AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

Вусаля МАМЕДОВА

Диссертант БМА

Адресс: Баку, Шамси Бадалбейли 98
Email:vusalam@mail.ru

UOT: 157.3                        

О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(на примере школы интерната для слепых и плохо видящих)

 

Резюме: В данной статье раскрываются характерные черты творческой деятельности Школы-интерната для слепых и плохо видящих детей Наримановского района и созданной на её базе Детской музыкальной школы № 38. Здесь созданы все условия для построения эффективного процесса обучения и формирования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их успешной социальной интеграцией. Многообразная, широкая и ценная деятельность этой музыкальной школы вносит значительный вклад в развитие рассматриваемого детского хорового искусства.

Ключевые слова: хормейстер, творчество, школа-интернат, музыка, хоровой коллектив, слепые

 

endir

 

 

 

Məqalə tam

 

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Феномен Луи Брайля — шеститочечная письменность,

URL:http://www.rgbs.ru/tiflology/tiflonews/vystavki/fenomen-lui-braylya-shestitochechnaya-pismennost/

  1. Деаектология содержание, Слепые дети,

URL: http://www.defectology.ru/s/slepye_deti.html

  1. Смирнов Г. А. Запись нот по системе Брайля, М.: Просвещение, 1988. 140 с.

 

Vüsalə MƏMMƏDOVA

BMA-nın dissertantı

 

MƏHDUD İMKANLI TƏLƏBƏLƏRLƏ İŞ PRİNSİPLƏRİNƏ DAİR

(gözdən əlil uşaqlar üçün internat-məktəbin təcrübəsinin nümunəsində)

 

Xülasə: Hazırki məqalədə Nərimanov rayonunda yerləşən gözdən əlil uşaqlar üçün internat-məktəbinin və onun nəzdində 38 saylı Uşaq Musiqi Məktəbinin yaradıcılıq fəaliyyətinin xarakter cəhətlərindən bəhs edilir. Burada məhdud sağlamlığa malik şagirdlərin tədrisi cəmiyyətdə, sosial həyata uyğunlaşması üçün bütün şərait yaradılmışdır. Bu musiqi məktəbinin fəaliyyəti çoxşahəli, geniş, əhəmiyyətli olub məqalədə araşdırılan uşaq xor sənətinin inkişafı üçün böyük töhfədir.

Açar sözlər: xormeyster, yaradıcılıq, internat-məktəb, musiqi, xor kollektivi, gözdən əlillər

 

Vusala MAMMADOVA

Dissertant of BMA

 

ABOUT THE PRINCIPLES OF WORK WITH STUDENTS WITH LIMITED OPPORTUNITIES

(On the example of a boarding school for the blind and poorly seeing)

 

Summary: The present article describes the activity of the boarding school for children withdisabilities in Narimanov district and the Children’s Music School No.38. All the conditions have been created for the adaptation of students with disabilities into society and social life. The activity of this musical school is a great contribution to the development of children’s choral art, which is multidimensional, broad and important.

Key words: choreography, creativity, boarding school, music, choral collective, blind disabled

 

Rəyçilər:

BMA-nın professoru L. Məmmədova

ADPU-nun dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru N. Abutidze

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur