AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 2 (44)

Dilarə QULİYEVA

BMA-nın baş müəllimi

Ünvan: Bakı, Ş.Bədəlbəyli küçəsi, 98

Email: dilaraquliyeva85@mail.ru

UDK 78.071.1  

 

VASİF ADIGÖZƏLOVUN YARADICILIĞINDA “ODLAR YURDU” ORATORİYASININ ƏHƏMİYYƏTİ

 endir

 

PDF

 

 

 

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olan Vasif Adı­gözəlovun 1988-ci ildə yazdığı (sözləri Rəfiq Zəka Xəndanındır) “Od­lar yurdu” ora­to­riyası Azərbaycan xor musiqisi kontekstində və xor vokal ifa­çılığı baxımından təhlil edi­lir.

Açar sözlər: bəstəkar, oratoriya, xor musiqisi

ƏDƏBİYYAT:

 1. Abbaslı T. Bir nəsil-çeşmədən mədəniyyət dəryamıza üç sənət axarlıdan biri… // Mə­də­niy­yət qə­zeti, 29-07-2016 URL:http://medeniyyet.az/page/news/20256/Vasif-Adigo­ze­lov.­html?­lang­=ru
 2. Abdullayeva S. Vasif Adıgözəlov silsilə tədbirlərlə anılır // “525-ci qəzet”, 03.11.15 URL:https://525.az/site/?name=xeber&news_id=44963#gsc.tab=0
 3. Adıgözəlov V. İrəliləyən məqsədə çatar… // “Musiqi Dünyası”, 1999, № 1, s. 116-117
 4. Əfəndiyeva İ.M. Vasif Adıgözəlovun yaradıcılığında milli harmoniya prinsipləri // Azə­r­bay­can milli musiqisinin tədqiqi problemləri: elmi məqalələr toplusu. 5-ci buraxılış. B.: Adil­oğ­lu, 2004, s. 151-154.
 5. Əfəndiyeva İ. Vasif Adıgözəlov yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri. // “Musiqi Dünyası”, 2004, № 1-2 (19), s.33-40. URL: http://www.musigi-dunya.az/new/read_­magazine.­asp?id­=­321
 6. Əfəndiyeva İ. Vasif Adıgözəlovun vokal yaradıcılığının musiqi dilinin bəzi xüsusiyyətləri. // “Mu­siqi Dünyası”, 2005, № 3-4 (25), s.154-158. URL: http://www.musigi-dun­ya.­az/new/­read­_­magazine.asp?id=516
 7. Əfəndiyeva İ. Vasif Adıgözəlovun simfonik yaradıcılığının musiqi dramaturgiyasının bəzi xü­susiyyətləri. // “Musiqi Dünyası”, 2006, №1-2 (27), s. 49-51. URL: http://www.musigi-dun­ya.az/new/added.asp?action=print&txt=1247
 8. Əfəndiyeva İ. Vasif Adıgözəlovun simfonik yaradıcılığına bir baxış. // “Musiqi Dünyası”, 2010, №3(44), s. 59-61.
 9. Kərimli A. V.Adıgözəlovun Canaqqala zəfəri. // “Musiqi Dünyası” 1999, № 1, s. 156-158 URL: http://www.musigi-dunya.az/Magazine1/articles/Vasif/VasifPage1.html
 10. Həmid T. Kasıblama, qoca dünya! // Müstəqil qəzet. 2005. 28 iyul. N58. s.4
 11. Hidayətqızı S. Muğamlarımız iftixarımızdır (Vasif Adıgözəlovun Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında milli kadrların yetişməsində böyük əməyi olmuşdur) // Respublika. 2006. 9 iyul. N150. s. 3.
 12. Quliyeva S. XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycan xor musiqisində vətənpərvərlik mövzusu // “Kon­servatoriya” № 1(35), 2017, s. 78-83 URL:http://konservatoriya.az/?p=2444
 13. Mahmudova Ş. Xalqın sevgisini qazanmış sənətkar // Xalq qəzeti. 2005. 28 iyul. s.6
 14. Mirzəyeva N. Azərbaycanda kantata və oratoriya janrının təkamül yolları. // Sə­nətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təq­dim edil­miş disserertasiyasının avtoreferatı.: ADPU, 1994, 20 s.
 15. Rzayeva B. Vasif Adıgözəlov musiqisi bu gün də yaşayır, sabah da yaşayacaq // “Şərq qa­pı­sı” qəzeti, 05.08.2015 URL:http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/7642-vasif­-a­d-zhoezaelov-musizhisi-bu-zhun-dae-yashay-r-sabah-da-yashayadzazh
 16. Rzayeva S. V.Adıgözəlovun “Canaqqala” oratoriyasının Türkiyədə premyerası haqqında. // “Musiqi Dünyası”, 2000, № 3-4(5). s. 212-213. http://www.musigi-dun­ya.­az/­Magazine­4/­articles­/48/48.html
 17. Rzayeva S. V.Adıgözəlovun “Qəm karvanı” oratoriyası. // “Musiqi Dünyası”, 2004, № 3-4 (21), s.97-100. URL: http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=378
 18. Tofiqqızı S. Vasif Adıgözəlov irsi: Azərbaycanın milli-mədəni sərvəti kimi // 525-ci qə­zet.2010. 27 iyul. s.4. URL:http://www.anl.az/down/meqale/525/2010/iyul/128570.htm
 19. Təhmirazqızı S. Vasif Adıgözəlov-70: Sənətə bağlı ömür // Mədəniyyət. 2005. 6 avqust. N28. s.7
 20. Vəzirova G. Vasif Adıgözəlovun “Muğam fantaziyası”. // “Musiqi Dünyası”, 2003, № 1-2 (15), s. 149-151. URL: http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=235
 21. Zalıyeva L. Vasif Adıgözəlovun “Natəvan” operasında xor səhnələri // “Konservatoriya” jur­nalı, № 4, 2016, s. 100-104 URL:http://konservatoriya.az/?p=1892

