AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

Konservatoriya” jurnalı 2018 № 2 (40)

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti — 100

Bu il Azərbaycan xalqı zəngin dövlətçilik tarixinin ən şərəfli və şanlı səhifəsini –müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk dəfə dünya səhnəsinə çıxmasının 100 illiyini böyük qürur və fəxarət hissi ilə qeyd edir.

axc-100

İki il ömür sürmüş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elə möhkəm və sağlam istiqlalçılıq məfkurəsini formalaşdırmağa müvəffəq oldu ki, onu heç bir qüvvə milli şüurumuzdan, yaddaşımızdan silib çıxara bilmədi. Bu böyük olayın misilsiz əhəmiy­yətini  dərk etmək, duymaq üçün tarixi sənədlər, ədəbi mənbələr və mətbuat səhi­fələri xüsusi önəm daşıyır. Cümhuriyyət dövründə vətəndaşlıq mövqeyini və təəssübkeşliyini dahiyanə surətdə ortaya qoymuş ilk bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəy­linin iti publisist qələmi ilə yazılmış məqalə və parlament yazıları bu baxımdan müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

“Azərbaycan” qəzetində dərc olunan bu yazılardan birini –1919-cu ildə gənc Azərbaycan Respublikasının bir illiyi münasibətilə Üzeyir bəyin şövqlə  qələmə aldığı  “Bir yaş” məqaləsini oxuculara təqdim edirik.

Mövzuya uyğun