AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018-3 (41)

Нигяр РАГИМОВА

Диссертант БМА

Адрес: Баку, ул. Ш. Бадалбейли 98

UOT +78.02

СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ИДРИСА ЗЕЙНАЛОВА

 endir

PDF

 

 

 

Резюме: В статье Рагимовой Н.А. анализируется соната для фортепиа- но композитора И.Зейналова. Автор исследует стилистические и жанровые особенности, музыкальную форму и исполнительские проблемы, также подчѐр- кивается классическая структура сонаты композитора.

Ключевые слова: композитор Идрис Зейналов, соната для фортепиано, особенности стиля

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Лист Ф. Избранные статьи. М.-Л. Музгиз. 1959, 464
  2. Землянский Б.Я. О музыкальной педагогике. М.: Музыка, 1987, 140
  3. Зейналов И.Х. Некоторые особенности методики преподавания фортепианного ан- самбля в классе общего фортепиано. Б.: 2010

 

 

Nigar RƏHİMOVA

BMA-nın dissertantı

 

İDRİS ZEYNALOVUN FORTEPİANO ÜÇÜN SONATASI

 

Xülasə: Məqalədə bəstəkar İ.Zeynalovun fortepiano üçün sonatası təhlil olunur. Müəllif sonatanın janr və üslub xüsusiyyətləri, musiqi formasını və ifa problemləri, eləcə də əsərin klassik strukturunu araşdırır.

Açar sözlər: bəstəkar İdris Zeynalov, fortepiano üçün sonata, üslub xüsusiyyətləri

Nigar RAHIMOVA

Candidate for a degree of BMA

 

SONATA FOR PIANO OF IDRIS ZEYNALOV

 

Summary: I. Zeynalov’s piano sonata is analyzed in the article by Ragimova N.A. The author explores stylistic and genre features, musical form and performing problems. In article the classical structure of the sonata of the composer is also emphasized.

Keywords: The composer İdris Zeynalov, sonata for piano, features of style

 

Rəyçilər:

fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə;

professor Tamilla Kəngərlinskaya

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur