AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2022 № 4 (57) 

Zümrüd PAŞAYEVA

AMK-nın baş müəllimi

UOT: 72.08                 

SÜLEYMAN ƏLƏSGƏROVUN “VƏTƏNİMDİR”

QƏZƏL-ROMANSININ BƏZİ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

Xülasə: Təqdim olunmuş məqalədə XX əsrdə yaşamış görkəmli Azərbaycan bəs­tə­ka­rı Süleyman Ələsgərov yaradıcılığına nəzər yetirilir. Burada əsas diqqət bəs­tə­ka­rın “Vətənimdir” qəzəl-romansına yönəldilir. Romansın üslub xüsusiyyətləri ba­rə­də informasiya verilir.

Açar sözlər: Süleyman Ələsgərov, bəstəkar, yaradıcılıq, qəzəl-romans, “Vətənimdir”

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Babayev E.Ə. Süleyman Ələsgərov. B.: 1992, 26 s.
  2. Bakıxanov Ə.M. Ömrün sarı simi. Məqalələr və xatirələr. Tərtibçilər: T.Bakıxanov və M.Bakıxanov. B.: İşıq, 1985, 78 s.
  3. Xəlilov V.C. Bəstəkar Süleyman Ələsgərov. B.: İşıq, 1985, 72 s
  4. Xəlilov V.C. İlhamını xalqdan alan bəstəkar. Ömür yollarında. Bakı: Nərgiz, 2012, 158s.
  5. Təhmiraz S. Unudulmaz Süleyman Ələsgərov // Konservatoriya jurnalı, №2, mart-ap­­rel, Bakı, 2009, səh.229-238
  6. Qafarova M.A. Süleyman Ələsgərov – 80 URL:http://www.musigi-dunya.az/new /read_ magazine.asp?i

 

Zumrud PASHAYEVA

Senior lecturer of ANC

 

SOME STYLE CHARACTERİSTİCS OF SULEYMAN ALASGAROV’S

GAZEL-ROMANCE “VATANIMDIR”

 

Summary: The presented article examines the creativity of Suleyman Alasgarov, an outstanding Azerbaijani composer of 20th century. Here, the main focus is on the composer’s gazel-romance “Vatanimdir” and its stylistic features.

Keywords: Suleyman Alasgarov, composer, creativity, gazel-romance, “Vatanimdir” 

 

Зумруд ПАШАЕВА

Старший преподаватель в АНК

 

НЕКОТОРЫЕ СТИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗЕЛЬ-РОМАНСА СУЛЕЙМАНА АЛЕСКЕРОВА «ВЕТЕНИМДИР»

 

Резюме: В представленной статье рассматривается творчество азербайд­жанс­кого композитора ХХ века — Сулеймана Алескерова. Основное внимание удел­я­ется газель-романсу композитора «Ветенимдир», его стилистическим особенностям.

Ключевые слова: Сулейман Алескеров, композитор, творчество, газель-романс, «Ветенимдир»

 

Rəyçilər: 

AMK-nın professoru Azər Zeynalov

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Fazilə Nəbiyeva

Mövzuya uyğun