Rus dilində:

 1. Алиева Э. Наследие на века. Его яркое творчество пронизано страстью и ин­тел­лек­том // “Каспiй”, 2015. 25 июля. с. 12-13. URL:http://www.­anl.az/­down/­me­qa­le/­kaspi­/2015/­iyul/­449780.htm
 2. Эфендиева И. Васиф Адигёзалов. Б.: Шур, 1999, 323 с.
 3. Эфендиева И.М. Оратория «Гям Карваны» Васифа Адыгёзалова. К проблеме на­цио­нальных истоков // Ekoloqiya. Fəlsəfə, Mədəniyyət. 37-ci buraxılış, B.: 2004, 240 c.
 4. Ялчын Адыгезалов: «Когда звучала эта оратория, все генералы плакали» // Пе­ре­да­чи Day.Az Radıo, 11 апреля 2012 11:21 URL:https://news.day.az/radioarchive/326088.html

Saytoqrafiya:

 1. Vikipediya – açıq ensiklopediya. Vasif Adıgözəlov. URL:https://az.wikipedia­.org/­wiki­/Va­sif_Adıgözəlov
 2. Bakı Musiqi Akademiyasının saytı. Adıgözәlov Vasif Zülfüqar oğlu URL:http://www.­musicacademy­.edu.az/bestekar-gorkemli/366-vasif-adigozalov.html
 3. Vasif Zülfüqar oğlu Adıgözəlov (некролог) http://www.musigi-dunya.az/new/­read_­magazine.­asp?id=626
 4. Мамедова (Фараджева) Л. “Çanakkale, Çanakkale, destan senin, tarix benim” URL: http://www.­musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=1394

 

Дилара КУЛИЕВА

Старший преподаватель БМА им. У.Гаджибейли

ЗНАЧЕНИЕ ОРАТОРИИ «ОДЛАР ЮРДУ» В ТВОРЧЕСТВЕ В. АДЫГЕЗАЛОВА

Резюме: Хоровое творчество выдающего азербайджанского композитора Ва­си­фа Адыгезалова с 1980-ого по 2000-ые года открыло новую страницу в Азер­бай­джан­ском музыкальном искусстве. Представленная статья посвящена хоровым про­из­ве­де­ниям композитора, созданным в 1988-ом году, а также аналитическому обзору ора­то­рии композитора «Одлар Юрду» («Страна огней»).

Ключевые слова: композитор, оратория, хоровая музыка

 

Dilara GULIYEVA

Senior lecturer of the BMA named after U.Hajibeyli

 

SIGNIFICANCE OF THE ORATORIO»ODLAR YURDU» IN THE CREATIVITY OF V. ADYGEZALOV

Summary: The choral art of the outstanding composer of Vasif Adigozalov from 1980 to 2000 opened a new page in the Azerbaijan musical art. This article is devoted to the choral works of the composer, written in the 1988th year and analyzes the oratorio “Odlar Yurdu” (“Land of Fire”)

Keywords: composer, oratorio, choral music

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent S.Verdiyeva

dosent N.Mərdanov

Mövzuya uyğun