AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 1, 2015

 

 

Natavan HƏSƏNOVA

AMK-nın müəllimi

 

Qanun aləti S.Abdullayevanin tədqiqatlarinda

 

Açar sözlər: qədim Azərbaycan musiqi alətləri, qanun, musiqi alətşünaslığı,  tədqiqat 

Sənətşünaslıq doktoru, professor Səadət Abdullayeva respublikamızda xalq çalğı alətlərinin tədqiqi sahəsində ən görkəmli alim-mütəxəssisdir. Ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq, Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin el­mi tədqiqi ilə məşğul olan musiqişünas S.Abdullayeva, bu sahədə zən­gin elmi irs yaratmış, alətşünaslığın inkişafında böyük rol oynamışdır. Gör­kəmli alim və pedaqoqun tədqiqatları Azərbaycan musiqişünaslığını xalq çalğı alətlərinin elmi şəkildə öyrənilməsi, tədrisi və təbliği aspekt­lə­rin­də zənginləşdirmiş, bu sahədə yeni mərhələ yaratmışdır. Xalq çalğı alət­lə­ri­nə dair bir çox tarixi, yazılı, ədəbi, folklor mənbələrin aşkar edil­mə­sində, alətlərin tarixi təşəkkül, inkişaf, quruluş, akustka, morfologiya, ifa­çılıq baxımından araşdırılmasında, onların təsnifatlaşdırılmasında, eti­mo­loji izahında, müqayisəli öyrənilməsində S.Abdullayeva demək olar, ilk addımları atmış, alətlərin bu aspektlərinə dair maraqlı məqalələr, mo­no­qrafiyalar yazmışdır. O, respublikamızda xalq çalğı alətlərinə dair mən­bələri, araşdırmaları sistemləşdirərək, bir araya gətirmiş, bununla da mu­siqi alətşünaslığı kimi mürəkkəb bir sahədə yeni tədqiqatlara elmi-me­to­doloji zəmin yaratmışdır.

Azərbaycanın qədim musiqi alətləri ilə bağlı bir çox aktual məsələlər də S.Abdullayevanın elmi yaradıcılığında öz həllini tapmışdır. Onlardan bi­ri də qədim musiqi aləti olan qanun haqqında araşdırmalardır. Qanun alə­­ti Orta və XIX-XX əsrlərdə Yaxın və Orta Şərq xalqlarının musiqi ifa­çı­lığında geniş tətbiq olunmuşdur. Lakin respublikamızda qanun alətinin mu­siqişünaslıq tədqiqatlarına cəlb olunması, alət haqqında ilk məqsəd­yön­lü tədqiqatların aparılması 1960-cı illərdən başlayaraq məhz S.Ab­dul­la­yevaya məxsusdur. Bu fəaliyyətin daha bir uğurlu nəticəsi qanun aləti haq­qında yeni tədqiqatların meydana gəlməsidir. Bu xüsusda tanınmış qa­nun ifaçısı və təcrübəli pedaqoq, Əməkdar artist, sənətşü­naslıq üzrə fəl­səfə doktoru, dosent Təranə Əliyevanın maraqlı və dəyərli disserta­si­ya­sını nəzərdə tuturuq [5]. Qeyd edək ki, T.Əliyeva disserta­siyanı profes­sor S.Abdullayevanın elmi rəhbərliyi ilə yazmış və uğurla müdafiə etmiş­dir. Bununla belə, şübhə yoxdur ki, digər alətlər kimi, qanun alətinin də məq­sədyönlü araşdırılması davam etməlidir.

S.Abdullayevanın qanun alətinə dair ilk məqalələri ötən əsrin 60-70-ci il­lərinə aiddir. “Çalğı alətlərimizin sorağı ilə” [2], “Həyata qaytarılmış mu­siqi alətləri (ud, qanun)” [3], “Zərb və simli xalq çalğı alətlərimiz” [4] və başqa məqalələri nümunə göstərə bilərik. Bu məqalələrdə qanunun ta­ri­xindən, musiqişünaslıq və ədəbi mənbələrindən, onun ifaçılıq sənətində, or­kestr və ansambllarda öz layiqli yerini tutmasından, alətin ifaçılığında ye­ni kadrların meydana gəlməsindən bəhs olunur.

S.Abdullayevanın bu dövrdəki ardıcıl araşdırmaları xalq çalğı alətləri­nə dair dissertasiyanın meydana gəlməsi ilə nəticələndi. Onun 1967-ci il­də rus dilində yazdığı «Азербайджанские народные музыкальные инс­тру­менты» (“Azərbaycan xalq çalğı alətləri”) adlı tədqiqatı milli alətlərə həsr olunan ilk musiqişünaslıq dissertasiyasıdır [6]. 1972-cü ildə ildə hə­min dissertasiya əsasında “Народные музыкальные инстру­менты Азер­байджана” (“Azərbaycanın xalq çalğı alətləri”) monoqrafi­yası nəşr olun­muşdur [7]. Kiçik həcmli olsa da, bu, xalq çalğı alətlərimiz haqqında ilk musiqişünaslıq nəşridir. 1984-cü ildə ildə isə yenə də rus dilində «Сов­ременные народные музыкальные инструменты Азер­бай­джа­на» (“Müasir Azərbaycan xalq çalğı alətləri”) monoqrafi­yası işıq üzü gör­müşdür [8]. İstər dissertasiyada, istərsə də bu monoqrafiyalarda qanun alətinə də yer verilmişdir.

Sənətşünaslıq doktoru, professor Səadət Abdullayevanın xalq çalğı alət­ləri haqqında elmi araşdırmaları, yeni tapıntıları və fikirləri onun “Azər­baycan xalq çalğı alətləri” fundamental monoqrafiyasında öz davamını tapmışdır. O cümlədən, S.Abdullayeva qanun aləti haqqında araş­dırmalarını da bu monoqrafiyada davam etdirmişdir. S.Abdulla­yeva­nın qanun haqqında fikirlərinə həmin monoqrafiyası əsasında nəzər sal­ma­ğı məqsədəuyğun hesab edirik.

Monoqrafiyanın I fəsli “Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin tarixşü­nas­lı­ğı” adlanır. Bu fəslin bölümlərindən biri də “Çalğı alətlərinin təsni­fa­tı”­dır. Maraqlıdır ki, S.Abdullayeva Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin təsni­fa­tını apararkən, qanun alətini “simli alətlər” qrupunun I yarımqrupuna, yə­ni “mizrabla çalınan simli alətlərə” aid etmişdir [1, s. 122-124]. Mə­lum­­dur ki, hazırda bəzi tədqiqatçılar qanun alətini milli alətlər sırasında “ya­­tıq simli alət”, “yatıq alət” kimi səciyyəndirirlər. Qanun alətinin “ya­tıq alət” adlandırılması isə əsasən, Türkiyə musiqişünas­lığından və alət­şü­­nas­lı­ğından irəli gəlir. Lakin S.Abdullayeva belə təsnifata alternativ fi­kir möv­qeyindən yanaşaraq, qonşu respublikanın mənbələrindən əxs edil­miş bu ifadəyə qəti şəkildə etiraz etmir, əksinə, belə təsnifata alətə olan al­­ter­na­tiv münasibət kimi yanaşır. Bizim fikrimizcə, “yatıq alət” ifadəsi qa­­nun alətinin quruluşunu və çalğı qay­dasını düzgün səciyyələndirsə də, bu alət barədə ətraflı təsəvvür yarada bilmir. Digər tərəfdən, XX əsrdə Tür­­ki­yə musiqişünaslığı tərəfindən qanuna verilən bu tanıtma heç də han­sı isə mənbəyə əsaslanmır və sadəcə, alətin müəyyən quruluşuna, görü­nü­şü­­nə istinad edir. Buna görə də, hələ ki S.Abdullayevanın təsnifatı daha məq­bul sayıla bilər: “Musiqi alətlərinin ölçüsü, quruluşu, səs tembri və baş­­qa xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənməsinə baxmayaraq, on­la­­rı sistemləşdirməyə imkan verən ümumi əlamətlər mövcuddur” [1, s. 122].

