AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2021 №3 (52) 

İradə HÜSEYNOVA

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

AMK-nın baş müəllimi

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov küç.7

 

XX ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ AZƏRBAYCANDA MUSİQİ TƏHSİLİNİN TƏŞƏKKÜLÜNDƏ RUS PEDAQOGİKASININ ROLU

UOT: 78.072                  

Xülasə: Təqdim edilən məqalə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının yüz illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Məqalədə rus pedaqogikasının Azərbaycan mu­siqi təhsilinin təşəkkülündəki rolu, yerli kadrların yetişdirilməsindəki əvəzsiz xid­məti göstərilir. Eyni zamanda, yazıda belə bir möhtəşəm işin bünövrəsində du­ran Azərbaycan-rus musiqi-mədəni əlaqələrinin tarixi keçmişinə nəzər yetirilir, hə­min əlaqələrin səmərəliliyi, faydası qeyd edilir.

Açar sözlər: Azərbaycan-rus musiqi-mədəni əlaqələri, rus pedaqogikası, rus ifaçıları, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

Rus dilində

  1. Абасова Э.Г.; Данилов Д.Х.; Карагичева Л.В.; Сафаралиева К. Азер­бай­джан­ская Государственная Консерватория имени Узеира Гаджибекова (1921-1971). Б.: Азернешр, 1972, 214 с.
  2. Асафьев Б. О чужих странах и людях. Избранные труды: В 5-и т. Т.4, М.: АН СССР, 1955, с. 122-143
  3. Маилова А. Становление и развитие музыкально-исполнительского творчества К.К. Сафаралиевой. Б.: Адильоглы, 2003, 464 c.
  4. Пазычева И.В. Азербайджанская музыка в системе русского ориентального стиля XIX и начала XX веков /Сборник докладов IV бакинского Между­народ­ного Симпозиума «Азербайджан в многовековых культурных взаимо­связях». Б.: Насир. 1999, с. 173-176.
  5. Сеидов Т.А. Азербайджанская фортепианная культура XX века – педа­го­ги­ка, исполнительство и композиторское творчество. Б.: Азернешр, 2006, 272 c.
  6. Соколова Т.И. У истоков русского ориентализма // Вопросы музыкознания. Т.3, М.: Музгиз, 1960, с. 459-486
  7. Hacıbəyov Ü.Ə. Vəzifəyi-musiqiyyəmizə aid məsələlər // Əsərləri: 10 cilddə II c., B.: Az. SSR EA nəşriyyatı, 1965, s. 199-203.
  8. Исмаил-заде Н. Деятельность известного российского дирижёра М.Черняховского в Баку в начале ХХ века. // “Konservatoriya” jurnalı 2017-1(35). URL:http://konservatoriya.az/?p=2403
  9. Hüseynova C. İmperator Rus Musiqi Cəmiyyəti Bakı şöbəsinin tədris strukturu. // “Konservatoriya” jurnalı 2016-3. URL:http://konservatoriya.az/?p=1856

 

Ирада ГУСЕЙНОВА

Доктор философии по искусствоведению,

Старший преподаватель АМК

 

РОЛЬ РУССКОЙ ПЕДАГОГИКИ В СТАНОВЛЕНИИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

 

Резюме: Представленная статья посвящена столетию Бакинской Музы­кальной Академии. В статье раскрывается роль русской педагогики в ста­нов­ле­нии азербайджанского музыкального образования, ее неоценимый вклад в под­го­тов­ке местных кадров. В то же время в работе рассматривается история азер­бай­джано-русских музыкальных и культурных связей, которые стали почвой для соз­дания высшего музыкального учебного заведения в республике, имеющего боль­шое историческое значение.

Ключевые слова: Азербайджано-русские музыкально-культурные связи, русская педагогика, русские исполнители, Азербайджанская Государственная Консерватория 

 

Irada HUSEYNOVA

Doctor of Philosophy in Art,

Senior Lecturer of ANC

THE ROLE OF THE RUSSIAN PEDAGOGY IN THE FORMATION OF AZERBAIJAN MUSIC EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

 

Summary: This article was dedicated to Baku Music Academy’s 100th anniversary. In this article talks how Russian pedagogy impacted the formation of Azerbaijan music education, improving personnel and providing a much bigger service for everyone. At the same time, it is also looking at the great historical work which is based on the musical and cultural connection between Azerbaijan and Russia. It emphasizes the causes of creating this connection, their efficiency, and benefits.

Keywords: musical and cultural connection between Azerbaijan and Russia, Russian pedagogy, Russian performers, Azerbaijan State Conservatory

 

Rəyçilər:    

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Lalə Hüseynova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Fazilə Nəbiyeva

Mövzuya uyğun