AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA» 2022 №2 (55) 

Nazim KAZIMOV

Əməkdar incəsənət xadimi,

Professor

UOT: 782/785    

AZƏRBAYCAN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNDƏ

SƏİD RÜSTƏMOV ZİRVƏSİ 

 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Əmək­dar incəsənət xadimi Səid Rüstəmovun yaradıcılıq yolu, bəstəkar, dirijor, pe­da­qoq, ictimai xadim kimi musiqi mədəniyyətimizin tərəqqisində əhəmiyyətli rolu işı­qlandırılır.

Açar sözləri: Səid Rüstəmov, “Tar məktəbi” dərsliyi, Azərbaycan xalq çalğı alətləri, Azərbaycan xalq rəngləri, xalq mahnıları, aşıq mahnıları

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Abasova E.Ə. Səid Rüstəmov. B.: Azərnəşr, 1973, 47s.
  2. Azərbaycan xalq rəngləri. Birinci dəftər. B.: Azərnəşr, 1954, 63s.
  3. Azərbaycan xalq rəngləri. İkinci dəftər. B.: Azərnəşr, 1956, 55s.
  4. Kazımov N.K. Səid Rüstəmov. B.: Çaşıoğlu, 2007, 91 s.
  5. Rüstəmov S.Ə. Tar məktəbi. B.: Azərnəşr, 1935.
  6. Rüstəmov S.Ə. Azərbaycan notlu xalq çalğı alətləri orkestri haqqında. // M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası – Bakı, 1938

 

 

Назим Кязымов

Заслуженный деятель искусств, профессор

 

 САИД РУСТАМОВ, КАК ОДНА ИЗ ВЕРШИН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

 

Резюме: В статье представлен творческий путь ком­по­зи­то­ра, дирижёра, педагога, общественного деятеля, народного артиста, зас­лу­жен­ного деятеля искусств Саида Рустамова, а также его роль и значение в развитии и совершенствовании музыкальной культуры Азербайджана.

Ключевые слова: Саид Рустамов, учебник «Школа тара», азербайджанские народные ренги, народные песни, ашугские песни 

 

 

Nazim KAZIMOV

Honored Art Worker, professor

 

SAİD RUSTAMOV AS ONE OF THE PEAKS OF THE AZERBAİJAN MUSİCAL CULTURE

Summary: The presented article highlights the creative path of the People´s Artist of the Republic of Azerbaijan, Honored Art Worker Said Rustamov, his important role in the development of our musical culture as a composer, conductor, pedagogue, public figure.

Keywords: Said Rustamov, “Tar school” textbook, Azerbaijan folk instruments, Azerbaijan folk colours, folk songs, ashug songs

Mövzuya uyğun