II fəsil “Azərbaycanın ənənəvi xalq çalğı alətləri” adlanır. Bu fə­sildə ənə­nəvi alətlərə morfoloji və erqoloji aspektlərdən baxılmışdır. Müəllif “Sim­li alətlər” bölümündə qanun alətinin morfoloji və erqoloji quruluşu haq­qında da dəqiq və maraqlı bilgi vermişdir: “Qanunun gövdəsi trape­si­ya­ya oxşar yastı qutu şəklində olub, taxta parçalarından quraşdırılır. Onun üst səthi əsasən, çinar, alt və yan tərəfləri isə qoz və ağcaqayın ağac­larından hazırlanır” [1, s. 156]. Daha sonra isə hər bir alətin səslən­mə­si və akustikası üçün çox vacib bir məsələ  ̶  qanunun ölçüləri və qu­ru­lu­şu üzərində dayanılır: “Alətin uzunluğu 800-900 mm, eni 370-400 mm, hün­dürlüyü isə 60 mm təşkil edir. Qanunun dekası (üzü) çoxhissəli ağac­dan­dır və səslənməni yaxşılaşdırmaq məqsədilə onda rezonator dəlikləri açı­lır. Üzün aşağı hissəsinə isə mal ürəyinin pərdəsi və ya balıq dərisi çə­ki­lir. Dəri pərdənin üzərində üç və ya dörd ayaqcıqla ona söykənən xərək yer­ləşir” [1, s. 156].

Qanunun səslənməsində ən vacib vasitə olan simlər alətin quruluşunda ne­cə yerləşmişlər? Bu barədə S.Abdullayeva belə yazır: “Xərək və de­ka­nın üzərindən 24 üçər bağırsaq sim (son zamanlar onlar kapron saplarla əvəz olunub) keçir. Simlərin ümumi sayı 72-dir. Gövdənin aşağı tərə­fin­də yoğun (1,0 mm), yuxarı tərəfində isə ən nazik (0,6 mm) simlər yer­lə­şir. Simlərin bir ucları gövdənin düzbucaq əmələ gətirən tərəfinə düyün şək­lində bərkidilir, o biri ucları isə gövdənin çəp tərəfində yerləşən aşıx­la­ra (payalara) bağlanır. Aşıxlar xüsusi bürünc açarla burulur. Onlara ya­xın, hər bir simin altında bürüncdən hazırlanmış bir və ya iki qatlanan ling (manda) yerləşir. Bunları yuxarı qaldırmaqla və ya endirməklə sim­lər­dən alınan səslərin ucalığını bir ton yüksəltmək və ya azaltmaq müm­kün olur.

Simlər hər iki əlin şəhadət barmağına keçirilən üsküklə (barmaqlıq) sax­lanılan buynuz və ya metal lövhəciklərlə dartılaraq səsləndirilir” [1, s. 156]. Daha sonra müəllif alət haqqında bu bilgiləri qrafik təsvirlər vasi­tə­si­lə əyanişləşdirmişdir. Beləliklə, Azərbaycan musiqişünaslığında ilk də­fə professor S.Abdullayeva qanun alətinin morfoloji quruluşu və erqo­no­mik özəlliyi haqqında məlumat vermiş, alətin quruluşunu dəqiq ölçülərlə təs­vir etmişdir.

Monoqrafiyanın III fəsli alətşünaslıqda çox mühüm məsələlərdən biri­nə həsr olunmuşdir: “Çalğı alətlərinin texniki və bədii ifadə imkanları”. Bu fəslin əvvəlində qədim milli alətlərdən tar və sazın texniki və bədii ifa­də imkanlarını əhatəli bir şəkildə şərh edən müəllif, daha sonra digər qə­dim simli alətin – qanunun üzərində müfəssəl dayanır. Əvvəlki mono­qra­fiyalarında bu alət barədə verdiyi bilgiləri daha da ge­nişləndirir. Mü­əl­lif ilk dəfə olaraq, qanun alətinin tutulması, diapazonu, transpozisiyası, səs­düzümü, registrləri, barmaqların qaydası, texniki və bədii ifa im­kan­la­rı haqqında məlumat verir. “Çalğı zamanı qanunun üz hissəsi ifaçıya tərəf ol­maqla dizlərin üzərinə qoyulur. Onun tembri çox incə və yumşaqdır. Qa­nun üçün notlar kaman və bas açarında yazılır və yazılışından bir ton yu­xarı səslənir:

