AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

Севда АГАСИЕВА

БМА им.Уз.Гаджибейли

Старший преподаватель

Адрес: Баку, ул. Ш. Бадалбейли 98

UOT: 785     

О РОЛИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Резюме: В статье рассматривается проблема профессионального и любительского фортепианного обучения учащихся в курсе специальной педагогической подготовки студентов-пианистов. Автор полагает, что каждая категория учащихся требует особых методов и подходов обучения. Процесс обучения учащихся-любителей обладает особой спецификой и предполагает активное выполнение художественно-воспитательных задач.

Ключевые слова: учащиеся, музыкальное воспитание, профессиональное и любительское фортепианное обучение

endir

 

 

Məqalə tam

 

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Азербайджанская государственная консерватория им. Уз.Гаджибекова. /Под. общ. ред. С.И.Гаджибекова. Б.: Азернешр, 1972. 216 с.
  2. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Ред. и вступ. стат. Е.М.Орловой. Изд. 2.М.Л.: Музыка.1973.144 с.
  3. Баренбойм Л.А. За полвека. Очерки. Статьи. Материалы. Л.: Сов. композитор,1989, 368 с.
  4. Егорова Л.С., Сирович Р.И. Пособие для начального обучения игре на фортепиано. Под редакцией К.К.Сафаралиевой. 5-ое издание, Баку: Азгосиздат, 1963, 153 с.
  5. İbrahimova S.M. Xüsusi pedaqoji hazırlıq kursu üzrə müntəxəbat. B.: Adiloölu, 2008, 264 s.
  6. Сеидов Т.А. Азербайджанская фортепианная культура ХХ века: педагогика, исполнительство и композиторское творчество. Б.: Аз. Гос. Изд., 2006, 272 с.

 

Sevda AĞASİYEVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın baş müəllimi

ŞAGİRDLƏRİN PEŞƏKAR VƏ HƏVƏSKAR MUSİQİ TƏDRİSİNİN ROLUNA DAİR

 

Xülasə: Məqalədə pianoçu tələbələrin xüsusi pedaqoji hazırlıq kursunda peşəkar və həvəskər şagirdlərlə aparılan fortepiano tədrisi prosesi araşdırılır. Müəllif qeyd edir ki, şagirdlərin hər bir kateqoriyası xüsusi təlim üsulları və yanaşma tələb edir. Həvəskar şagirdlərin təlim prosesi xüsusi keyfiyyəti ilə fərqlənir və bədii-tərbiyəvi məsələlərin aktiv həllini nəzərə alır. 

Açar sözlər: şagirdlər, ümumi musiqi tərbiyəsi, peşəkar və həvəskar fortepiano təlimi

 

Sevda AGASIEVA

BMA named after U.Hajibeyli

Senior Lecturer 

THE ROLE OF PROFESSIONAL AND AMATEUR MUSICAL EDUCATION OF STUDENTS

 

Summary: The article considers the problem of professional and amateur piano education of students of special pedagogical preparation course. The author believes that each category of students requires special approaches and methods of education. The process of teaching amateur students has a special specificity and assumes application of artistic and educative tasks.

Key words: students, general musical education, professional and amateur piano education

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elnarə Məmmədova

fəlsəfə elmləri doktoru, dosent Mədinə Tuayeva

 

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur