AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2

Айла ЗАКАРИЯ КЕРИМОВА

Диссертант БМА

Адресс: Баку Бадалбейли Шамси 98

Email: ayla13@mail.ru

UOT: +786                          

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОКАЛЬНЫХ

МИНИАТЮР ЦИКЛА «DƏNIZ, GÖY, MƏHƏBBƏT» СЕВДЫ  ИБРАГИМОВОЙ

 

Резюме: Представленная статья посвящена анализу вокального цикла «Dəniz, göy, məhəbbət» Севды Ибрагимовой. В центре внимания автора проблема структурной организации вокальных миниатюр. В статье большое внимание уделено анализу классических форм песен, раскрываютсячерты авторской интерпретации классических форм. Особое мсто в статье также занимает исследование элементов музыкального языка.

Ключевые слова: Вокальный цикл, миниатюра, структура, форма, вариантность, куплет, трёхчастность

endir

 

 

 

Məqalə tam

 

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Холопова В. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2-е изд., испр. СПб.: Издательство «Лань», 2001
  2. Мазель Л.  О мелодии. М.: Гос.Муз.Изд, 1952. 300 с.
  3. Плавскин З.И. Четырнадцать магических строк. Электронный ресурс: URL http www.svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/plavskin-chetyrnadcat-strok.htm
  4. Семенов, В.Б. Сонет / Школьный словарь литературоведческих терминов: иносказательность в художественной речи. Тропы. Стиховедение М.: Просвещение, 2002. С. 155-162.
  5. Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха»: в 2-х кн. Кн. 2.Строфика. М.: Флинта:Наука, 2002. 488 с.

 

Ayla ZƏKƏRIYYƏ-KƏRİMOVA

BMA-nın dissertantı

 

SEVDA İBRAHİMOVANIN “DƏNİZ, GÖY, MƏHƏBBƏT” VOKAL SİLSİLƏSİNDƏ  MİNİATÜRLƏRİN STRUKTUR TƏŞKİLATI

Xülasə: Təqdim olunan məqalə Sevda İbrahimovanın  «Dəniz, göy, məhəbbət» vokal silsiləsinin təhlilinə həsr olunmuşdur. Vokal miniatürlərinin struktur təşkili problemi müəllifin diqqət mərkəzindədir. Məqalədə mahnıların klassik formalarının təhlilinə böyük diqqət yetirilmişdir. Bundan başqa, musiqişünas təhlil prosesində klassik formaların müəllif interpretasiyasının xüsusiyyətlərini də tapır. Məqalədə musiqi dilinin elementlərinin tədqiqi xüsusi yer tutur.

Açar sözlər: Vokal silsilə, miniatür, struktur, forma, bənd, üç hissə, variantlıq

Ayla ZAKARIYA-KERIMOVA

Candidate for a degree of BMA

 

FEATURES OF THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF VOCAL

MINIATURES OF THE CYCLE «DƏNIZ, GÖY, MƏHƏBBƏT»

BY SEVDA IBRAHIMOVA

Summary: The article is devoted to the analysis of the vocal cycle «Dəniz, göy, məhəbbət» by Sevda Ibragimova. The author focuses on the problem of the structural organization of vocal miniatures. In the article, much attention is paid to the analysis of classical forms of songs. In addition, the musicologist in the process of analysis finds features of the author’s interpretation of classical forms. A special place in the article is also occupied by the study of the elements of the musical language.

Key words: Vocal cycle, miniature, structure, form, variant, couplet, three-part

 

Rəyçilər:

fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə;

professor Ağaverdi Paşayev

Mövzuya uyğun