AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 4

Нурида ИСМАИЛЗАДЕ

БМА им.У.Гаджибейли

кандидат искусствоведения, доцент

Адрес: Баку, район Низами, ул. Шамси Баделбейли 98

Email: ismayilzade.nuride@mail.ru

UOT: 785.6 

РОЛЬ БАКИНСКИХ ОПЕРНЫХ И СИМФОНИЧЕСКИХ СЕЗОНОВ

В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПОЗИТОРСКОЙ ШКОЛЫ

(1929-1930)

endir

PDF

 

Резюме: Рассматривается деятельность бакинского оперного театра за указанный период. Несмотря на то, что репертуар состоял преиму­щест­венно из оперных произведений мировой классики, азербайджанским компо­зиторам все-таки удавалось изменить ситуацию в пользу поста­но­вок оперных произведений отечественных композиторов. Значительную роль в музыкальной жизни Баку играли симфонические сезоны. В статье осве­щаются гастроли пяти выдающихся дирижеров в течение 5-го сим­фо­нического сезона.

Ключевые слова: постановка, приглашение, национальный колорит, большой успех, обеспечение

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Газета «Бакинский рабочий» 16 сентября 1929 г., № 224.
  2. Газета «Бакинский рабочий» 11сентября 1930 г., № 224.

 

Nuridə İSMAYILZADƏ

Ü.Hacıbəyli adına BMA
sənətşünaslıq namizədi, dosent

 

MİLLİ BƏSTƏKARLIQ MƏKTƏBİNİN İNKİŞAFINDA (1929-1930)

BAKININ OPERA VƏ SİMFONİK MÖVSÜMLƏRİNİN ROLU

 

Xülasə: Göstərilən zaman ərzində Bakının opera teatrının fəaliyyətinə nəzər salı­nır. Baxmayaraq ki,onun repertuarında dünya klassiklərin opera əsərləri əksə­ri­y­yət təşkil edirdi, Azərbaycan bəstəkarları öz opera tamaşalarının qoyulmasına nail olur­dular.Bakının musiqi həyatında simfonik mövsümlər əhəmiyyətli rol oynayırdı. Məqa­lədə 5-ci simfonik möv­süm­lər­beş görkəmli dirijorun fəaliyyəti işıqlandırılır.

Açar sözlər: tamaşa, dəvət, milli kolorit, böyük uğur, təminat

  

Nurida ISMAILZADE
BMA name U. Hajibeyli,
Associate Professor, PhD in Arts

 

THE ROLE OF BAKU’S OPERA AND SYMPHONY SEASONS (1929-1930)

IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL COMPOSERS SCHOOL

 

Summary: The activity of the Baku Opera Theater is being considered for the indicated period. Despite the fact that the repertoire consisted mainly of operatic works of world classics, Azerbaijani composers still managed to change the situation in favor of performances of Azerbaijani composers operas. A significant role in the musical life of Baku was played by symphonic seasons. The article highlights the tours of five outstanding conductors during the 5th symphonic season.

Keywords: Staging, invitation, national character, a great success.

 

Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Nərminə Bayraməlibəyli;

     sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həbibə Məmmədova

 

Mövzuya uyğun