AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 4

Sevinc BALABƏYOVA

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: sevincbalabeyova@mail.ru

UOT: 78072               

FİKRƏT ƏMİROVUN TƏNQİDÇI-PUBLİSİST FƏALİYYƏTİNƏ

BİR NƏZƏR

endir

PDF

 

Xülasə: Məqalədə istedadlı Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun tənqidçi-pub­lisist fəaliyyəti araşdırılmışdır. Müəllif bəstəkarın elmi və publisistik fəaliy­yətini əks etdirən məqalələrin xarakteristikasını, mövzu dairəsini işıqlandırmış, bəstəkarın musiqi­şünas­lı­ğın, təhsilin ciddi problemlərinə diqqət ayırmasını vurğulamışdır.

Açar sözlər: Fikrət Əmirov, tənqidçi, publisist, məqalə

ƏDƏBİYYAT:

  1. Əmirov F. Musiqi aləmində. B.: Gənclik, 1983, 267 s.
  2. Əmirov F. Musiqi düşüncələri. B.: Gənclik, 1971, 145s.
  3. Əmirov F. Musiqi səhifələri. B.:, Gənclik, 1978, 140 s.
  4. Алиханова-Шарифова В.Фикрет Амиров. Жизнь и творчество. Б.: Сада, 2005, 239 с.

 

Севиндж БАЛАБЕЙОВА

Преподаватель АНК

 

КРИТИКО — ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИКРЕТА АМИРОВА

 

Резюме: В статье была изучена критико- публицистическая деятель­ность выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Как автор научных и публицистических статей, композитор уделял внимание проб­ле­мам композиторского образования.

Ключевые слова: Фикрет Амиров, критик, публицист, статья

 

Sevinc BALABEYOVA

Lecturer of ANC

 

CRITICS-PUBLICIST ACTIVITIES OF FIKRET AMIROV

 

Summary: The article examined the activities of the talented Azerbaijani composer Fikret Amirov `s critical-publicist. Author of scientific and publicistic articles, pay attention to the serious problem of the specifications of the composer’s education.

Keywords: Fikret Amirov, critics, publicist, article

 

Rəyçilər: professor Vasif Allahverdiyev

    dosent Leyla Zalıyeva

Mövzuya uyğun