AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  2020 № 3 (48)

Samirə İMANOVA

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Yasamal r, Ə.Ələkbərov küç. 7

E-mail: samira.imanova@gmail.com

 UOT: 372.881.111.1

İNGİLİS DİLİ TƏDRİSİNDƏ MUSİQİDƏN TƏSİRLİ İSTİFADƏ ÜSULLARI

 

Xülasə: Bu məqalədə musiqi ilə dil öyrənmənin əlaqəsinə nəzər salınır. Həmçinin, mu­siqi ilə ingilis dili öyrənməyin müxtəlif sınanmış və təsirli üsullardan, bu üsulları tət­biq etmək üçün lazımlı olan yeni texnoloji vəsaitlərdən və elmi baxışlardan bəhs edilir.

Açar sözlər: musiqi və öyrənmək, tədris metodları, beyin və musiqi, beyin və dil, ikinci dili öyrənmə, ingilis dili, təhsildə texnologiya

endir

 

 

PDF

 

 

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Cole, K. Brain-based-research music advocacy // “Music Educators” jurnalı, 98, 2001. (1): s. 27-29.
 2. Dalton, C., O.Lewes. “Utilizing karaoke in the ESL classroom: The Beatles”. // “English in Texas” jurnalı, 2015. 45 (1): s. 32-36.
 3. Deutsch, D. Speaking in tones. // Scientific American Mind 21 jurnalı, 2001, (3): s. 40
 4. Ho, P., J.C.I.Tsao, L.Bloch, və L.K.Zeltzer. The impact of group drumming on social-emotional behavior in low-income children. // Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine article 2011: s. 1-14.
 5. Lapo, N. SIOP dərs planı #2: Soundtrack to my life // Chicago, IL: 2016. National Louis Universiteti
 6. Lems, K., L.D.Miller və T.M.Soro. “Building literacy with English language learners: Insights from linguistics”. 2nd ed. // New York: Guilford Press. 2017.
 7. Leutwyler, K. Exploring the musical brain. // “Scientific American” jurnalı, 23 yanvar, 2001. s. 1. URL: https://www.scientificamerican.com/article/exploring-the-musical-bra/
 8. Maess, B., S.Koelsch, T.Gunter, və A.Friederic. Musical syntax is processed in Broca’s area (Broca hissəsində musiqi sintaksının təhlili): // MEG tədqiqatı. Nature Neuroscience, 2001. 4 (5): 544.
 9. How to teach English infographic (Ingilis dili infografiyasını necə öyrətməli) // KBlog. 2013. URL: https://www.kaplaninternational.com/blog/how-to-teach-english-kaplan-infographic
 10. Mayo, L. H., M.Florentine, and S.Buus. “Age of second-language acquisition and perception of speech in noise ” //Journal of Speech, Language, and Hearing Research 40 (3):1997. s. 686-693.
 11. McGowan, K. Music, memory, and learning. // McGill Universiteti, Neurosciences və Music III-Disorders və Plasticity, Montreal, Quebec, iyun, 2008. s. 25-28.
  URL:https:// nyas.org/ebriefings/songs-of-experience/
 12. Moreno, S. Can music influence language and cognition? // Contemporary Music Review məqaləsi, 28, 2009. (3): s. 330
 13. Murphey, T. Song and music in language learning: An analysis of pop song lyrics and the use of song and music in teaching English to speakers of other languages. // New York: Peter Lang. 1990, s.10
 14. Posner, M., M.K.Rothbart, B.E.Sheese, və J.Kieras. How arts training influences cognition// Arts and Cognition, Dana Foundation. 2008. s. 1-10
 15. Tierney A., J.Krizman, E.Skoe, K.Johnston və N. Kraus. “High school music classes enhance the neural processing of speech”. // Frontiers in Psychology jurnalı 4: 2013. s. 1-7

 

Самира ИМАНОВА

Педагог АНК

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ

В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Резюме: В представленной статье исследуется взаимосвязь обучения анг­лий­ского языка при помощи музыки. Помимо проверенных и эффективных методов, при­ме­няемых на уроках английского языка, рассматриваются методы усвоения языка с помощью новых технических средств и научных разработок.

Ключевые слова: музыка и обучение, методы преподавания, мозг и музыка, музыка и язык, изучение второго языка, технология в образовании, студенты, изучающие английский, музыканты

 

Samira IMANOVA

Lecturer of ANC

 

EFFECTIVE USE OF MUSIC IN TEACHING ENGLISH

 

Summary: This article tells about the connection between learning new language with the help of music. In addition to the proven and effective methods used in English lessons, methods of language acquisition using new technical means and scientific developments are considered.

Keywords: Music and learning, teaching methods, brain and music, music and language, second language learning, technology in education, English students, musicians

 

Rəyçilər:

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Firudin Qurbanov

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Fazilə Nəbiyeva

Mövzuya uyğun