AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

KONSERVATORİYA № 1, 2018

Kəmalə İSMAYILOVA

ADPU-nun baş müəllimi

Email: i-ismayilova@yandex.ru

 UOT: 378. 147: 371. 124: 78                                             

MÜASİR TƏLƏBƏLƏRİN MUSİQİ-PEDAQOJİ HAZIRLIĞI

 endir

 

PDF 

 

 

Xülasə: Kəmalə İsmayılovanın “Müasir tələbələrin musiqi-pedaqoji hazırlığı” adlı məqaləsində müasir pedaqoji təhsilin xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Müəllif hesab edir ki, gələcək musiqiçi-pedaqoq hazırlığının uğurlu fəaliyyə­tinin əsas şərtlərdən biri tələbələrin biliyinə, onların fəaliyyəti və mənəvi cəhətdən formalaşmasına uyğun olan bir sistemin yaradılmasıdır. Bu müddəa onların nəzəri, praktiki və şəxsi təcrübəsini inteqrasiyalı bir şəkildə formalaş­dıran xüsusi kompleksli metodikanın yaradılmasını şərtləndirir.

Açar sözlər: müasir tələbələr, musiqi pedaqoji təhsil

 

Gənc nəs­lin ha­zır­lı­ğın­da mü­hüm funk­si­ya ye­ri­nə ye­ti­rən ali təh­sil sis­te­mi in­san fəa­liy­yə­ti­nin (o cüm­lə­dən Mu­si­qi pe­da­qo­ji fəa­liy­yət) müx­tə­lif sa­hə­lə­rin­də­ki pro­fes­sio­nal mə­sə­lə­lə­rin həl­lin­də fərq­li ba­ca­rıq və qa­bi­liy­yət­lə­rin for­ma­laş­ma­sı üçün ki­fa­yət qə­dər yük­sək sə­viy­yə tə­ləb edir. Ey­ni za­man­da bu ba­ca­rıq və qa­bi­liy­yət­lə­rin aram­sız su­rət­də, mü­tə­ma­di ola­raq tək­mil­ləş­di­ril­mə­si də tə­ləb olu­nan mə­sə­lə­lər­dən­dir.

Müa­sir mər­hə­lə­də mu­si­qi pe­da­qo­ji təh­sil öz in­ki­şaf mər­hə­lə­sin­də ye­ni ya­naş­ma tər­zi­nə, ye­ni gö­rüş və ba­xış bu­ca­ğı­na eh­ti­yac du­yur. Müa­sir təh­sil­də mey­da­na çı­xan bu mə­ziy­yət­lər ye­ni mər­hə­lə­nin ger­çək­lə­ri­ni özün­də əks et­di­rir: çox­qütb­lü alə­mə, dün­ya­ya üz tut­maq, dün­ya ilə uni­ver­sal dia­lo­qa gir­mək, bir şəx­siy­yət ki­mi mu­si­qi pe­da­qo­ji təh­sil sa­hə­sin­də ye­ni-ye­ni nai­liy­yət­lər əl­də et­mək, ümum­dün­ya in­teq­ra­si­ya pro­se­si sa­hə­sin­də vəh­də­tə na­il ol­maq məhz be­lə cə­hət­lər­dən­dir.

Pro­fes­sio­nal təh­sil de­dik­də bu gün aşa­ğı­da­kı fik­ri inam­la söy­lə­mək olar: “Pro­fes­sio­nal təh­sil – in­san şəx­siy­yə­ti­nin tə­şək­kü­lü və in­ki­şa­fı­nın nə­ti­cə­si­dir” [1, s. 45]. Alim­lər bil­di­rir­lər ki, müa­sir cə­miy­yət­də pro­fes­sio­nal təh­si­lin ro­lu xü­su­si əhə­miy­yət kəsb edir. Ona gö­rə ki, hər bir in­san üçün onun pro­fes­sio­nal təh­sil iki for­ma­da özü­nü gös­tə­rir. Bun­lar­dan bi­rin­ci­si:

– İn­sa­nın bir şəx­siy­yət ki­mi özü­nü təs­diq et­mə­si və re­al­laş­dır­ma­sı – in­san öz qa­bi­liy­yə­ti­ni və ba­ca­rı­ğı­nı ən çox zəh­mət­də, əmək­də üzə çı­xa­rır. İn­sa­nın əmək rə­şa­də­ti,ilk növ­bə­də,pro­fes­sio­nal əmək­də özü­nü gös­tə­rir.

–İkin­ci cə­hət isə in­sa­nın bir şəx­siy­yət ki­mi ba­zar iq­ti­sa­diy­ya­tı şə­rai­ti­nə uy­ğun­laş­ma­sı, onun so­si­al mü­da­fiə­si ilə bağ­lı­dır. Bu­ra­da sa­bit­lik və da­ya­naq­lıq ami­li, in­sa­nın özü­nün xü­su­si mül­kiy­yə­ti və bu mül­kiy­yə­tə sa­hib­li­yi, ona yi­yə­lən­mə­si əsas rol oy­na­yır. İn­san bir zəh­mət­keş, bir sub­yekt ki­mi əmək ba­za­rın­da öz ka­pi­ta­lı­na sa­hib­lə­nir və ya­xud sa­hib­lə­nə­cək­dir [2, s. 12].

Ali təh­si­lin, o cüm­lə­dən mu­si­qi pe­da­qo­ji təh­si­lin əsas məq­səd­lə­rin­dən bi­ri – pro­fes­sio­nal fəa­liy­yət üçün şə­rai­tin ya­ra­dıl­ma­sın­dan, ix­ti­sa­sar­tır­ma­dan, ye­ri gə­lin­cə, ya­xud zə­ru­rət mey­da­na çı­xın­ca, ye­ni­dən ix­ti­sas­laş­dır­ma­dan, ix­ti­sa­sı ye­ni­dən ar­tır­ma­dan iba­rət­dir. Bü­tün bun­lar in­sa­nın ma­raq dai­rə­si, onun ba­ca­rıq və qa­bi­liy­yət­lə­rin­dən irə­li gə­lə­rək ic­ti­mai-fay­da­lı əmək­lə məş­ğul ol­ma­sı­na şə­ra­it ya­ra­dır.

Təd­qi­qat­çı V.B.Kri­çevs­ki ya­zır ki, “… müx­tə­lif mu­si­qi yön­lü təd­ris mü­əs­si­sə­lə­rin­də mu­si­qi mü­əl­li­mi­nin ifa­çı­lıq cə­hət­dən, elə­cə də psi­xo­lo­ji, pe­da­qo­jivə nə­zə­ri ha­zır­lı­ğı­nı tə­min edən ar­dı­cıl bir sis­tem for­ma­laş­mış­dır. Tə­lə­bə­lər ar­tıq ali təh­sil mü­əs­si­sə­si da­xi­lin­də pe­da­qo­ji təc­rü­bə top­la­ma­ğa baş­la­yır­lar. La­kin bu­na bax­ma­ya­raq, ye­ni­cə baş­la­yan mü­əl­lim­lər pro­fes­sio­nal uy­ğun­laş­ma ba­xım­dan mü­rək­kəb və uzun yol ke­çir­lər, bö­yük çə­tin­lik­lər­lə rast­la­şır­lar ki, bu da on­la­rın öz pe­şə­lə­rin­dən məm­nun qal­ma­la­rı­nı əhə­miy­yət­li də­rə­cə­də azal­dır. Me­to­dik-prak­tik ha­zır­lıq sis­te­mi­nin komp­leks­li şə­kil­də iş­lən­mə­mə­si bu­nun sə­bəb­lə­rin­dən bi­ri­dir” [3, s. 3].

Mu­si­qi pe­da­qo­ji fa­kül­tə­də təh­sil alan tə­lə­bə­lə­rin müa­sir tə­lim-təd­ris pro­se­si­nin struk­tu­ru­nu iki as­pekt­də nə­zər­dən ke­çi­rək: bun­lar­dan bi­rin­ci­si – tə­lə­bə­lər­də for­ma­la­şan bi­lik­lər sis­te­mi, di­gə­ri isə – mu­si­qi pe­da­qo­ji fəa­liy­yə­tə prak­tik su­rət­də yi­yə­lən­mə as­pek­ti­dir.

Ən əv­vəl mu­si­qi pe­da­qo­ji təh­si­lin əsas məq­sə­di­ni mü­əy­yən­ləş­dir­mək la­zım­dır. Mu­si­qi mə­də­niy­yə­ti və mu­si­qi təh­si­li sa­hə­sin­də bə­şər təc­rü­bə­sin­dən mi­ras qa­lan ümu­mi­ləş­di­ril­miş nə­ti­cə­lə­rin mə­nim­sə­nil­mə­si – mu­si­qi pe­da­qo­ji təh­si­lin əsas məq­sə­di­dir. Bü­tün bu ümu­mi­ləş­di­ril­miş nə­ti­cə­lər el­mi mən­bə­lər­də öz ək­si­ni tap­mış­dır. Mu­si­qi pe­da­qo­ji fəa­liy­yə­tin mə­nim­sə­nil­mə­si və onun hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si mə­sə­lə­lə­ri isə tə­lim-təd­ris pro­se­si­nin çər­çi­və­lə­rin­dən kə­nar­da qa­lır.

La­kin təd­ris pro­se­si­nin va­cib tər­kib his­sə­si on­dan iba­rət­dir ki, təd­ris pro­se­si za­ma­nı tə­lə­bə­lər mu­si­qi bi­lik­lə­ri­nə yi­yə­lən­mək­dən baş­qa, mu­si­qi pe­da­qo­ji fəa­liy­yə­tin üsul və va­si­tə­lə­ri­ni də mə­nim­sə­mə­li­dir­lər. Çün­ki gə­lə­cək fəa­liy­yə­ti ər­zin­də tə­lə­bə­lər bi­li­yi ol­du­ğu ki­mi de­yil, konk­ret prak­ti­ki şə­ra­it və və­ziy­yə­tə mü­va­fiq su­rət­də tət­biq edə­cək­lər. Tə­lim-təd­ris pro­se­sin­də qeyd et­di­yi­miz cə­hət mü­hüm rol oy­na­sa da,təc­rü­bə­də tam ola­raq nə­zə­rə alın­mır.

N.F.Ta­lı­zi­na ya­zır ki, “Əya­ni bi­lik­lər təh­si­lin məz­mu­nu­nu tü­kən­dir­mir. İn­san heç bir za­man bi­li­yi öz-özü­nə mə­nim­sə­yib, sax­la­ya bil­məz. Bi­lik hə­mi­şə bu və ya­xud baş­qa bir fəa­liy­yət va­si­tə­si ilə təc­rü­bə­dən ke­çi­ril­mə­li və yox­la­nıl­ma­lı­dır. Çün­ki bi­lik mü­əy­yən fəa­liy­yət sa­hə­sin­də və ya­xud han­sı­sa bir ob­yekt nö­vün­də va­cib yer tu­tur. Bi­lik­lə­rin mə­nim­sə­nil­mə­si və ar­tı­rıl­ma­sı üçün han­sı fəa­liy­yət nö­vü­nün se­çil­mə­si, ilk növ­bə­də, təh­si­lin məq­sə­di ilə mü­əy­yən­lə­şir”[4, s. 2-13].

İkin­ci­si, mu­si­qi pe­da­qo­ji fəa­liy­yə­ti iki­tə­rəf­li bi­lik üsu­lu ilə hə­ya­ta ke­çi­ri­lir: bun­lar­dan bi­rin­ci­si nə­zə­ri (ob­yek­tə da­ir bi­lik), di­gə­ri isə prak­ti­ki üsul­dur (tex­no­lo­gi­ya sa­hə­sin­də bi­lik­lə­yə yi­yə­lən­mək, mu­si­qi pe­da­qo­ji pro­ses­lə­rin ye­ri­nə ye­ti­ril­mə qay­da­la­rın­dan xə­bər­dar ol­maq). Tə­lə­bə­lə­rin prak­tik bi­lik sə­viy­yə­si on­la­rın nə­zə­ri bi­lik sə­viy­yə­sin­dən çox za­man ge­ri­də qa­lır. Ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nin dərs və­sa­it­lə­ri və dərs­lik­lə­ri­nin mün­də­ri­ca­tı­nı iş­lə­yib ha­zır­la­yar­kən mü­əl­lif­lər çox za­man el­mi bi­lik­lə­ri da­ha müa­sir və sis­tem­ləş­di­ril­miş şə­kil­də ifa­də et­mə­yə ça­lı­şır­lar. La­kin on­lar tə­lə­bə­lə­rin mə­nim­sə­mə də­rə­cə­si­ni nə­zə­rə al­mır­lar. Ən va­ci­bi isə odur ki, tə­lə­bə­lə­rin gə­lə­cək mu­si­qi pe­da­qo­ji fəa­liy­yə­ti za­ma­nı bu bi­lik­lə­rin prak­tik cə­hət­dən tət­biq olu­nub-olun­ma­ya­ca­ğı da nə­zə­rə alın­mır.

Tə­lə­bə – bi­lik eh­ti­ya­tı ro­lun­da nə­zər­dən ke­çi­ri­lir. O, mə­zun ol­duq­dan son­ra hə­min bi­lik eh­ti­ya­tı­nı gə­lə­cək­də hər za­man ye­ri gəl­dik­də öz pro­fes­sio­nal fəa­liy­yə­tin­də tət­biq edə bi­lə­cək. La­kin mə­zun­la­rın və gənc mü­tə­xəs­sis­lə­rinmüa­sir mu­si­qi pe­da­qo­ji ha­zır­lıq sə­viy­yə­si gös­tə­rir ki, bu tə­səv­vür­lər ta­ma­mi­lə yan­lış­dır. Çün­ki mu­si­qi pe­da­qo­ji təc­rü­bə sa­hə­sin­də apa­rı­lan ge­niş təh­lil­lə­rin gös­tər­di­yi ki­mi, prak­ti­ki ha­zır­lıq nə­zə­ri ha­zır­lıq­dan ge­ri qa­lır. Tə­lə­bə­lə­rin prak­tik ha­zır­lı­ğı­nın ən sə­ciy­yə­vi nöq­san­la­rı on­da­dır ki, on­la­rın aşa­ğı və or­ta yaş­lı uşaq­la­rın in­ki­şaf sə­viy­yə­si­nə da­ir tə­səv­vür­lə­ri zə­if­dir. Uşaq­lar gə­rək­siz ye­rə, həd­siz də­rə­cə­də ev tap­şı­rıq­la­rı ilə yük­lə­nir, bu da dərs­lə­rin şü­ur­lu su­rət­də dərk olun­ma­sı­nı çə­tin­ləş­di­rir. Şa­gird­lə­rin müs­tə­qil ya­ra­dı­cı­lıq fəa­liy­yə­ti nə­zə­rə alın­mır. Hal­bu­ki ma­raq­lı iş üsul­la­rı uşaq­la­ra da­ha bö­yük məm­nu­niy­yət bəxş edə bi­lər. Şa­gird­lər­də bu və ya di­gər fən­lə­rə qar­şı ma­raq oyat­ma və me­yil for­ma­laş­dır­ma me­to­di­ka­sın­dan zə­if is­ti­fa­də olu­nur.

Mu­si­qi mü­əl­lim­li­yi ix­ti­sa­sı üz­rə təh­sil alan tə­lə­bə­lər­lə uzun il­lər bo­yu apa­rı­lan ço­xil­lik təc­rü­bə gös­tə­rir ki, müx­tə­lif tə­lə­bə­lər il­dən-ilə ey­ni çə­tin­lik­lər­lə rast­la­şır­lar. Mə­sə­lən, on­lar­dan ço­xu şa­gird­lər­lə, xü­su­sən də ye­ni­yet­mə­lər­lə ün­siy­yət ba­ca­rı­ğı­na ma­lik de­yil­lər. Dərs pro­se­sin­də şa­gird­lər ara­sın­da öz diq­qə­ti­ni düz­gün bö­lüş­dü­rə bil­mir­lər. Dər­sin rit­mik təş­ki­li­ni dü­rüst və mü­tə­şək­kil qu­ra bil­mir­lər. Qey­ri-stan­dart və­ziy­yət­lə­rə, ha­di­sə­lə­rin ge­di­şi­nə və ya­xud və­ziy­yə­tə ha­zır de­yil­lər. İş­ti­rak­çı­sı ol­duq­la­rı ha­di­sə­lə­ri də­rin­dən və ob­yek­tiv şə­kil­də təh­lil et­mə­yi ba­car­mır­lar. Bu qü­sur­la­rın sa­da­lan­ma­sı pe­da­qo­ji təc­rü­bə kur­su­nu təd­ris edən mü­əl­lim­lə­rə çox yax­şı ta­nış­dır.

El­mi-nə­zə­ri bi­lik­lər­lə ya­na­şı, hər bir tə­lə­bə bu və ya di­gər şəx­si key­fiy­yət­lə­rə ma­lik olur. Bu key­fiy­yət­lər on­la­rın mu­si­qi pe­da­qo­ji fəa­liy­yə­ti­nə həm müs­bət, həm də mən­fi tə­sir gös­tə­rə bi­lər. Tə­lə­bə­lə­rin şəx­si key­fiy­yət­lə­ri çox za­man təd­ris-tə­lim pro­se­sin­dən kə­nar­da qa­lır. Ona gö­rə də tə­lə­bə­lər üçünşəx­si key­fiy­yət­lə­rin tər­bi­yə olun­ma­sı və for­ma­laş­dı­rıl­ma­sıson də­rə­cə mü­hüm və ak­tu­al­dır.

Ha­zır­kı dövr­də şəx­si is­ti­qa­mət­li təh­sil xü­su­si ak­tu­al­lıq əl­də et­mək­də­dir. Ona gö­rə ki, hə­ya­tın bü­tün so­si­al və mə­nə­vi sa­hə­lə­rin­də, xü­su­sən də təh­sil sa­hə­sin­də baş ve­rən pro­ses­lər­dən irə­li gə­lə­rək, qlo­bal şə­kil­də­yiş­mə­lə­rə mə­ruz qa­lır. Müa­sir təh­sil­də bü­tün bun­la­rın prak­tik cə­hət­dən ger­çək­ləş­di­ril­mə­si XXI əsr­də in­san­la­rın ne­cə ola­caq­la­rın­dan ası­lı­dır.

Şəx­si is­ti­qa­mət­li təh­si­lin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si za­ma­nı tə­lə­bə­lər­də aşa­ğı­da­kı me­xa­nizm­lə­rin tə­mə­li qo­yu­la bi­lər: tə­lə­bə­nin özü­nü­in­ki­şa­fı, özü­nü­tər­bi­yə­si, özü­nü bir şəx­siy­yət ki­mi təs­diq­lə­mə­si, özü­nü ida­rə et­mə­yi ba­car­ma­sı, emo­si­ya­la­rı­nı ida­rə edə bil­mə­si, təm­kin­li ol­ma­sı, diq­qə­ti­ni ob­yekt üzə­rin­də cəm­ləş­dir­mə­yi ba­car­ma­sı, ma­neə və çə­tin­lik­lər­lə üz­ləş­di­yi an­da ira­də və qə­tiy­yət nü­ma­yiş et­dir­mə­si, ni­zam-in­ti­zam­lı və mü­tə­şək­kil ol­ma­sı, ra­sio­nal dü­şün­mə­yi ba­car­ma­sı, prob­lem­lə­ri gö­rüb, on­la­rın ya­ra­dı­cı su­rət­də həll et­mə­si bu­na mi­sal­dır.

El­min müx­tə­lif sa­hə­lə­rin­də baş ve­rən ye­ni kəşf­lər bi­zim dün­ya haq­qın­da tə­səv­vür­lə­ri­mi­zi ye­ni­ləş­di­rir. Bun­dan irə­li gə­lə­rək, ye­ni tə­fək­kür pa­ra­diq­ma­sı mey­da­na çı­xır. Bö­yü­mək­də olan gənc nəs­lin dü­şün­cə tər­zi­nin ye­ni­ləş­mə­sin­də mü­əl­lim­dən çox şey ası­lı­dır. Bu hal­da mü­əl­lim, gə­lə­cə­yin mək­tə­bi­ni qur­muş olur. Mu­si­qi pe­da­qo­ji təh­sil sis­te­min­də də cid­di də­yi­şik­lik­lər baş ver­mə­li­dir. Bu sa­hə gə­lə­cək mü­tə­xəs­sis­lər­də həm pro­fes­sio­nal, həm də şəx­si ke­fiy­yət­lə­ri in­ki­şaf et­dir­mə­li­dir, pro­fes­sio­nal özü­nü­dərk və özü­nü­ka­mil­ləş­dir­mə mə­sə­lə­lə­ri­nə on­la­rın də­rin ma­ra­ğı­nı oyat­ma­lı­dır. Bu pro­se­sin me­xa­niz­mi­ni üzə çı­xar­ma­lı­dır, ürək və zə­ka ara­sın­da har­mo­ni­ya ya­rat­ma­lı­dır, bir söz­lə, bi­zi əha­tə edən aləm­də­ki müx­tə­lif­li­yi əxz edən şəx­siy­yət for­ma­laş­dır­ma­lı­dır.

Əzəl­dən bə­ri bu gü­nə qə­dər us­tad-mü­əl­lim öz hə­yat ba­xış­la­rı ilə, hə­ya­tı dərk et­mə­yi ilə şa­gird­lə­ri­nə həm so­si­al, həm də mə­nə­vi hə­ya­tı dərk et­mə­yə kö­mək et­miş­dir. Hə­ya­tın mə­na­sı, onun məq­sə­di haq­qın­da ümu­mi­ləş­di­ril­miş ide­ya­lar, in­sa­nın im­kan­la­rı, onun xü­su­siy­yət­lə­ri, di­gər in­san­lar­la mü­na­si­bət­lə­ri haq­qın­da fi­kir for­ma­laş­dır­mış­dır. Mü­əl­li­min tə­lə­bə ilə hər bir dav­ra­nı­şı onun şəx­siy­yət ki­mi ifa­də­si de­mək­dir. Mü­əl­li­min konk­ret ta­ri­xi dövr müd­də­tin­də keç­di­yi fər­di hə­yat vəp­ro­fes­sio­nal fəa­liy­yə­ti onun seç­di­yi yo­lu mü­əy­yən­ləş­di­rir.

Mü­əl­li­min tə­lə­bə­lə­ri­nə tə­sir qüv­və­si aşa­ğı­da­kı cə­hət­lər­lə mü­əy­yən­lə­şir: şəx­si key­fiy­yət­lə­ri, hə­yat kon­sep­si­ya­sı, pe­da­qo­ji fəa­liy­yə­ti­nin so­si­al ro­lu, bir in­san ki­mi özü­nün şəx­si key­fiy­yət­lə­ri­ni dər­ket­mə də­rə­cə­si, özü­nə qar­şı tə­ləb­kar­lı­ğı və s. Mü­əl­li­min fəa­liy­yə­ti pro­se­sin­də mey­da­na çı­xan prob­lem­lə­rin ək­sə­riy­yə­ti əsa­sən onun ye­tə­ri də­rə­cə­də ol­ma­yan şəx­si, mə­nə­vi yet­kin­li­yi ilə bağ­lı­dır. Bə­zən mü­əl­lim bun­la­ra o də­rə­cə­də cəhd be­lə gös­tər­mir.

