Şəfiyeva Kəmalə

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

AMK-nın dosenti

Məqalələr:

2012-4,

2013-4,

Песни Полада Бюльбюльоглы в репертуаре пианиста-аккомпаниатора (2015-3)

Национальные черты в музыке балетов Азербайджанских композиторов (2018-1)

Mövzuya uyğun