6

Qanun alətinin diapazonu böyük oktavanın “sol” səsindən üçüncü ok­ta­vanın “si” səsinə qədərdir:

7

Alətin diapazonunun əhatə etdiyi diatonik səsdüzümü üç registrdən iba­rətdir:

8

Çalğı zamanı alətdə barmaqların vəziyyəti, qamma, qlissando, passaj, ar­pecio, akkord, interval imkanları və kökü haqqında oxuyuruq: “Not ya­zı­sında sağ əlin şəhadət barmağı 1, sol əlin müvafiq barmağı 2, sağ alin baş və orta barmaqları müvafiq olaraq 3 və 4, sol əlin baş və orta bar­maq­la­rı – 5 və 6 rəqəmləri ilə göstərilir. Arpecio, akkordlar və zəif səslən­mə­də hər iki əlin bütün barmaqları iştirak edir.

Simlərin səs ucalığını linglər vasitəsilə yarımton artırmaq və ya azalt­maq mümkün olduğuna görə, qanunda bütün bemollu və diyezli qam­ma­lar­dan istifadə edilir.

Çalınma texnikası arpecio, qlissando, passaj və başqa üsullardan isti­fa­də etməyə imkan verir:

9

Sekunda, tersiya, kvarta və kvinta intervallarını asanlıqla ifa etmək olur:

10

Qoşanotlar, seksta, septima və oktava intervalları tremolo ilə alınır. Ok­tavadan böyük intervalları, üç və dördsəsli akkordları götürmək müm­kün­dür:

11

Orkestrdə, ansambllarda və solo çalanda alət in D köklənir” [1, s. 227-228].

Monoqrafiyanın IV fəslini S.Abdullayeva çalğı alətlərinin xalq və pe­şə­kar musiqi ifaçılığındakı yerinə və roluna həsr etmişdir. Bu fəsil əsa­sən, xalq çalğı alətlərinin ifaçılıq praktikası ilə əlaqəsi, alətlərin ifaçılıq ilə bağlılığı məsələləri haqqındadır. Bu fəsildə xalq çalğı alətləri orkestr­lə­ri və ansambllarında milli alətlərdən istifadə olunması məsələ­lərinə ge­niş yer verilmişdir. Belə məsələlər isə alətşünaslığın ayrıca istiqamətini təş­kil edirlər. Alətşünaslıqda alət və ifaçılıq sənəti arasında əlaqələrin araş­­dırılması aktual məsələ olduğu üçün S.Abdullayevanın da monoqra­fi­ya­sının müvafiq fəsli böyük maraq doğurur [1, s. 289]. “Azərbaycan xalq çal­ğı alətləri eynitipli növləri sırasında” adlanan V fəslində isə milli alət­lə­rimizin dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində və xalqlarında eynitipli nü­mu­nə­lə­ri araşdırılmışdır. Azərbaycanın qanun alətinin eynitipli nümunələrinin ərəb ənənəvi musiqisində mövcudluğu, bu alətin Yunanıstanda “kanona­ki” adı ilə tanınması ilk dəfə verilən maraqlı bilgilərdir. “Ölçüsündən ası­lı olaraq qanunun əsasən, üç növü var. Kiçik qanun – türk, orta Bağdad və iri – Misir qanunu adlanır. Adının oxşarlığına görə, onun antik kanon­dan, yəni bir siminə hələ qədimlərdə əlavə simlər bağlanan monoxorddan ya­randığı güman edilir” [1, s. 364].

