AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2 

Afət KAZIMOVA

AMK-nın dosenti

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: ulya.qanizade@gmail.com

 UOT: 78.088                          

KAMANÇA ALƏTİNİN TƏDRİSİNDƏ İŞLƏMƏ VƏ KÖÇÜRMƏLƏRİN METODİK VƏ PRAKTİK ƏHƏMİYYƏTİ

endir

PDF

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə milli musiqi alətlərinin ifaçılıq mədəniy­yətinin yüksəlməsində peşəkar tədrisin mühüm məqamları ilə bağlı araşdır­malar aparılmışdır. Müəllif əsas diqqəti kamança aləti üçün nəzərdə tutulan repertuara yönəltmişdir. Məqalədə müəllifin kamança aləti üçün işlənmiş və köçürülmüş əsərlərin metodiki və praktik əhəmiyyəti ilə bağlı fikirləri yer almış, bu vəsaitlərin hazırlanmasında bir sıra mühüm cəhətlərin təhlili verilmişdir.             

Açar sözlər: milli musiqi, kamança aləti,   kamança üçün köçürmə və işləmələr

ƏDƏ­BİY­YAT:

  1. Abdullayeva S.A. Azərbaycan xalq çalğı alətləri (musiqişünaslıq-orqanoloji tədqiqat). B.: Adiloğlu, 2002, 454 s.
  2. Bədəlbəyli Ə.B. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: Elm, 1969, 246 s.
  3. Nəcəfzadə A.İ. Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin izahlı lüğəti. B.: Min bir mahnı, 2004, 224 s.

 

Афат КЯЗЫМОВА

Доцент AНK

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

ПЕРЕЛОЖЕНИЙ И ОБРАБОТОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

КEМАНЧА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

 

Резюме: В представленной статье автор основное внимание уделяет репертуару, предусмотренному для инструмента кеманча. В статье изложены мысли автора относительно методической и практической значимости  произведений, разработанных и переложенных для инструмента кеманча, а также представлен анализ ряда важных аспектов в подготовке исполнителей.

Ключевые слова: национальная музыка,  кеманча, переложения и обработки для кеманчи

 

Afat KAZYMOVA

ANC, Associate Professor

 

METHODICAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF THE DEVELOPMENT AND CONVERSION OF THE KAMANCHA INSTRUMENT IN EDUCATION

 

Summary: The presented article deals with the  researches regarding the important moments of professional education in improvement of the culture of performance of national musical instruments. The author focuses on the repertoire provided for the kamancha. The article presents the author’s thoughts on the methodological and practical significance of works developed and converted for the kamancha instrument, and provides an analysis of the main aspects in the preparation of these subjects.

Key words: national, music, instrument, instrumental, transposition, development

 

 

 

Rəyçilər: AMK-nın dosenti Adıgözəl Əliyev;

AMK-nın dosenti Ramiz Əzizov

 

 

 

 

Mövzuya uyğun