AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 4 (46)

 

Джамиля КЕРИМОВА

Диссертант Бакинской Академии Хореографии,

заслуженная артистка Азербайджанской Республики

Научный руководитель: Народная артистка Азербаджанской Республики,

доцент Бакинской Академии Хореографии Камилла Гусейнова

Адрес: г.Баку, Р. Бейбутова 75

E-mail: jamilya_kerimova@mail.ru

 

ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОДНОАКТНЫХ

БАЛЕТНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

УДК 78.071.1 

endir

PDF

Резюме: В представленной статье на примере зарубежных и азербайджанских балетных спектаклей подробно раскрываются все виды звукового оформления одноактных балетных спектаклей. Особый акцент делается на раскрытие популярного в балетном театре ХХ века термина «танцевальная симфония».

Ключевые слова: танцевальная симфония, балет, одноактный спектакль, звуковой дизайн, хореография

 

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Танцсимфония, симфонический танец – URL: https://studbooks.net/1076621/kulturologiya/tantssimfoniya_simfonicheskiy_tanets
  2. Вечер Академии Русского Балета им. А.Я.Вагановой – URL: http://www.liepa.ru/vecher-akademii-russkogo-baleta-im-a-ya-vaganovoy/
  3. Алмасзаде М. Хореографический микромир в Караевской макровселенной // Sənət Akademiyası. Qara Qarayev – 100 il (хüsusi buraхılış). Б.: 2018, 66-69.
  4. A choreographic concert by Sasha Waltz and Mark André URL:https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=HSvZS—sf5I

 

 

Cəmilə KƏRİMOVA

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının dissertantı,

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti

BİRPƏRDƏLİ  BALET TAMAŞALARININ SƏS TƏRTİBATI XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR

 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə xarici və Azərbaycan balet tamaşaları nümunəsində birpərdəli balet tamaşalarının səs tərtibatının bütün növləri ətraflı şəkildə üzə çıxarılmışdır. Məqalədə XX əsrdə balet teatrında məşhur olan “rəqs simfoniyası” termininin açılmasına xüsusi diqqət yetirilir.

Açar sözlər: rəqs simfoniyası, balet, birpərdəli tamaşa, süjet, səs dizaynı, xoreoqrafiya

 

Jamila KARIMOVA

Candidate for a degree of Baku Choreography Academy, Honored Artist of Azerbaijan Republic

FEATURES OF THE SOUND DESIGN OF ONE-ACT BALLET PERFORMANCES

 

Summary: In the presented article on the example of foreign and Azerbaijani ballet performances all types of sound design of one-act ballet performances are revealed in detail. Particular emphasis is placed on the disclosure of the term “dance symphony”- popular in the 20th century ballet theater.

Keywords: dance symphony, ballet, one-act performance, sound design, choreography

Rəyçilər:

pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lyudmila Həsənova;

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, BXA-nın dosenti Kamilla Hüseynova

 

 

Mövzuya uyğun