AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2020 № 1-2 (47)

Нармина ГУСЕЙНОВА

Научный сотрудник БМА имени У.Гаджибейли

Адрес: Баку, Насиминский район, Ш.Бадалбейли 98

Email: huseynova.n73@mail.ru

UOT: 78.072

ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 20 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА И ХОДЖАЛЫ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

 

Резюме: 20-е января 1990 года — это незабываемая страница в истории азербай- джанского народа, ставшая началом пути к независимости. Кровавая трагедия 20 января и геноцид в Ходжалах навсегда останутся в памяти азербайджанского народа. Память о шехидах, пожертвовавших жизнью во имя свободы и незави- симости своей Родины, будет вечно жить в сердцах нашего народа.

Ключевые слова: 20 января, геноцид в Ходжалы, трагедия, искусство, культура, произведения

endir

PDF

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Səmədov V.,  Vəlizadə  R.  Leyla  Əliyeva:  ―Xocalıya  ədalət‖  (Beynəlxalq  erməni terroruna qarşı yeni strateji model) 3 cilddə, I cild. B.: 2014, 344 s. URL:http://anl.az/el/Kitab/2014/2014-80.pdf,
 2. Səmədov V.,  Vəlizadə  R.  Leyla  Əliyeva:  ―Xocalıya  ədalət‖  (Beynəlxalq  erməni terroruna qarşı yeni strateji model) 3 cilddə, II cild. 376 s. URL:http://anl.az/el/Kitab/2014/2014-81.pdf,
 3. Səmədov V.,  Vəlizadə  R.  Leyla  Əliyeva:  ―Xocalıya  ədalət‖  (Beynəlxalq  erməni terroruna qarşı yeni strateji model) 3 cilddə, III cild. 480 s. URL:http://www.ebooks.az/view/xih0U1Rq.pdf
 4. ―XOCALIYA ƏDALƏT‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin PREZİDENT KİTABXANASI URL:http://files.preslib.az/projects/khojali/azkhojali/pdf
 5. Ариф Меликов — 85: Всем лучшим, что есть у меня, я обязан своему народу, сво- ей  земле      //      ―Trend‖      news      agency,      13      сентября      2018      URL: https://news.day.az/culture/1041881.html
 6. Махмудова Г. Фархад Бадалбейли: «Ходжалы стал символом, призывающим нас к победе» // Газета «Эхо», 2016, 23 апреля, с. 10 URL:http://www.anl.az/down/meqale/exo/2016/aprel/488859.htm
 7. Меликов А. Я обвиняю. Б.: Гянджлик, 1994, 206 с.
 1. Рзаева М. Поэма «Анд» композитора Руфата Рамазанова посвящена памяти жертв Ходжалы http://www.kaspiy.az/news.php?id=98870#.Xt4MIlX7TDc

Сайтография:

 1. Ходжалинский геноцид Армянские преступления http://genocide.preslib.az/ru_a3-html
 2. Ходжалинская резня. Материал из Википедии — свободной энциклопедии URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Ходжалинская_резня
 3. Ходжа (фильм). Материал   из   Википедии   —   свободной   энциклопедии URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Ходжа_(фильм)
 4. Чѐрный январь Материал   из    Википедии   —    свободной   энциклопедии URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Чѐрный_январь
 5. «Черный январь» в Баку (1990) Кавказский Узел. 20 января 2017, 19:53 URL:https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/218852/
 6. Во Франции почтили память жертв Ходжалинского геноцида // Trend Life, 26 февраля 2016 URL: https://www.trend.az/life/culture/2499971.html
 7. Состоялась презентация романа «Боль», посвященного Ходжалинскому геноциду // Бакинский рабочий. 2019. 26 февраля. с.3. URL:http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2019/fevral/637889.htm

Nərminə HÜSEYNOVA

BMA-nın elmi işçisi

20 YANVAR 1990-CI İL VƏ XOCALI HADİSƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ VƏ İNCƏSƏNƏTİNƏ TƏSİRİ

Xülasə: 1990-cı il 20 yanvar Azərbaycan xalqının tarixində müstəqillik yolunun başlanğıcı olan unudulmaz bir səhifəsidir. 20 Yanvar qanlı faciəsi və Xocalıdakı soyqırım Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi olaraq qalacaqdır. Vətəninin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin xatirəsi xalqımızın qəlbində daima yaşayacaqdır.

Açar sözlər: 20 yanvar, Xocalı soyqırımı, faciə, incəsənət, mədəniyyət, əsərlər

 

Narmina HUSEYNOVA

Researcher of BMA

 

REFLECTION OF THE EVENTS ON JANUARY 20, 1990 AND KHOJALI FOR CULTURE AND ART IN AZERBAIJAN

 

Summary: January 20, 1990 is an unforgettable page in the history of the Azerbaijani people, which became the beginning of the path to independence. The bloody tragedy of January 20 and the genocide in Khojaly will forever remain in the memory of the Azerbaijani people. The memory of martyrs who sacrificed their lives in the name of freedom and independence of their homeland will forever live in the hearts of Azerbaijani people.

Keywords: January 20, genocide in Khojaly, tragedy, art, culture, composition

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq doktoru Nərminə Bayraməlibəyli;

sənətşünaslıq doktoru, dosent Ruqiyyə Süleymanova

 

Mövzuya uyğun

 • yazı yoxdur