AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2020 № 1-2 (47)

Джамиля КЕРИМОВА

Диссертант Бакинской Академии Хореографии,

заслуженная артистка Азербайджанской Республики

Научный руководитель: Народная артистка Азербайджанской Республики,

доцент Бакинской Академии Хореографии Камилла Гусейнова

Адрес: г. Баку, Р. Бейбутова 75 E-mail: jamilya_kerimova@mail.ru

 

UOT: 792.8

ОСОБЕННОСТИ БАЛЕТНОГО СПЕКТАКЛЯ «НАСИМИ» В ПОСТАНОВКЕ КАМИЛЛЫ ГУСЕЙНОВОЙ

 

Резюме: В статье представлен подробный анализ одноактного балетного спек- такля «Насими» в постановке азербайджанского балетмейстера Камиллы Гусейновой. Раскрывается структура, композиционный план, развитие хореогра- фической драматургии, особенности хореографической лексики.

Ключевые слова: азербайджанский балет, Насими, Фикрет Амиров, Камилла Гусейнова, балетмейстер, одноактный спектакль, композиция

endir

PDF

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Амиров Ф.М. Насими (одноактный спектакль). Программа Азербайджанского Государственного Академического Театра оперы и балета, Б., 2019
  2. Пашаев Н. А. Победа культурной революции в Советском Азербайджане. М.: Наука, 1976. 263 с.
  1. Советские балеты: краткое содержание / Под ред. А. М. Гольцмана. М.: Советский композитор, 1985. 319 с.
  2. Шафиева К.Т. Особенности стиля в творчестве Полада Бюльбюль оглы. Дисс. на соискание уч. степени доктора фил. по искусств. Б., 2010.

 

Cəmilə KƏRİMOVA

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının dissertantı,

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti

 

KAMİLLA HÜSEYNOVANIN QURULUŞ VERDİYİ “NƏSİMİ” BALET TAMAŞASININ XOREOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan baletmeysteri Kamilla Hüseynovanın quruluşunda «Nəsimi» birpərdəli balet tamaşasının ətraflı təhlili verilmişdir. Balet tamaşasının strukturu, kompozisiya planı, xoreoqrafik dramaturgiyasının inkişafı, xoreoqrafiya leksikasının xüsusiyyətləri açıqlanmışdır.

Açar sözlər: Azərbaycan baleti, Nəsimi, Fikrət Əmirov, Kamilla Hüseynova, baletmeyster, birpərdəli tamaşa, kompozisiya

 

Jamila KARIMOVA

Candidate for a degree of Baku Choreography Academy,

Honored Artist of Azerbaijan Republic

 

FEATURES OF THE BALLET PERFORMANCE «NASIMI» DIRECTED BY KAMILLA HUSEYNOVA

 

Summary: The article presents a detailed analysis of the one-act ballet performance «Nasimi» staged by the Azerbaijani choreographer Kamilla Huseynova. The structure, compositional plan, development of choreographic dramaturgy, features of choreographic vocabulary are revealed.

Keywords: Azerbaijani ballet, Nasimi, Fikret Amirov, Kamilla Huseynova, choreographer, one-act performance, composition

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva;

dosent Kamilla Hüseynova

 

Mövzuya uyğun