AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 4, 2015

 

 

Kəmalə ATAKIŞIYEVA

AMK-nın dissertantı

 

“Güllü qafiyə” aşıq və xanəndə ifaçılığında

 

Açar sözlər: aşıq, xanəndə, hava, gül qafiyə

Azərbaycan şifahi ənənəli professional musiqisinin iki möhtəşəm qo­lu­nu təşkil edən aşıq və muğam sənəti əsrlər boyu bir-birilə qarşılıqlı əla­qə və təsir şəraitində inkişaf etmişdir. Həm aşıq, həm də muğam sənəti türk xalqlarının mədəni həyatında xüsusi yer tutur. Böyük musiqi sərvə­ti­ni özündə ehtiva edən hər iki sənət elmi tədqiqatlar üçün geniş bir möv­zu­dur və Orta əsr Şərq alimlərinin yaradıcılığından başlayaraq bu günü­mü­zə qədər öyrənilir, tədqiq olunur. Aşıq və muğam sənəti özündə xalqın tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini, fəlsəfi-psixoloji dünyagörüşü­nü əks etdirmiş, musiqi və poetik janrlarda insan həyatının müx­təlif tərəf­lə­ri, mənəvi dünyası öz əksini tapmışdır. Aşıq xalq tərəfindən sevilən, se­çi­lən, sözü keçən müdrik, ağsaqqal kimi qəbul olunmuşdur. Əsl aşıq sə­nə­ti sadəcə əyləncə mahiyyəti daşımamış, insanın mənəvi dünyasını zən­gin­ləşdirən, həyatın vacib məsələlərini özündə əks etdirən əsl tərbiyəvi, fəl­səfi təsir qüvvəsinə malikdir. Muğam sənəti xalq musiqisinin ən kamil nümunəsini yaradaraq yüksək bədii zövqə və dərin mənaya malik musiqi əsərlərinin zəngin xəzinəsinə çevrilmişdir.

Həm aşıq, həm muğam sənəti XX əsr Azərbaycan bəstəkarlıq məktə­binin milli köklər üzərində formalaşmasında əsas rol oynamış, bəstə­kar­ların daim bəhrələndiyi zəngin mənbə olmuşdur. Müxtəlif tarixi dövr­lər­də, fərqli ictimai-siyasi şəraitdə formalaşan və inkişaf edən bu sənətlər XIX əsrin ortalarından etibarən xalq şənliklərində, mərasim və bayram­lar­da birgə nümayiş etdirilməyə başlamışdır. Bu şəraitdə aşıqlar, xanən­də­lər, sazəndələr, zurnaçılar, bir sözlə xalq musiqiçiləri bir araya gələrək qarşılıqlı sənət mübadiləsi edirdilər. Nəticədə bir sənət sahəsində mövcud olan müəyyən musiqi nümunələri digərinin repertuarına keçmiş, aşıq po­e­ziyasından muğam ifaçılığında, aşıq havalarından xanəndə repertuarında istifadə edilmiş, ifaçılıq üslublarının bir-birinə təsir etməsi hər iki sənətin daha da zənginləşməsinə və inkişaf etməsinə gətirib çıxarmışdır.

Digər tərəfdən aşıq və muğam sənəti arasında tarix boyunca məntiqi, fəl­səfi-psixoloji, milli təfəkkürə əsaslanan ümumi cəhətlər də var. Bu ba­xım­dan hər iki sənətin tarixini araşdıran elmi tədqiqatlarda aşıq və mu­ğam sənətinin öz kökünü qam-şaman mədəniyyətindən götürməsi, hər iki sə­nətin daşıyıcılarının xalq tərəfindən sayılıb-seçilən şəxsiyyətlər olması, di­gər tərəfdən aşıq və muğam musiqisinin milli məqamlara əsas­lan­ması, milli musiqi alətlərinin müşayiəti, janr, ritm, musiqi dilinin xü­su­­siy­yətləri, ifaçılıq ənənələri arasında olan yaxınlıq və s. kimi ümumi cə­­hətlər mövcuddur. Həmin xüsusiyyətlər aşıq və muğam sənətinin müx­tə­lif ictimai-siyasi şəraitdə formalaşıb inkişaf etməsindən asılı olmayaraq ey­ni mədəni təfəkkürdən qaynaqlanmasından irəli gəlir. Bu məsələlərin araşdırılması və iki sənətin müqayisəli şəkildə təhlil olunaraq öyrənilməsi aşıq və muğam sənətinin tarix boyu və müasir dövrdə hansı qanunlar çər­çi­vəsində, ictimai-sosial, bədii, mənəvi, fəlsəfi-psixoloji şəraitdə forma­laş­masını izləməyə imkan verir. Bu baxımdan, aşıq və muğam sənətinin müqayisəli şəkildə tədqiq olunması müasir musiqişünaslıq üçün zəruri və aktualdır.

“Güllü qafiyəaşıq repertuarında xüsusi yer tutan musiqi nümunə­lə­rin­dən biridir. “Güllü qafiyə” bir sıra aşıq havalarında olduğu kimi öz adı­nı poetik mətnin quruluşundan götürür. Belə ki, aşıq poeziyasında gül qa­fiyə, cığa, yedək, sırğa və s. kimi anlayışlardan istifadə olunur. Bu söz­lər müəyyən şeir formasına əlavə olunan kiçik əlavələrdir ki, onlar da öz tə­biətinə görə müxtəlif olur. Bu barədə həm folklorşünas alimlərin əsər­lə­rin­də, həm də aşıq musiqisinə həsr olunmuş elmi-tədqiqat əsərlərində ət­raflı məlumat verilir. Hər iki sahədə bu sözlərin mənası, məqsədi, işlən­mə forması və səbəbi açıqlanır. Əsas etibarilə bir çox alimlər aşıqların ha­va­catla poetik forma arasında mütənasiblik yaratmaq üçün məhz cığa­lar­dan, gül qafiyə, yedək və s. istifadə etməsini qeyd edir. İ.Köçərli “Aşıq sənəti” kitabında bu sözlərdən hər birinin mənasını və mahiyyətini izah edir: “Gül qafiyə – bənd daxili, yəni misraarası işlənən şeir qurumudur. Gül qafiyə 3-5 hecalı və 4-6 misralı ola bilər. Bu misralar bir-birilə qafi­yə­lənməli, əsas mətnin tutumu və ovqatı ilə uyğun olmalıdır” (2, s. 46).

Z.Nəbizadənin ifasında səslənən “Güllü qafiyə”nin poetik əsasını qoş­ma təşkil edir. Qoşmaya əlavə edilən gül qafiyə hətta musiqi məzmunu­nun da dəyişməsi ilə şərtlənir. Belə ki, qoşmanın bəndləri lirik, təmkinli mu­siqi ilə ifa olunduğu halda, gül qafiyə hissəsində temp, melodiya dəyi­şir, canlanır, sürətlənir və əhvali-ruhiyyə şən, həyatsevər xarakter alır.

Musiqi materialının təhlili daha maraqlı xüsusiyyətləri üzə çıxarmağa im­kan verir. Havanın musiqi məzmunu ilə poetik məzmunu bir-birini ta­mamlayır. Melodiya instrumental girişlə başlayır. Artıq burada ümumi əh­vali-ruhiyyə özünü göstərir. Tar, kamança, qaval eyni vaxtda unison şə­kildə eyni melodiyanı ifa edir. “Şur” muğamının intonasiyaları ilk xa­nə­lərdən özünü bütün parlaqlığı ilə göstərir. Xüsusilə mayənin üst aparıcı to­nunun natural və bəmləşmiş şəkildə eşidilməsi musiqiyə amiranə xa­rakter verir.

gul-qafiy

12 xanəlik instrumental girişdən sonra xanəndənin ifası başlayır. Ami­ra­nə xarakter yenə də davam edir. İki misranı bəmdə, növbəti iki misranı isə zildə ifa edən xanəndə burada aşıq ifaçılıq üslubuna xas cəhətləri bir o qədər də tətbiq etmir. “Güllü qafiyə” bəhrli ritm qrupuna aid musiqi nü­mu­nəsidir. Aşıq havalarına xas olan bəhrsiz ritm və ya reçitativ-dekla­ma­siya xarakterli melodiya burada izlənmir və bu xüsusiyyətlərin olmaması onu xalq mahnısına yaxınlaşdırır. Poetik mətn qoşma şeir formasıdır. Gül qafiyənin əlavə olunması musiqinin xarak­terində də dəyişiklik yaradır. Be­lə ki, gül qafiyə hissəsinə çatan zaman ritm, temp, xarakter dəyişir, da­ha şən, rəqsvari musiqi ilə əvəz olunur. Lakin melodiyanin əsas məzmu­nu dəyişmir. Tematik material eyni qalır.

gullu-qafiy

Əsas kupletlə gül qafiyə arasında keçən intermediya bu prosesi hazır­la­yır. Musiqinin xarakteri məhz burada dəyişir. Ümumilikdə 2 kuplet və iki gül qafiyədən ibarət poetik mətnin məzmunu öz sevigilisinə xitab, mü­­raciətdən ibarətdir. Kupletlərin məzmunu ilə gül qafiyələrin məz­munu bir-birini tamamlayır.

T.Məmmədovun “Azərbaycan klassik aşıq havaları” kitabında təqdim olunmuş “Güllü qafiyə”nin xanəndə ifasında təqdim etdiyimiz nümunə­dən fərqlənməsi ilk baxışdan hiss olunur.

gullu-qafiy2

Burada da musiqi instrumental girişlə başlayır. Girişin musiqi məz­munu reçitativ-deklamasiya xarakterli aşıq havalarının ab-havasını yara­dır. Dəfələrlə təkrar olunan kiçik motivlər, eyni pərdənin çox sayda səs­lən­məsi, aid olduğu kökün eşitdirilməsi musiqiyə nisbətən monoton­luq ve­rir. 39 xanəlik girişdən sonra vokal ifa təqdim olunur. Poetik mətnin burada da müraciət xarakterli (dedim-dedi) olması melodiyaya öz təsirini göstərmişdir. Sevgilisi ilə arasında olan dialoqu nəql edən ifaçı musiqinin melodiklikdən çox monoton reçitativ, danışıq intonasiyasına yaxınlaş­ma­sı­nı təmin edir. Yəni Z.Nəbizadənin ifa etdiyi “Güllü qafiyə”də müşa­hidə etdiyimiz mahnıvarilik burada reçitativ-deklamasiya ilə əvəz olunmuş­dur. Vo­kal melodiyanın kiçik diapazonu, həmçinin melodiyanı təşkil edən səslərin sekunda münasibətində yuxarıdan aşağı istiqamətlənməsi və bu hərəkətin demək olar ki, sona qədər eyni formada təkrarlanması havanın daha çox reçitativ-deklamasiya xarakteri daşıma­sına səbəb olur.

Bütün hava boyunca I oktavanın “sol” səsindən “fa” səsinə tədricən enən hərəkət 7 dəfə təkrar olunur. Orta hissədə melodik hərəkət I okta­va­nın “do”, sona yaxın “re”, sonda isə “mi” səsində dayanır. Eyni motivin də­fələrlə təkrarlanması instrumental girişdə də müşahidə olunur. Eyni mo­tiv cüzi variant dəyişiklikləri ilə tam 37 xanə təkrarlanır.

Xanəndələr tərəfindən ifa olunan bu havada, musiqidə dəyişiklik ol­ma­­ması və ifaçının aşıq vokal ifa üslubuna yaxınlaşması duyulur. Yaxın­lıq həm də instrumental müşayiət zamanı balaban alətinin iştirakı ilə də du­­yulur.

