AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERBVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 №2 (44)

Fatıma NURLYBAYEVA

Kazakh National University of Arts

Head of Department of Science

Nur-Sultan, Kazakhstan

Doctoral student of the

Azerbaijan National Conservatory

E-mail: neris060607@mail.ru

 

THE MUSICAL SCIENCE OF KAZAKHSTAN IN THE 1930-1940s

endir

PDF

 

UOT: 781.1                      

Abstract: Today ethnomusicology in Kazakhstan has a large-scale resource of various factual materials and a unique database of considerable historical, cultural and scientific value. However the study of the history of musical science of Kazakhstan, exploring traditional music culture, has not yet received full consideration.This article highlights the activities of the first scientific institutions for the study of traditional musical culture and outlines the main directions of development of musical science in Kazakhstan in the 1930-1940s.

Keywords: musical science of Kazakhstan, traditional musical culture, the fund of recordings of national musical folklore, scientific institutions for the study of traditional music

REFERENCES:

  1. “History of Kazakhstan” web portal. URL: https://e-history­.kz/­ru/­publications/­view/­3330
  2. Personal archive B. G. Yerzakovich. Memories. Manuscript, l.15
  3. Personal archive B. G. Yerzakovich. Memories. Manuscript, l.16
  4. Personal archive B. G. Yerzakovich. Memories. Manuscript, l.16
  5. Central State Archive of the Republic of Kazakhstan, f.1489, op. 1, d. 6, l. 47
  6. Central State Archive of the Republic of Kazakhstan, f.30, op.6, unit 19-7, pp.404-406
  7. State Archive of Almaty Region, f.489, op.1, 32, l.25 Certified copy
  8. Central State Archive of the Republic of Kazakhstan, f.81, op.3, d.100, ll.1-2. Copy
  9. “Kazakhstanskaya Pravda”, 1935, October 10.
  10. From the Resolution of Kazkraykom and SNK KazASSR from September 29, 1936 / Central State Archive of the Republic of Kazakhstan, f.1242, op.1, d.40, ll.18-21. Copy.

 

Фатима НУРЛЫБАЕВА

Руководитель департамента науки

Казахский Национальный Университет искусств

Нур-Султан, Казахстан

Докторант Азербайджанской

Национальной Консерватории

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ НАУКА КАЗАХСТАНА 1930-1940-Х ГОДОВ

 

Аннотация: Этномузыкознание в Казахстане сегодня располагает ма­с­штаб­ным ресурсом разнообразного фактологического материала и уникальной базой да­н­ных, имеющих значительную историко-культурную и научную ценность. Однако изу­че­ние истории самой музыкальной науки Казахстана, исследующей традиционную му­зы­каль­ную культуру, до сих пор не получило всестороннего рассмотрения. В пред­ста­в­лен­ной статье освещена деятельность первых научных учреждений по изучению трад­и­цио­н­ной музыкальной культуры и обозначены основные направления развития му­зы­каль­ной науки Казахстана в 1930-1940-е годы.

Ключевые слова: музыкальная наука Казахстана, традиционная музыкальная культура, фонд записей, музыкальный фольклор, исследование традиционной музыки

 

Fatima NURLIBAEVA

Qazax Milli İncəsənət Universitetinin

elm departamentinin rəhbəri

Nur-Sultan, Qazaxıstan

AMK-nın doktorantı

 

1930-1940-CI İLLƏRDƏ QAZAXSTANIN MUSİQİ ELMİ

 

Xülasə: Bu gün Qazaxıstan etnomusiqişünaslığı müxtəlif faktoloji materiallarıng geniş tarixi əhəmiyyətli, mədəni elmi dəyərli unikal məlumat resursuna malikdir. Lakin, Qa­za­xıs­tan musiqi elminin tarixini öyrənmək, ənənəvi musiqi mədəniyyətini araşdırmaq indiyə qə­dər hərtərəfli tədqiq edilməmişdir. Məqalədə ənənəvi musiqi mədəniyyətinin öyrənilməsi üzrə ilk elmi müəssisələrin fəaliyyəti işıqlandırılır və 1930-1940-cı illərdə Qazaxıstan musiqi el­mi­nin inkişafının əsas istiqamətləri nəzərdən keçirilir.

Açar sözlər: Qazaxıstanın musiqi elmi, ənənəvi musiqi mədəniyyəti, milli musiqi folk­lo­ru, səsyazıları fondu, ənənəvi musiqinin öyrənilməsi

 

Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova

                sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva

Mövzuya uyğun