Tə­lə­bə­lə­rin mu­si­qi pe­da­qo­ji ha­zır­lı­ğı­nın təd­qi­qi ilə bağ­lı apa­rı­lan təh­lil­lər bir da­ha sü­but edir ki, xü­su­si komp­leks­li me­to­di­ka ya­ra­dıl­ma­lı, nə­zə­ri (bi­lik), prak­ti­ki (fəa­liy­yət) və şəx­si (mə­nə­vi) key­fiy­yət­lər əl­də rəh­bər tu­tul­ma­lı­dır. Be­lə üsul­lar sis­te­mi və ümu­mi­lik­də təd­ris-me­to­dik üsul­lar məc­mu­su adı çə­ki­lən komp­leks­li me­to­di­ka­nın bü­tün tər­kib his­sə­lə­ri­nin har­mo­nik əla­qə­si­ni hə­ya­ta ke­çir­mə­yə im­kan ve­rə bi­lər.

Mu­si­qi pe­da­qo­ji fa­kül­tə­lər­də tə­lim-təd­ris pro­se­si­nin ümu­mi di­aq­nos­ti­ka­sı gös­tə­rir ki, gə­lə­cək mu­si­qi mü­əl­lim­lə­ri­nin uğur­lu fəa­liy­yə­tin­dən öt­rü komp­leks­li, in­teq­ra­si­ya­lı ya­naş­ma tər­zi­nin tət­bi­qi zə­ru­ri­dir. Məhz be­lə ya­naş­ma tər­zi­nin düz­gün təş­ki­li pro­fes­sio­nal mu­si­qi mü­əl­li­mi­nin nə­zə­ri, prak­ti­ki və mə­nə­vi təc­rü­bə­si­nin qar­şı­lıq­lı əla­qə­si zə­mi­nin­də sə­mə­rə­li bəh­rə ve­rə­cə­yi heç bir şüb­hə ya­rat­mır.

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Коржуев А.В., Попков В.А. Традиции и инновации в высшем профессиональном образовании. М.: Изд-во МГУ, 2003, 300 c.
  2.  Кричевский В.Б. Комплексная методика профессиональной подготовки преподавателя музыки. Автореферат диссертации …. кандидата педагогических наук. М.: 2003, 24 с.
  3. Новиков А.М. Профессиональное образование в России (перспективы развития). М.: ИЦПНПО РАО, 1997, 254 c.
  4. Талызина Н.Ф. Задачи частных методик в высшей школе. // Актуальные проблемы музыкальной педагогики. Вып. ХХХII. / Сост. Ф.Г.Арзаманов. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1977, с.8-11.

 

 

Kəmalə İSMAYILOVA

Старший преподаватель АГПУ

 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

 

Резюме: В статье Исмайловой К.Г. «Музыкально-педагогическая подго­тов­ка современных студентов» рассматриваются особенности современного музыкально-педагогического образования. Автор считает, что одним из условий успешного его функционирования по вопросу подготовки будущих педагогов-музыкантов является необходимость применения такой системы, которая могла бы реально и эффективно способствовать повышению уровня знаний, физическому и духовному формированию студентов. Данное поло­же­ние обусловливает создание специальной комплексной методики, интегриро­вано осуществляющей формирование их теоретического, практического и положительного личностного опыта.  То есть методики, которая смогла бы осуществить гармоническое взаимодействие всех важных составляющих столь сложной и социально востребованной профессии.

Ключевые слова: Современные студенты, музыкально-педагогическое  образование

 

Kəmalə İSMAYILOVA

Senior lecturer of ASPU

 

THE MUSICAL EDUCATION TRAINING OF THE MODERN STUDENTS

 

Summary“The analyse of the musical education training of the modern students” article by IsmailovaK.Q.investigates specialities of the modern musical pedagogical education. The author claims that one of the most important conditions for successful functioning of educational system concerning the bringing up tutor-musicians, is creation of such a system, that could match educational, physical and spiritual development of the students. Such a condition stipulates the creation of a special method that complexly leads to students’ theoretical, practical and personal experience formation. This methodology could bring to mutual interaction of all important compounds of such a complex and socially in-demand occupation.

Key words: Modern students, musical pedagogical education

 

Rəyçilər:   

pedaqoji elmlər doktoru, professor T.F.Kəngərlinskaya;

pedaqoji elmlər doktoru, professor T.Bağırov

Mövzuya uyğun