Beləliklə, deyilənləri nəzərə alaraq cəsarətlə qeyd etmək olar ki, Azər­bay­can xalq musiqisinin əsasını təşkil edən aşıq və muğam sənəti tarixi, sosial, fəlsəfi-psixoloji, eləcə də musiqi ifadə vasitələri, ifaçılıq üslubları baxımından bir-birilə sıx əlaqədə inkişaf edən sənət sahələridir. Təhlillər isə ilkin variantın məhz aşıq sənətində yarandığını deməyə əsas verir. La­kin qarşılıqlı təsir eyni havaların musiqi və bədii-emosional məzmunu­nun inkişaf etməsi və zənginləşməsi ilə nəticələnmişdir. Digər tə­rəfdən iki sənətkar arasında baş verən ifaçılıq təcrübələrinin bölüşməsi qarşılıqlı tə­­sirin həm də ifa  üslubunda təzahür etməsi ilə şərtlənmişdir. Xa­nən­dələr aşıq havalarını ifa edərkən aşıq ifasına xarakterik olan bo­ğaz­lardan, aşıq­lar isə havaların daxilində kiçik muğam parçalarından istifadə edərək mu­si­qinin məzmununu, emosional bədii təsir qüvvəsini cilalan­dır­ma­ğa çalı­şır­lar. Bu təsir instrumental müşayiətdə də özünəməx­sus şəkildə üzə çı­xır. Xanəndələr aşıq havalarını ifa edərkən müşayiət dəstəsinə bala­ban alə­­tinin qatılması aşıq musiqisi təəssüratını artırdığı kimi, aşığın saz ha­va­larının əvvəlində, ortasında sazda muğam parçası ifa etməsi xalq sə­nət­karının muğamdan bəhrələnməsinin təzahür forması kimi özünü gös­tə­rir.

 

ƏDƏBİYYAT:

 

  1. İsmayılov M.C. Azərbaycan xalq musiqi janrları. B.: İşıq, 1984, 100 s.
  2. Köçərli İ.T. Aşıq sənəti: musiqili poetik janrlar. B.: 2010, 218 s.
  3. Məmmədov T.A. Azərbaycan klassik aşıq havaları. B.: Əbilov, Zey­­­nalov oğulları, 2009, 471 s.
  4. Əliyeva X.A. Şirvan aşıq havalarının məqam və melodiya xüsusiy­yət­­lə­ri. // Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təq­dim edilmiş disserertasiyasının avtoreferatı. B: Mütərcim, 2014, 29 s.

 

  

Кямаля АТАКИШИЕВА

Диссертант АНК

«ГЮЛЛУ ГАФИЕ» В ИСПОЛНЕНИИ АШУГА И ХАНЕНДЕ

 Резюме

Статья посвящена некоторым вопросам исполнительского репер­­туара ашуга и ханенде. «Гюл­лу гафие» рассматривается в исполнении ашуга и ханенде. Автор анализирует оба варианта и подводит итоги о сходств и раз­ли­чие между исполнением ашуга и ханенде. В статье также рассматривается вопросы, касающиеся моменты соприкосновения творчества ашуга и ханенде.

Ключевые слова: ашуг, ханенде, напев, гюл гафие

 

Kamala ATAKISHIYEVA

post-graduate student of ANC

“GULLU QAFIYE” PERFORMED BY SINGERS AND ASHIG

 Summary

This article is devoted to some issues performing repertoire ashig and singers. In this paper the music “Gullu qafiye” is considered by ashig and singers. The author analyzes both and takes stock of the similarities and differences between the performance of ashig and singers. The article also addresses issues related to the connect of creation Ashigs and singers.

Key words: ashig, singers, tune, rhythm, gul qafiye

 

Rəyçilər:

professor Ramiz Zöhrabov;

professor Fəttah Xalıqzadə.

Mövzuya uyğun