AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2020 № 4 (49)

Ənvər SADIQOV

AMK-nın “İnstrumental-muğam” kafedrasının

baş müəllimi, xalq artisti

Ünvan: Yasamal r., Ə.Ələkbərov küç. 7

E-mail: enversadiqov@gmail.com

UOT: 78.087.1

AZƏRBAYCAN QARMONUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR

 

Xülasə: XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycan xalqının məişətinə, XX əsrin 30-cu illərindən isə peşəkar musiqimizə daxil olan qarmon aləti bu günədək za- man-zaman təkmilləşib məhz Azərbaycan qarmonu kimi formalaşmışdır. Təqdim ol- unan məqalədə milli qarmonun uğurlu təkmilləşməsi, onun təkmilləşməsinə nail olan mahir ifaçılarımız və hazırlayan peşəkar ustalar haqqında məlumat verilir.

Açar sözlər: qarmon, ifaçı, peşəkar musiqi, musiqi alətləri

   endir

PDF

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Abdullayeva S.A. Azərbaycan xalq çalğı alətləri. B.: Adiloğlu, 2002, 454
  2. Əhmədov Ə.Ə. Nizami — elmşünas (ikinci nəşr). B.: Möminin, 2001, 256
  3. Mirzəyev Z.Q. Azərbaycan qarmonu. B.: Adiloğlu, 2005, 162
  4. Nəcəfzadə A.İ. Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti. Yenidən işlənmiş II nəşr. B.: MBM, 2004, 224
  5. Rəsulov N.M. Qarmon məktəbi. B.: Çaşıoğlu, 1999, 102
  6. Rəhmanlı Ə.M. Qarmon ifaçılığı sənəti və onun Azərbaycanda tədrisi. B.: MBM, 2014, 704
  7. Nəcəfzadə A.İ. Musiqi. / Azərbaycan incəsənət tarixi. Beş cilddə, II c. B.: Şərq-Qərb, 2018, 328
  8. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры гармоник. М.: Сов.композитор. 1979, 175 с.
  9. Сперанский С.Л. Музыкалъные товары — товароведение. М.: Экономика, 1987, 176

Энвер САДЫГОВ

Старший преподаватель кафедры “Инструментального мугама”

АНК, народный артист Азербайджана

 

ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГАРМОНИ

 

Резюме: Начиная со второй половины XIX века инструмент гармонь, вошедший в быт азербайджанского народа, а с 30-х годов XX века и в профессиональную музыку, постепенно совершенствовался и формировался именно как азербайджанская гармонь. В представленной статье раскрываются исторические сведения о национальной гармони, известных исполнителях и профессиональных мастерах, добившихся ее усовершенствования.

Ключевые слова: гармонь, исполнитель, профессиональная музыка, музыкальные инструменты

 

Anvar SADIGOV

Senior lecturer of ANC, Department of «Instrumental mugham»

 

ON IMPROVEMENT OF AZERBAIJANI GARMON (AKKORDION)

 

Summary: Since the second half of the XIX century, the instrument of Garmon (Akkordion), which entered the life of the Azerbaijan people and from the 30s of the XX century into our professional music, has been improved from time to time and formed as a Garmon (Akkordion) of the Azerbaijan. The article provides information about the successful improvement of our National Accordion, our skilled performers and professional masters who have achieved its improvement.

Keywords: accordion, performer, professional music, musical instruments

 

Rəyçilər:

AMK-nın professoru, sənətşünaslıq elmləri doktoru Abbasqulu Nəcəfzadə

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Əhsən Rəhmanlı

Mövzuya uyğun