Günel BƏKİROVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq namizədi, dosent Leyla Məmmədova

Ünvan: Ş.Bədəlbəyli 98

Email:gunel.bakirova.88@mail.ru

Məqalələr:

Ornamentallıq Cövdət Hacıyevin “Ballada” və Aqşin Əlizadənin “Dastan” əsərlərinin improvizə üslubunun ifadə vasitəsi kimi (2022-2)

Mövzuya uyğun