AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2023 № 1 (58)  

Нурбану ЖОЛДАСОВА

Казахский национальный университет искусств,

Музыковед, этномузыковед, преподаватель

Адрес: Республика Казахстан, Астана, проспект Тәуелсіздік 50

E-mail: n_zholdasova@mail.ru

 UOT: 78.087.1            

СХОДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОДОЛЬНЫЕ ФЛЕЙТЫ КАЗАХСКИЙ СЫБЫЗҒЫ И БАШКИРСКИЙ ҠУРАЙ ИЗ ТРОСТНИКА

Общность способа изготовления

 

Аннотация: Казахский сыбызғы и башкирский ҡурай сходные музыкаль­ные инструменты – открытые продольные флейты. В статье в виде со­поставления изложены этноорганологические сведения о способе изго­тов­ле­ния этих инструментов из тростника. Цель статьи осветить общность технологии их создания: подбор природных материалов, пред­ва­ри­тельная обработка и способ изготовления сыбызғы и ҡурая. Сходство тех­нологии создания двух инструментов свидетельствует об общности казахской и башкирской традиционных культур в области изготовления музы­кальных инструментов.

Ключевые слова: открытая продольная флейта, казахский сыбызғы, башкирский ҡурай, «тотам», сыбызғышы, ҡурайсы

endir

PDF

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Хорнобостель Э.М. фон, Закс К. Систематика музыкальных инструментов / Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Сб. статей и материалов в 2-х частях. Под общ. ред. Е.В.Гиппиуса. Ред.-сос­та­витель И.В.Ма­ци­евский. Ч. 1. Москва: Советский композитор, 1987, 264 с. с.229-261
 2. Зелинский Р.Ф. Башкирский курай. / Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Сб. статей и материалов в 2-х частях. Под общ. ред. Е.В. Гиппиуса. Ред.-сост. И.В. Мациевский. Ч. 2. Москва: Советский композитор, 1988, 325 с. с. 127-136
 3. Мұқышев Т. Сыбызғы сазы. Моңғолиядағы Баян-Өлгей қазақтарының сыбызғы күйлері. Музыкалық білім беретін оқу орындарына арналған оқу құралы. Алматы: Өнер, 2005, 80 б.
 4. Сарыбаев Б.Ш. Казахские музыкальные инструменты. Алма-Ата: Жалын, 1978, 174 с., с илл., нот.
 5. Жузбасов К.Т. Музыкальный фольклор казахов Горного Алтая. Алматы: Өнер, 2007, 168 с.
 6. Бейсенбекұлы О. Сазды аспаптар сыры (ұлттық музыкалық аспаптар жайында). Алматы: Ана тілі, 1994, 128 б.
 7. Бекенов У. Күй керуені. Алматы: Өнер, 2002, 144 б.
 8. Бекхожина Т. Даламның назды саздары. Алматы: Өнер, 1996, 208 б
 9. Ихтисамов Х.С. К проблеме сравнительного изучения двухголосного гор­тан­ного пения и инструментальной музыки у тюркских и монгольских на­родов. / Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Сб. статей и материалов в 2-х частях. Под общ. ред. Е.В.Гиппиуса. Ред.-сост. И.В. Мациевский. Ч. 2. Москва: Советский композитор, 1988, 328 с. с. 197-216
 10. Лебединский Л.Н. Башкирские народные песни и наигрыши. 2 изд. Москва: Музыка, 1965, 246 с., нот.
 11. Кубагушев А.М. Курай. К 100-летию Г.З. Сулейманова. Учебное пособие. Уфа: УГАИ им. З. Исмаилова, 2012, 144 с., нот., ил.
 12. Ахметжанова Н.В. Башкирская инструментальная музыка. Наследие. Уфа: 1996, 105 с.
 13. Аравин П.В. Степные созвездия. Очерки и этюды о казахской музыке. Алма-Ата: Жалын, 1979, 184 с. с. 6-24
 14. Жубанов А.К. Струны столетий. Алматы: Дайк-Пресс, 2001, 280 с.

Nurbanu JOLDASOVA

Qazax Milli İncəsənət UniversitetiMusiqişünas, etnomusiqişünas, müəllim 

BƏNZƏR ÇƏPƏKİ FLEYTALAR – QAMIŞDAN QAZAX SIBIZĞISI VƏ BAŞQORD ҠURAYI Ümumi istehsal metodu 

 Xülasə: Qazax sıbızgısı və başqord ҡurayı – açıq çəpəki fleytalar – oxşar musiqi alət­ləridir. Məqalədə bu alətlərin qamışdan hazırlanma üsulu ilə bağlı müqayisəli etno-or­qanoloji məlumatlar verilmişdir. Məqalənin məqsədi – onların yaradılması tex­no­lo­gi­ya­sının ümumiliyini – təbii materialların seçilməsi, onların ilkin emalı, sıbızgı və ҡurayı düz­gün istehsal üsulunu vurğulamaqdır. Hər iki alətin yaradılması texnologiyasının ox­şar­lığı qazax və başqord ənənəvi mədəniyyətlərində musiqi alətlərinin hazırlanması sa­hə­sində ümumi cəhətlərdən xəbər verir.

Açar sözlər: açıq çəpəki fleyta, qazax sıbızgı və başqord ҡurayı, təbii material – qamış ҡuray, «totam», sıbızqışı, ҡuraysı, çalğı dəlikləri  

Zholdassova Nurbanu

Kazakh National University of ArtsMusicologist, ethnomusicologist, lecturer

 SIMILAR OPEN LONGITUDINAL FLUTESKAZAKH SYBYZGY AND BASHKIR ҠURAI FROM CANEGenerality of the Manufacturing Method

Abstract: Kazakh sybyzgy and Bashkir kurai are similar musical instruments are open-ended longitudinal flutes. This article presents ethno-organological information on the method of manufacturing these instruments from reed in a comparative manner. The aim of the article is to highlight the commonality in the technology of their creation: the selection of natural materials, preliminary processing, and the method of making sybyzgy and kurai. The similarity in the technology of creating these two instruments indicates the shared Kazakh and Bashkir traditional cultures in the field of musical instrument craftsmanship.

Keywords: open-ended longitudinal flute, Kazakh sybyzgy, Bashkir kurai, totam

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova;

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva

Mövzuya uyğun