AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2020 № 1-2 (47)

Фазиля РАГИМОВА 

Диссертант АНК, заслуженная артистка Азербайджана

Адресс: Баку, Алескера Алекперов 7

Email: vip.rahimova75@mail.ru

Улькяр АЛИЕВА

Доктор искусствоведения, профессор АНК

Адресс: Баку, Алескера Алекперов 7

Email: ula.aliyeva17@gmail.com

 UOT: 78.087.1

ЧЕНГ В ТИПОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ АРФООБРАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Резюме: В представленной статье на основе исторического и современного фактологического материала (иконографии) раскрываются типы и субтипы арфообразных инструментов. Отмечается принадлежность ченга к верти- кально-угловому субтипу арфы.

Ключевые слова: угловая арфа, ченг, классификация Хорнбостеля-Закса, субтип, конструкция

endir

PDF

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

На английском языке

  1. Von Hornbostel E.; Sachs С. Classification of Musical Instruments: Translated from the Original German by Anthony Baines and Klaus P. Wachsmann // The Galpin So- ciety Journal. Vol. 14, March 1961, p. 3–29

На немецком языке

  1. Hickmann H. Musikgeschichte in Bildern: Ägypten. Band II: Musik des Altertums/ Lieferung 1, Leipzig: VEB Verlag für Musik, 1961, 186

Сайтография

  1. Керимов М. О восстановлении забытых древних азербайджанских музыкальных инструментов чанга, чагане и барбета. – URL:http://harmony.musigi-az/RUS/archivereader.asp?txtid=111&s=1&iss=13
  2. Lawergren Ancient angular harps. A casual history – URL: http://www.hunter. cuny. edu/physics/faculty/lawergren/repository/files/AngularHarpsThroughtheAges.pdf
  3. Welch S.K. A King’s Book of Kings: The Shah-nameh of Shah Tahmasp – URL:https://www.metmuseum.org/art/metpublications/A_Kings_Book_of_Kings_The

_Shah_nameh_of_Shah_Tahmasp

 

Fəzilə RƏHİMOVA

AMK-nın dissertantı,

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artist

Ülkər ƏLİYEVA

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru,

AMK-nın professoru

 

ÇƏNG – ARFAŞƏKİLLİ ALƏTLƏRİN TİPOLOJİ TƏSNİFATINDA

 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə tarixi və müasir faktoloji material, ikonoqrafiya əsasında arfaşəkilli alətlərin növləri və subnövləri təqdim edilir. Çəng musiqi alətinin arfa- nın şaquli-künc subnövünə aid olduğu qeyd olunur.

Açar sözlər: şaquli arfa, çəng, Hornbostel-Zaksın təsnifatı, subnöv, konstruksiya

 

Fazila RAHIMOVA

Candidate for a degree of Azerbaijan National Conservatory,

honored artist of Azerbaijan

Ulkar ALIYEVA

Doctor of sciences on Art, professor of Azerbaijan National Conservatory

 

CHANG IN THE CLASSIFICATION OF HARP-SHAPED INSTRUMENTS

 

Summary: The article presents the types and subtypes of harp-shaped instruments based on historical and modern factual material (iconography). It is noted that chang belongs to the vertical-angular subtype of the harp.

Keywords: angular harp, chang, Hornbostel-Sachs classification, subtype, construction

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova;

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fəxrəddin Baxşəliyev

Mövzuya uyğun