AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2022 №3 (56)

Aysel RÜSTƏMOVA

ADMİU-nun dissertantı

Elmi rəhbər: fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Niyazi Mehdi

E-mail: aysel_rustemliar@mail.ru

UOT: 7.097 

 

SƏNƏDLİ FİLMLƏRDƏ MUSİQİNİN ROLU

 

Xülasə: Təqdim edilmiş məqalədə musiqinin sənədli kinoda oynadığı rolu və əhə­miy­yəti, filmin digər komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılmışdır. “Gü­lüs­tan Bayatı-Şiraz” (1972), “Rəşid Behbudov” (1975), “Qarabağ bülbülləri” (1977), “Abşeron rəngləri” (1983) sənədli filmlərində musiqinin daşıdığı məzmun yükü üzə çıxarılmış, vizual görüntülərlə bağlılıq dərəcəsinə aydınlıq gətirilmişdir.

Açar sözlər: Səs, musiqi, kino, sənədli film, epizod, rejissor, bəstəkar

 

endir PDF

ƏDƏBİYYAT:

Azərbaycan dilində

  1. Əmirli, Ə.M. Dram və ssenari yaradıcılığı / Ə.M.Əmirli. Dərs vəsaiti. Bakı: ADMİU, — 2019, -527 s.
  2. Hüseynov, Ə. Kinonun fəlsəfəsi / Ə.M.Hüseynov. Bakı: Qanun,-2019,-144 s.
  3. Kino sənəti məsələləri: məqalələr, portretlər, oçerklər / Azərbaycan kinosunun 100 illiyi. Bakı: ADMİU, Azərkinovideo, -1999, -127 s.

 Rus dilində

  1. Бэдли, Х.А. Техника документального кинофильма. М.: Искусство, -1972, -240 с.
  2. Воскресенская, И.Н. Звуковое решение фильма. М.: Искусство, -1978, -126 с.
  3. Михайловна, И.Ш. Фильм и его музыка. М.: Советский композитор, -1973, -230 с.

 

Saytoqrafiya

  1. Əyyub Qiyas. Cəmil Əmirov: “Musiqi onun həyatının mənası idi”. [Elektron resurs] // Ədəbiyyat qəzeti, 8 iyul, 2020. URL: https://edebiyyatqazeti.az/news/incesenet/ 5884-cemil-emirov-musiqi-onun-heyatinin-menasi-idi
  2. Flora Xəlilzadə. Dünyanı dolaşan səs [Elektron resurs] // “Azərbaycan” qəzeti, 2010. 16 dekabr. S.6.

URL: http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2010/dekabr/145866.htm

  1. “Qarabağ bülbülləri” (ssenari müəllifləri İsa İsmayılzadə, Xamis Muradov, rejissoru Xamis Muradov, 1977), URL:https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraba%C4%9F_b%C3%BClb%C3%BCll%C9%99ri_(film,_1977)

 

 

Айсель РУСТАМОВА

Диссертант Азербайджанского Государственного

Университета Культуры и Искусства

 

РОЛЬ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМАХ

 

Резюме: В представленной статье исследованы роль и значение музыки в доку­ментальном кино и ее взаимодействие с другими составляющими фильма. В доку­ментальных фильмах «Гюлистан Баяты-Шираз» (1972), «Рашид Бейбутов» (1975), «Соловьи Карабаха» (1977), «Краски Абшерона» (1983) раскрыта содер­жа­тельная нагрузка музыки, степень связи со зрительными образами.

Ключевые слова: звук, музыка, кино, документальный фильм, эпизод, режиссер, композитор

 

Aysel RUSTAMOVA

Candidate for a degree of the Azerbaijan State University

of Culture and Art 

THE ROLE OF MUSIC IN DOCUMENTARIES

 

Summary: In this article examines the role and importance of music in documentary films and its interaction with other components of the film. The documentary films “Gulustan Bayati-Shiraz” (1972), “Rashid Behbudov” (1975), “Nightingales of Karabakh” (1977), “Paints of Absheron” (1983) reveal the content of music, the degree of connection with visual images.

Keywords: sound, music, cinema, documentary film, episodes, director, composer.

 

Rəyçilər:

fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Niyazi Mehdi

professor Əli Əmirli

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur