AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 1

Эмиль АЗИЗОВ

Диссертант Бакинской Хореографическая Академии

E-mail: emil_aziz@mail.ru

 UOT: 792.8                                                         

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БАЛЕТА «БАБЕК»

 endir

PDF

Резюме: В статье представлен анализ хореографической концепции ба­ле­­та «Ба­бек» Акшина Ализаде в постановке известных азербайджанских б­а­лет­ме­й­сте­ров Рафиги Ахундовой и Максуда Мамедова. Раскрывается об­щий принцип фор­мирования балетного спектакля, особенности хо­ре­ог­рафической лексики, ком­позиционная специфика отдельных сцен, пои­с­ки новых решений в концепции азе­рбайджанского балетного спектакля (ор­ганичного синтеза элементов клас­си­ческого, национального и сов­ре­мен­ного танца). В работе отмечается, что ба­летный спектакль «Ба­бек» стал не только первым героическим балетным эпо­сом, но и первым муж­ским балетом (с преобладанием мужского танца) на азер­­бай­джан­ской балетной сцене.

Ключевые слова: азербайджанский балет, «Бабек», А.Ализаде, балетмейстер, Р.Ахундова, М.Мамедов, хореографическая лексика, национальный танец, композиция

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Кашкай Э. Эпос и балет. Газ. «Баку», Баку, 1986, 30 мая
  2. Долинская Е. Развивая традиции героического балета. // Советская музыка, 1987, № 1, с.39-42
  3. Шихлинская Л. Узоры хореографических легенд азербайджанского балета. Б.: Азербай­джан, 1995, 191 с.

 

Emil ƏZİZOV

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının dissertantı

 

«BABƏK» BALETİNİN XOREOQRAFİK KONSEPSİYASI

Xülasə: Məqalədə tanınmış Azərbaycanlı baletmeysterləri – Rəfiqə Axundova və Maq­sud Məmmədovun quruluşunda Aqşin Əlizadənin “Babək” baletinin xoreoqrafik kon­sep­­­siyasının təhlili təqdim olunur. Balet tamaşasının ümumi prinsipi, xoreoqrafik lek­si­ka­­nın xüsusiyyətləri, səhnələrin kompozisiyası, Azərbaycan baletinin kon­sep­si­ya­sın­da (kla­s­sik, milli və müasir rəqs elementlərinin sintezi) yeni halların axtarışı aşkar edil­miş­dir. “Babək” — yalnız ilk qəhrəmanlıq balet dastanı deyil, eyni zamanda, Azər­bay­can ba­­let səhnəsində ilk kişi baletinin (kişi rəqsinin üstünlüyü ilə) olduğu qeyd edi­lir.

Açar sözlər: Azərbaycan baleti, Babək, A.Əlizadə, baletmeyster, R.Axundova, M.Məmmədov, xoreoqrafik leksika, milli rəqs, kompozisiya

 

Emil AZIZOV

Candidate for a degree of Baku Choreography Academy

 

CHOREOGRAPHIC CONCEPT OF THE BALLET «BABEK»

                     

Summary: The analysis of the choreographic concept of the ballet «Babek» of Akshin Alizadeh directed by the famous Azerbaijani balletmasters Rafigi Aukhndova and Maksud Mamedov is presented in article. The general principle of formation of a ballet performance reveals, features of choreographic lexicon, composite features of certain stages, search of new decisions in the concept of the Azerbaijani ballet performance (organic synthesis of elements of classical, national and modern dance) are revealed. In work it is noted, the ballet performance «Babek» became not only the first heroic ballet epos, but also the first men’s ballet (with prevalence of men’s dance) on the Azerbaijani ballet stage.

Keywords: Azerbaijani ballet, Babek, A.Alizadeh, balletmaster, R.Akhundova, M.Mamedov, choreographic lexicon, national dance, composition

 

Rəyçilər:

pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lyudmila Həsənova;

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva

Mövzuya uyğun