AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 3 (45)

QƏDİM MƏDƏNİ TELLƏRİ BƏRPA EDƏRƏK…

       Çin Mərkəzi Konservatoriyasının dəvəti ilə Azərbaycan Milli Kon­ser­va­to­ri­ya­sı­nın rektoru, professor Siyavuş Kərimi ilə birlikdə bu ilin aprel ayında Pekində ke­çi­ri­lən “Kəmər və yol” boyu Musiqi Təhsili Alyansının II konfransı və İpək Yolu Musiqi Fes­tivalında iştirak etdik. Bu ad altında həyata keçirilən nəhəng iqtisadi təşəbbüs 70-ə ya­xın ölkədə yaşayan dünya əhalisinin 60%-ini əhatə edir və qarşıya 2049-cu ilə qədər ge­niş fəaliyyət məqsədləri qoyur. İnfrastruktur, sərmayələr, iqtisadi inkişaf məsələləri ilə yanaşı təhsil və mədəniyyət sahəsində sıx əlaqələrin və regional mübadilənin qu­rul­ma­sı və inkişafını nəzərdə tutur. Həmin ölkələr tarixən tanınan Böyük İpək Yolu boyu yer­ləşən ərazilərə aiddir və onların içərisində Azərbaycan da vacib yer tutur. Bu mə­na­da musiqi təhsili və təbliği sahəsində əlaqələrin qlobal miqyasda bərpa edilməsi və müas­ir müstəvidə təşkili Çin həmkarlarımızın qarşısında duran irimiqyaslı və uzun­müd­dətli bir vəzifədir.

123

     Dünyanın rəngarəng musiqi palitrası bir neçə günlük fes­tivalın proqramında öz ək­sini tapmışdı – dünyanın müx­tə­lif ölkələrindən ənənəvi musiqi kollektivləri öz sə­nə­ti­ni bir neçə meydançada nümayiş etdirdi. Festivalın ən yaddaqalan ta­maşalarından biri isə Cakomo Puççininin “Turandot” ope­ra­sı­nın ev sahibliyi edən kon­ser­va­to­ri­ya­sı­nın rektoru, tanınmış di­rijor Yu Fen-in rəhbərliyi altında bu musiqi ocağının orkestr və xo­run müşayiəti ilə tələbə və məzunların ifasında onlarla ölkədən toplaşan qonaqlara təq­dim olunması oldu.

       Üç gün davam edən konfransda Rektorların Zirvə Top­lantısı başlığı altında bir neçə mövzuda məruzələr din­lən­di: Musiqi təhsilində resursların paylaşması; Əmək­daş­lıq və gələcəyi görmək; Musiqi təhsilində müxtəlif öl­kə­lə­rin unikal təcrübəsi. Pro­fes­sor Siyavuş Kərimi öz çıxışında dahi Üzeyir Hacıbəylinin təsis etdiyi Şərq və Qərb mu­siqi sis­temini uzlaşdıran unikal musiqi təhsili modeli barədə ət­raf­lı məruzə etdi.

 

Cahangir Səlimxanov

AMK-nın Beynəlxalq əlaqələr Departamentinin rəhbəri,

əməkdar incəsənət xadimi

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur