AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

Məleykə HÜSEYNOVA

Filologiya elmləri doktoru

AMK-nın professoru

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: huseynovameleyke@mail.ru

 UOT: 82.0

LİRİK NƏSRDƏ XARAKTER

endir

PDF

Xülasə: İnsanın mənəvi dünyasının, hiss və duyğularının, “iç” dünyasındakı sevinc və iztirablarının təsvirinə meyl göstərən Ə.Məmmədxanlının əsərlərində insan obrazları emosionallığı, həzinliyi, kövrəkliyi ilə yadda qalır.

Açar sözlər: İnsan, obrazın yaradılması, xarakter

ƏDƏBİYYAT:

  1. Cəfər M.C. Ədəbi düşüncələr. (məqalələr məcmuəsi). B.:  Azərnəşr, 1958, 199 s.
  2. Hüseynov A. Nəsr və zaman. B.: Yazıçı, 1980, 186 s.
  3. Məmmədquluzadə C.H. Həyat və yaradıcılığı. B.: AMEA-nın nəşriyyatı,1974. Y.Qarayevin “Yaradıcılıq metodu” fəslindən. 266 s.
  4. Məmmədxanlı Ə.Q. Seçilmiş əsərləri I cild. B.: Yazıçı, 1985, 232 s.

 

Мелейке ГУСЕЙНОВА

Профессор АНК

Доктор филологических наук

ПЕРСОНАЖ В ЛИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ

Резюме: В статье представлены характерные образы в произведениях А.Маммедханлы, склонного к описанию внутреннего мира человека – его чувств переживаний, страданий и ликований. Образы в творчестве А.Маммедханлы запоминаются эмоциональностью, чувствительностью  и восприимчивостью.

Ключевые слова: человек, создание образа, характер

Meleyke HUSEYNOVA

Professor of ANC

Doctor of Philology

CHARACTER IN LYRICAL PROSE

Summary: Characters in the works of A.Mammadkhanli, who inclines to describe the inner world of human, his feelings and experiences, suffering and jubilation, are remembered by emotionality, susceptibility and sensuality.    

Key words: human, creating an image, character

 

 

Rəyçilər:

filologiya elmləri doktoru, professor Məhərrəm Qasımlı;

filologiya elmləri doktoru, professor Nizaməddin Şəmsizadə

Mövzuya uyğun