AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

Mehmet S. Halim GENÇOĞLU

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Öğretim Görevlisi (KARS-Türkiye),

Email: mshgencoglu@gmail.com

Aşkın ÇELİK

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Öğretim Üyesi (KARS-Türkiye),

Email: a.celik36@hotmail.com

 

 UOT: 78.07 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MÛSİKÎ MÂLÛMÂTI

endir

 

PDF

 

 

 

Özet: Tarihî şahsiyetlerin muhtelif yönlerine dâir bilgilere ulaşmak ve bu bilgileri temellendirmek, umûmîyetle zorluk arz eder. Gerek kaynakların niteliğinin çoğu zaman kişisel fikirlerden ibâret olması gerek kaynak sınırlılığı ve gerekse bu kaynakların doğruluğunu temin etme gerekliliği, bu zorlukları ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin baş aktörü olan Gâzî Mustafa Kemal Atatürk, birçok ilim sahasına vâkıf olduğu gibi mûsikîde de istidâd ve kültüre hâiz bir şahsiyetti.

Bu çalışma; Mustafa Kemal Atatürk’ün mûsikî mâlûmâtını, yani mûsikî bilgisi ve kültürünü ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışmada döneme ve konuya ilişkin belge ve eserler taranmış, bunlar sistematik olarak analiz edilip karşılaştırılarak doğrulandıktan sonra çalışmaya dâhil edilmiştir. Dolayısıyla kaynak tarama, analiz ve karşılaştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, târihî şahsiyetler evreninden Mustafa Kemal Atatürk örneklem olarak seçilerek onun mûsikî yönü üzerinde durulmuştur.

Bu çalışma; mûsikî yönü üzerinde pek az durulmuş ve yeterince tatmin edici bilgi verilmemiş olan Gâzî Mustafa Kemal Atatürk’ün mûsikî mâlûmâtını, nispeten somut bilgilerle ortaya koyması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk ve Mûsikî, Atatürk ve Kültür, Mûsikî ve Kültür

 

 

KAYNAKÇA:

  1. Akat, Abdullah (2012), Trabzon ve Çevresinde Klâsik Türk Müziğinin TarihselGelişimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.5, sy. 23, s. 27-32
  2. Banoğlu, Niyâzî Ahmed (1967), Nükte ve Fıkralarla Atatürk, Garanti Matbaası, İstanbul
  3. Duygulu, Melih, Ünlü, Cemal, Son Yüzyılda Türkiyenin Müzik Hayatı, www.turkishmusicportal.org, Erişim Tarihi: 23.09.2018
  4. Nâdî, Yunus (1932), Cumhuriyet Gazetesi, sy. 3060
  5. Okur, Hâfız Yaşar (1993, Haz. Halil Erdoğan Cengiz), Yaşanmış Olaylarla Atatürk ve Müzik, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara
  6. Yönetken, Halil Bedii (2006), Derleme Notları, Sun Yayınevi, Ankara
  7. Özgiray, Ahmed (1995), Atatürk ve Mûsikî, AÜ Türk İnkılâb Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C. 4, sy. 15, s. 279-289
  8. Uslu, Recep (2006), Türk Kültür Atlası, “Cumhuriyet Dönemi Batı Müziği”, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul

 

Mehmet S. Halim GENÇOĞLU

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Öğretim Görevlisi (KARS-Türkiye),

mshgencoglu@gmail.com

 

Aşkın ÇELİK

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Öğretim Üyesi (KARS-Türkiye),

a.celik36@hotmail.com

 

THE MUSIC KNOWLEDGE OF GHAZI MUSTAFA KEMAL ATATURK

Summary: It is difficult to reach the information on various aspects of historical figures and to base this information on. The fact that the nature of the resources is often composed of personal ideas, the resource limitations, and the necessity of ensuring the accuracy of these resources reveal thesedifficulty.

Ghazi Mustafa Kemal Ataturk is the main actor in the history of the Republic of Turkey was also a skillful and cultured person in the field of music as well as dominates the many scientific field.

This work was prepared to reveal Mustafa Kemal Ataturk’s musical knowledge, that is, his knowledge and culture.

In the study, documents and works related to the period and the subject were scanned and they were included in the study after being verified by systematically analyzing and comparing.

Therefore, in this study was used resource screening, analysis and comparison method, Mustafa Kemal Ataturk from the universe of historical figures was chosen as the sample and his musical aspect was emphasized.

This work is important in terms of revealing with relatively concrete information the musical knowledge of Gâzî Mustafa Kemal who has not been given enough satisfactory information on his music aspect.

Key words: Mustafa Kemal Ataturk and Music, Ataturk and Culture, Music and Culture

 

Rəyçi:

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fəxrəddin Baxşəliyev

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur