AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 1

Наргиз КЕНГЕРЛИ-НАДЖАФОВА

Докторант БМА им.У.Гаджибейли

Адрес: Баку, улица Шамси Бадалбейли, 98

E-mail: nargiz_kengerli@mail.ru

UDK: 781.6                   

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ АРТИКУЛЯЦИЯ СОНАТИНЫ МОРИСРАВЕЛЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАРОДНОГО АРТИСТА МУРАДА ГУСЕЙНОВА

endir

PDF

Аннотация: В статье впервые рассматривается проблема ис­по­л­ни­тель­ской ар­ти­куляции на примере Сонатины А-dur М.Равеля в ин­тер­пре­та­ции азе­р­бай­джан­­ского пианиста Мурада Гусейнова. Автор проводит ис­полнительский ана­лиз трёхчастной сонатины и раскрывает осо­бен­нос­ти процесса артикуляции: ин­­тонационная ясность, ритмическая точ­ность, выразительность и другие. В це­­лом Мурад Гусейнов ис­пол­н­я­ет Сонатину А-dur М.Равеля точно соблюдая шт­рихи, указанные в но­т­ном тексте, и ясно артикулирует, достигая чистоты ин­тонирования и ис­полнительской выразительности.

Ключевые слова: исполнительская артикуляция, М.Равель, Сонатина А-dur, Народный артист Азербайджана, пианист Мурад Гусейнов

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Маргарита Лонг. За роялем с Морисом Равелем. // Исполнительское искусство зарубеж­ных стран. Вып.9. / Сост. Я.И.Мильштейн. М.: Музыка, 1981, с. 75-108.
  2. Мар­тынов И. И. Морис Равель. М:. Музыка, 1979, 335 с.

 

Nərgiz KƏNGƏRLI-NƏCƏFOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı

 

AZƏRBAYCANIN XALQ ARTİSTİ MURAD HÜSEYNOVUN İNTERPRETASİYASINDA MORİS RAVELİN SONATINASININ İFA ARTİKULYASİYASI

Xülasə: Məqalədə ilk dəfə Azərbaycanın xalq artisti Murad Hüseynovun in­ter­pre­ta­si­ya­sında M.Ravelin A-dur Sonatinasının ifa artikulyasiyası tədqiq olunur. Müəllif pia­no­çunun ifasında üç hissəli Sonatinanı təhlil edir və artikulyasiya prosesinin xü­sus­iy­yə­tlərini – intonasiya aydınlığı, ritm dəqiqliyi, ifadəlik və s. araşdırır. Murad Hü­sey­nov M.Ravelin A-dur Sonatinasını not mətnində göstərilən ştrixləri nəzərə alaraq ifa edir və düzgün artikulyasiyaya, ifadəliyə nail olur.

Açar sözlər: İfa artikulyasiyası, Moris Ravel, Sonatina A-dur, Murad Hüseynov

 

Nergiz KENGERLI-NAJAFOVA

Doctoral postgraduate in Baku Music Acаdemy named after Uz.Hajibeyli

 

EXECUTIVE ARTICULATION OF THE SONATINIS MORIS RAVEL IN INTERPRETATION OF NATIONAL ARTIST MURAD GUSEYNOV

 

Summary: The article discusses for the first time the problem of performing articulation using the example of Sonatina A-dur by M. Ravel in the interpretation of Azerbaijani pianist Murad Huseynov. The author conducts performing analysis of the three-part sonatina and reveals the features of the articulation process: intonational clarity, rhythmic accuracy, expressiveness, and others. Precisely observing the strokes indicated in the musical text Murad Huseynov articulates clearly, achieving purity of intonation and performing expressiveness.

Keywords: performing articulation, Moris Ravel, Sonatina A-dur, Мurad Huseynov

 

Rəyçilər:

sənətçünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Sadıqzadə Maya

pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru Mədinə Tuayeva

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur