 4. Balaban məktəbi dərsliyi və Ərtoğrul Cavid. Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrul Cavid. On üç cilddə, XI cild. B.: Proqres, 2015, 152 s.
 5. Cabbarov E. Balabanımıza sahib çıxaq. // “Konservatoriya” № 1, 2011, s.15-19
 6. Əliyev N.M. Balaban məktəbi. B.: Şirvannəşr, 2002, 168 s.
 7. Kərimov M.T. Azərbaycan musiqi alətləri. B.: Yeni nəsil, 2002, 175s.
 8. Nəcəfzadə A.İ. Etnoorqanologiya. Dərslik. B.: Ecoprint, 2016, 304 s.
 9. Samadov A.İ. Balaban metodu. İstanbul. Ege Reklam Basım Sanatları Limited Şirketi, 2008, 136 s.

Saytoqrafiya

 1. İsgəndər bəy Münşi, Vikipediya, açıq ensiklopediya, URL:https://az.wikipedia.org/wiki/İsgəndər_bəy_Münşi
 2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Əlixan Səmədov dostluq konsertində çıxış edib, 16 mart, 2016, URL:http://medeniyyet.az/page/news/15897/Elixan-Semedov-dostluq-konsertinde-cixis-edib.html
 3. Balaban səsi: sirdaş, yoldaş, qəmdaş… , 15 avqust, 2016, URL: — ApaTV / URL:apa.tv/video/32428
 4. Vikipediya, açıq ensiklopediya. Həsənağa Sadıqov URL: https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99s%C9%99na%C4%9Fa_Sad%C4%B1qov

 

   Джошгун САДЫКОВ

Преподаватель АНК

 

РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ИНСТРУМЕНТА БАЛАБАН

Резюме: В статье обсуждается роль исполнителей в развитии инструмента балабан.Представлена информация о творчестве исполнителей на балабане и работы, проводимые для продвижения этого инструмента по всему миру. Также освещается интерпретация инструмента балабан в литературно-исторических источниках.

Ключевые слова: балабан, музыка, ремесленник, исполнитель, культура

Joshgun SADYKOV

Lecturer of ANC

THE ROLE OF PERFORMERS İN THE DEVELOPMENT

OF THE BALABAN İNSTRUMENT

Summary: The article discusses the role of performers in the development of the balaban instrument. It reflects the information about the creativity of the Balaban artists and the work carried out to promote this instrument all over the world. The interpretation of Balaban’s instrument in literary historical sources is also presented.

Key words: balaban, music, performer, performer, culture

Rəyçilər:

professor Ağasəlim Abdullayev;

dosent Malik Mansurov

Mövzuya uyğun