Beləliklə, məqaləmizin mövzusu ilə əlaqədər belə nəticə çıxarırıq ki, qə­dim Azərbaycan çalğı alətlərindən biri olan qanun haqqında respubli­ka­mızda musiqişünaslar tərəfindən araşdırmalar aparılmışdır. Bu alət haq­­qında ilk elmi və məqsədyönlü araşdırmalar professor S.Abdulla­ye­va­ya məxsusdur. S.Abdullayeva ilk dəfə olaraq, qanun alətinin tarixi mən­şə­yi, quruluşu, hissələri, simləri, diapazonu, transpozisiyası, ifa qaydası, kö­kü, xalq və ənənəvi peşəkar ifaçılıq sənətində yeri, texniki və bədii ifa im­kanları, orkestr və ansambllarda istifadəsi, eynitipli növləri haqqında də­yərli məlumat vermişdir. S.Abdullayevanın bu araşdırmaları qanun alə­ti­nin gələcək tədqiqatlarına, tədrisdə geniş tətbiq olunmasına müsbət təsit gös­tərmiş, Azərbaycanda alətşünaslıq elminin inkişafına ciddi zəmin ya­rat­mışdır.

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

 

  1. Abdullayeva S.A. Azərbaycan xalq çalğı alətləri. B.: Adiloğlu, 2002, 454 s.
  2. Abdullayeva S.A. Çalğı alətlərimizin sorağı ilə. // “Qobustan” jurnalı, 1971, №1, s. 69-70.
  3. Abdullayeva S.A. Həyata qaytarılmış musiqi alətləri (ud, qanun) // “Elm və həyat” jurnalı 1966, №7, s. 31-32

4.. Abdullayeva S.A. Zərb və simli xalq çalğı alətlərimiz. // “Elm və həyat” jurnalı, 1969, №9, s. 26-28.

  1. Əliyeva T.M. Azərbaycan qanunu yatıq simli çalğı alətləri sıra­sın­da: sə­nətş.ü.f.d…dis. avtoreferatı. B.: Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın kitab­xa­nası 2011, 24 s.
  2. Абдуллаева С.А. Азербайджанские народные музыкальные инстру­менты: Автореф.дис…канд.иск. Б.: Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın kitabxanası 1967, 21 с.
  3. Абдуллаева С.А. Народные музыкальные инструменты Азербайджана. Б.: Азернешр, 1972, 36 с.
  4. Абдуллаева С.А. Современные азербайджанские музыкальные инс­тру­менты. Б.: Ишыг, 1984, 76 с.

 

Натаван ГАСАНОВА

Музыкальный инструмент ганун в исследованиях С.Абдуллаевой 

 Резюме

В статье рассматривается вопрос о музыковедческом исследо­вании древнего азербайджанского музыкального инструмента «га­нун». Данный вопрос имеет актуальность в аспектах исторического, эволюционного, морфологического, исполнительского и сравни­тель­­­ного изучения  древнего музыкального инструмента.  Отмечается что, первые исследования об этом инструменте принадлежит док­тору искусствоведения, профессору Саадат Абдуллаевой. В статьях и монографиях С.Абдуллаевой исследуется исторические корни, морфология и эргология, диапазон, конструктивные и акустические особенности, технические и художественно-исполнитель­ские возможности инструмента «ганун», а также его применение и функционирование в народной и профессиональной музыке, однотипные варианты в разных музыкальных культурах. В этих исследованиях впервые выявляются средневековые источники о древнем музыкальном инструменте «ганун».

 Ключевые слова: древние музыкальные инструменты Азербайджана, ганун, музыкальная органология, исследование

 

Natavan HASANOVA

Music instrument qanun in Caadat Abdullayevas investigations    

Summary

The article by Natavan Hasanova devoted to ancient Azerbaijani music instrument “qanun”. This topic have scientific relevance in the study of ancient musical instruments. The musicological investigations about of ancient instruments is considered in this article. This ancient musical instruments of the first studies have been carried out by professor, doctor of art Saadat Abdullayeva. He has studied history,  ethnographical, morphological, constructive, acoustic, artistic-performance and practical aspects of qanun in his articles and monographs.

Key words: ancient Azerbaijani music instrument, qanun, musicology, research

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Səadət Abdullayeva;

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, dosent Abbasqulu Nəcəfzadə.

Mövzuya uyğun