AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERBVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 1

Лейла АСЛАНОВА

АГУКИ, старший преподаватель, диссертант

Адрес: Баку, проспект Иншаатчылар 39.

Email: leyla_aslanova@yahoo.com

 UDK: 793.3                           

О ТАНЦЕВАЛЬНЫХ МЕЛОДИЯХ В РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКАХ

                НИКМУЗА                        

 endir

PDF

 

 

 

Резюме: В данной статье рассматриваются записи танцевальных ме­ло­дий в На­уч­но-исследовательском Кабинете Музыки. В работе под­чёр­ки­ва­е­тся, что бла­го­даря деятельности НИКМУЗа (сбор и запись фольк­лор­­ного материала) от­кры­лась возможность систематизации азер­бай­джа­нской танцевальной музы­ки

Ключевые слова: музыка, запись, танец, фольклор, мелодия, лад

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Архив Института архитектуры и искусства Национальной Академии наук Азер­бай­джа­на. № 3а.
  2. Архив Института архитектуры и искусства Национальной Академии наук Азер­бай­джа­на. № 14а.
  3. Архив Института архитектуры и искусства Национальной Академии наук Азер­бай­джа­на. № 15а.
  4. Архив Института архитектуры и искусства Национальной Академии наук Азер­бай­джа­на. № 31.
  5. Архив Института архитектуры и искусства Национальной Академии наук Азер­бай­джа­на. № 18а.
  6. Гусейнли Б. Х. Принципы жанровой классификации азербайджанской народной та­н­це­вальной музыки. Уч.записки АГК, 1974, № 2, с. 3-16.
  7. Пазычева И. В. Вариантность в азербайджанской музыке. B.: Elm və təhsil, 2015, 376 с.

Leyla ASLANOVA

 ADMİU-nun

 baş müəllimi, dissertant

 

ELMİ-TƏDQİQAT MUSİQİ KABİNETİNDƏ TOPLANMIŞ RƏQS MELODİYALARININ ƏLYAZMALARINA DAİR

 

Xülasə: Bu məqalədə Elmi Tədqiqat Musiqi Kabinəsində toplanmış rəqs me­lo­­d­i­ya­la­rı­nın əlyazma nüsxələri tədqiq edilir. Toplanmış nümunələrin müx­tə­lif­liyi və musiqi gö­zəlliyi vurğulanır. Elmi Tədqiqat Musiqi Kabinəsi çər­çi­və­sin­də götürülmüş qeyd­lə­rin tədqiqatı nəticəsində məlum olur ki, məhz lad sis­te­mi xalq musiqisinin inşa edil­­diyi bünövrədir.

Açar sözlər: musiqi, yazılış, rəqs, folklor, melodiya, məqam

 

 Leila ASLANOVA

 ASUCA,

 Senior Lecturer, dissertant

 

ABOUT DANCE TUNES IN THE MANUSCRIPT SOURCES NIKASa

 

 Summary: This article discusses some matters related to recordings of dance melodies in the Scientific Research Cabinet of Music. The diversity of collected samples and the beauty of music are highlighted.In records,undertaken whithin the framework of the scientific research cabinet of music, it was shown that it is the mode system that is the basis on which the folk music is built.

 Keywords: music, write, dance, folklore, melody, harmony

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ülkər Talıbzadə

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, ADMİU-nun dosent Güllü İsmayılova

Mövzuya uyğun