AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 1

Нурида ИСМАИЛЗАДЕ

БМА им. У.Гаджибейли

Доктор философии по искусствоведению,доцент

Адрес: Баку, район Низами, ул. Шамси Баделбейли 98

Email: ismayilzade.nuride@mail.ru

UOT: 785.6     

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАКАНУНЕ

ДЕКАДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

В МОСКВЕ

 endir

PDF

Резюме: Освещается подготовка деятелей музыкальной культуры к гранд­ио­з­но­­му историческому событию, каким стала Декада дней искусства Азер­бай­джа­­на в 1938 году в Москве. Прослушивались симфонические произведения оте­чес­т­венных композиторов, ставились премьеры музыкально-сценических прои­з­в­е­дений. Оценивая состояние музыкального искусства в республике, советские му­зыковеды на страницах журнала «Советская музыка» отмечали небывалый твор­ческий подъём азербайджанских композиторов, создавших к этому вре­ме­ни ряд ценных симфонических и оперных произведений.

Ключевые слова: подготовка, творческий успех, декада

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Констант Смис А. Восточный оркестр из Баку // “Советская музыка” 1936,
    №6, с. 7.
  2. Джангиров И. Ценный вклад в музыкальную культуру Азербайджана. // “Советская му­зыка”, 1936, №11, с.75
  3. Музыкальная жизнь Закавказья. // «Советская музыка», 1937 г., № 9, с.68.

      4. Гаджибейли У.В старом и новом Азербайджане. //“Советская му­­зыка”,1938 г., № 2, с.99

      5. Музыкальная жизнь. // «Советская музыка», 1938, № 1, с.99.

  1. Газета «Правда» от 12 марта 1938г. №70
  2. Хубов Г. Искусство Азербайджана. Газета «Правда» от 2 апреля №81.

Nuridə İsmayılzadə

 Ü.Hacıbəyli adına BMA

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

AZƏRBAYCAN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİ MOSKVADA KEÇİRİLƏCƏK

I İNCƏSƏNƏT VƏ ƏDƏBİYYAT ONGÜNLÜYÜ ƏRƏFƏSİNDƏ

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti xadimlərinin 1938-ci ildə Mosk­va­da planlaşdırılan incəsənət və ədəbiyyat Ongünlüyünə hazırlıqları işıqlandırılır. O ərəfədə simfonik əsərlər dinlənilir, səhnə tamaşalarına baxış keçirilir, məşhur mu­si­qi­çi­lər hazırlıq işləri görürdülər. Öz növbələrində paytaxt musiqişünasları “Sovetskaya mu­zıka” jurnalının səhifələrində Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına qiymət ve­rərək, bəstəkarlarımızın yaradıcılıq uğurlarını qeyd edirdilər. Həmin dövrdə çox qiy­mətli simfonik və opera əsərləri yaradılmışdır.

Açar sözlər: hazırlıq, yaradıcılıq uğurları, ongünlük

 

 Nurida Ismailzade

 BMA them. U. Hajibeyli

 Ph.D in art, Associate Professor

  

AZERBAIJAN MUSIC CULTURE ON THE EVE I DECADES OF AZERBAIJAN ART AND LITERATURE IN MOSCOW

 

Summary: It covers the preparation of figures of musical culture for the grandiose historical event which became the Decade of Azerbaijani Art Days in 1938 in Moscow. Symphonic and musical stage works of Azerbaijani composers were preparing. Assessing the state of musical art in the republic, the moscow’s musicologists on the pages of the magazine Soviet Music noted, in turn, an unprecedented creative rise of Azerbaijani composers who had created a number of the most valuable symphonic and operatic works by that time.

Keywords: preparation, creative success, Decade

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Rzayeva Mehparə

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Məmmədova Həbibə

Mövzuya uyğun